събота, октомври 20

Етикет: данъчно облекчение

Право на приспадане на данъчен кредит при закупуване на товарен автомобил, категория N1

Становища на НАП
  ДДС, чл.70, ал.1, т. 4 и 5 ДДС, § 1, т.18 от Допълнителните разпоредби ДОПК, чл.17, ал.3 В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …… е постъпило Ваше писмено запитване, относно приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: ЕООД осъществява дейност с основен предмет - внос и търговия с багажници за автомобили. Във връзка с осъществяваната дейност  дружеството ще закупи товарен автомобил, категория N1, 4+1 места, Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос: ЕООД ще има ли право на приспадане на данъчен кредит при закупуване на товарен автомобил, категория N1, 4+1 места, модел ..? Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях н

Ползване на данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ

Становища на НАП
  ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ Във връзка с постъпило запитване от Вас, препратено ни по компетентност от ТД на НАП …….с вх.№ ................/ 01.10.2012г. при Дирекция „ОУИ”-……, относно ползване на данъчно облекчение от лице с намалена работоспособност, Ви уведомяваме за следното:            Лице, назначено на трудов договор през 2012 г., е с намалена работоспособност над 50 % с представено на работодателя решение на ТЕЛК със срок на инвалидност за 3 години- от 01.10.2007 г. до 01.10.2010 г. През месец септември 2010 г. работникът навършва възраст и придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от КСО , т.е. в срока на експертното решение.            Питате може ли на осн. пар.10а, ал.3 от ПЗР на ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2012 г., незав

Данъчно обелчение съгласно чл. 22а от ЗДДФЛ

Становища на НАП
          оТНОСНО: Прилагането на чл. 22а от ЗДДФЛ        Според описаната в писмото фактическа обстановка, на физическо лице е отпуснат кредит за покупка на недвижим имот през 2008 г., като закупеният имот служи за обезпечение на кредита. Към датата на сключването на договора за банков кредит лицето не е сключило граждански брак и е навършило 37 години. По договора за кредит не е посочен съдлъжник. През 2009 г. лицето сключва граждански брак, като към датата на сключване на договора за кредит съпругата му не е навършила 35 години. Закупеното през 2008 г. жилище е единствено за семейството през 2011 г. Поставен е въпросът дали е основателна претенцията на лицето за ползване на данъчното облекчение по чл. 22а в конкретния случай.            Съгласно чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ, местните
Данъчно облекчение за младите семейства

Данъчно облекчение за младите семейства

Счетоводство
Със създадения нов член (чл.22а,ЗДДФЛ) се дава правото на млади семейства да намалят данъчната си основа с разходите, които правят по теглените от тях ипотечни кредити. За разход ще се признават платените лихви по кредити до 100 000 лв. За да се възползват от това облекчение семействата трябва да са със сключен граждански брак. Съпругът или съпругата, на чието име трябва да е сключения договор за ипотечен кредит, трябва да не е навършил/ла 35г. към датата на договора. Също така ипотекираното жилище трябва да е единствено за семейството. Семействата трябва да представят пред данъчните копия от свидетелството за сключен граждански брак,справка за имотното състояние (за теглилия кредита), договора за ипотечния кредит, погасителния план (заверен от банката отпуснала кредита) и документи удосто