събота, октомври 20

Етикет: Данък

Ползване на отстъпка от 5 % при заплащане на данък върху превозните средства

Ползване на отстъпка от 5 % при заплащане на данък върху превозните средства

Становища на НАП
                                                            ЗМДТ, чл. 60   Правилото, установено в чл. 60, ал. 1 ЗМДТ е, че при плащане в срок до 30 април на целия размер на данъка за текущата година се начислява отстъпка от 5 %. Съответно отстъпка не се начислява при плащане след тази дата, дори и плащането да е направено в двумесечния срок от придобиване на превозното средство.             Ако едно лице е придобило превозно средство през периода м. януари - м. април и е платило размера на данъка за текущата година в срок до 30 април, но след изтичане на двумесечния срок за деклариране /когато се изисква/ и плащане на данъка - чл. 60, ал. 2 ЗМДТ, отстъпка от 5 % не се признава и се начислява лихва, тъй като лицето не е изпълнило задължението си за плащане в законовия двумесечен срок
Отстъпка 5% върху данъка за довнасяне по годишна данъчна декларация

Отстъпка 5% върху данъка за довнасяне по годишна данъчна декларация

Становища на НАП
           В запитването посочвате, че сте подали ГДД на 23.04.2016 г. по електронен път. Ползвали сте 5% отстъпка върху данъка за довнасяне съгласно  нормата на чл.53, ал.2 на ЗДДФЛ. Установили сте, че отстъпката не е призната и сте поискали корекция на ГДД с молба от 03.08.2016 г., след което сте уведомена, че не сте спазили условието да нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията.          Задавате въпроса: Имате ли право на отстъпка, при условие, че според Вас нямате задължения, които подлежат на разпределение от публичен изпълнител. Приложили сте копие на справка за задълженията си към 27.03.2016 г.          Съгласно чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 31 март на следващата година по ел

Данъчното третиране на получени средства за стипендии и награди по проект Студентски стипендии и награди

Становища на НАП
 ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 18; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 22; ЗДДФЛ, чл. 35, т. 2; ЗДДФЛ, чл. 50. Във връзка с Ваше отворено писмо, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № 94-И-191 от 28.05.2012 г. и 04-06-10 от 07.06.2012 г., относно данъчното третиране на получени средства за стипендии и награди по проект „Студентски стипендии и награди” и съобразно относимата нормативна уредба изразявам следното становище:  На основание чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон, като данъчната година е календарната година (чл. 15 о

Начисляване и внасяне ДДС върху размера на членския внос при Сдружение с нестопанска цел

Становища на НАП
  чл.44, ал.1, т. 2 от ЗДДС    чл. 21, ал.4, т. 3 от ЗДДС чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Сдружение за електронни комуникации е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано лице по чл. 97а от ЗДДС. Същото е член на асоциация, регистрирана във Великобритания и като член на тази асоциация, сдружението заплаща членски внос, чийто размер е определен съгласно устава й. Срещу платения членски внос Сдружение за електронни комуникации получава от асоциацията определен вид услуги, като участие в конференции, информационни услуги и други подобни. Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси: 1. Представлява ли чуждестранната асоциацията организация по чл.44, ал.1, т. 2 от ЗДДС  и предоставените от нея усл

ДДС при транспортна услуга превоз на стоки от България за САЩ

Становища на НАП
  ДДС, чл.21, ал.2 ДДС, чл.22, ал.3                                     В дирекция ,,Обжалване и изпълнение на управлението” …. е постъпило Ваше писмено запитване, относно  прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка изложена в запитването е следната: ЕТ е извършил през месец 12.2011 г. транспортна услуга /превоз на стоки от България за САЩ/. Получател на услугата е българско юридическо лице. Транспортът започва от място на територията на страната до място на територията на Гърция. Там завършва транспортната услуга (осъществена от едноличния търговец). От Гърция стоките се транспортират с кораб до САЩ. За транспортната услуга на получателя, който е данъчно задължено лице е издадена фактура. Във фактурата е посочена нулева с

Преустановяване на облагането по ЗМДТ за лек автомобил след закрита партидата на автомобила в КАТ

Становища на НАП
 ЗМДТ, чл. 52, ал. 1; ЗМДТ, чл. 54, ал. 4; ЗМДТ, чл. 58, ал. 4; Относно: Приложение на чл. 58, ал. 4 от ЗМДТ за лек автомобил, който не е във владеене на собственика му  Получена е преписка, образувана по искане на Х, касаеща дължимостта на данъка върху превозните средства за автомобил, който е отнет през 2007 г., но в КАТ – В е регистриран като собственост на лицето до 18.09.2012 г. Към писменото запитване е приложено удостоверение от МВР сектор „Пътна полиция” – гр. В и Протокол от 19.07.2012г. на РС – П по НОХД № …./…г. Във връзка с горното се желае  изразяване на становище по въпроса от коя дата следва да бъде закрита партидата на автомобила и да бъде преустановено облагането?  При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗМДТ (обн. ДВ. бр.117 от 10 декември 19

Данъчно третиране на доставка на транспортна услуга съгласно ЗДДС

Становища на НАП
 ЗДДС, чл.22, ал.3 ЗДДС, чл.21, ал.2 Относно: Данъчно третиране на доставка на транспортна услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)   Според изложеното в запитването дружество е регистрирано за целите на ЗДДС и осъществява търговска дейност. Извършва продажби на дърва за огрев на различни клиенти от Гърция. Транспортът се извършва от български превозвачи за сметка на получателите по доставките съгласно сключения договор. Дружеството възнамерява за в бъдеще да наеме български превозвачи, регистрирани за целите на ЗДДС, които да извършват транспортната услуга по превоза на дърва до Гърция. Във връзка с обстоятелството, че транспортната услуга е с направление България – Гърция се поставя въпроса следва ли българските превозвачи да начисляват 20 % ДД

Данък при източника при покупка на търговски права за трансграничен пренос

Становища на НАП
ЗКПО, чл. 12, ал. 5; ЗКПО, чл. 195; ДР на ЗКПО, § 1, т. 1. Относно: Данък при източника при покупка на „търговски права за трансграничен пренос” (т.нар. „междусистемна преносна способност”)            В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 26-Е-133/31.07.2012 г., в което посочвате, че „А” ЕАД в качеството му на търговец притежава лиценз за търговия с електрическа енергия в югоизточна Европа. Съгласно правилата за търговия с електрическа енергия, издадени от председателя на ДКЕВР (обн. ДВ, бр. 64/17.08.2010 г.), предмет на сделки може да бъде  и „междусистемна преносна способност (капацитет)” между две държави. За да се придобие тази междусистемна преносна способност, тя се разпределя от Енергийния системен оператор (ЕСО) под форма

Подаване на декларация за МПС по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ

Становища на НАП
ЗМДТ, чл. 54, ал. 1 Относно:  Подаване на декларация по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ в случаите, в които придобилият МПС се разпорежда с него в двумесечния срок за деклариране             В отговор на поставения въпрос относно подаване на декларация по чл. 54 ЗМДТ и заплащане на данък върху превозните средства от лице, което придобива и продава МПС в период от два месеца, Ви уведомяваме:             Обект на облагане с данък са пътните превозни средства, регистрирани за движение по пътищата в страната /чл. 52,  т. 1 ЗМДТ/.           Задължени субекти за данък върху превозните средства са собствениците на МПС - чл. 53 ЗМДТ. В чл. 54, ал. 1 ЗМДТ е установено задължение за лицата, придобили регистрирани за движение превозни средства, да подадат декларация за облагането им с данък в общината по посто
Данъчен контрол и данъчно производство

Данъчен контрол и данъчно производство

Счетоводство
1. Данъчен контрол Данъчния контрол се осъществява от органите по приходите, в лицето на Национална агенция по приходите (НАП). Те осъществяват този контрол върху определянето, събирането и отчитането на данъците, таксите и другите държавни вземания. Контролът упражняван от тях, чрез проветки и ревизии, следва да се подчинява на следните принципи описани в Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК): Законност, т.е. органите по приходите и публичните изпълнители действат в рамките на правомощията си, установени от закона, и прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица. Когато в международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на ДОПК, се прилагат разпоредбите на съответния договор. Обективност,