събота, октомври 20

Етикет: ДДС

Трябва ли да се начисли 20% ДДС при продажбата на автомобила?

Трябва ли да се начисли 20% ДДС при продажбата на автомобила?

Становища на НАП
         Предстои продажба на лек автомобил Мерцедес, брой места за сядане 3+1. Автомобилът е напълно амортизиран, при покупката му не е ползван данъчен кредит и купувачът е физическо лице. Трябва ли да се начисли 20% ДДС при продажбата на автомобила? Ако не се начислява ДДС, то какво е основанието за неначисляване? Съгласно чл.50, ал.1 от ЗДДС, освободена е доставката на стоки или услуги: които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос; при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70.          Ако основанието да не е упражнено п

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Становища на НАП
              ОТНОСНО: прилагане на ЗДДС В Дирекция «ОУИ»-        постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-610/ 13.09.2012г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството има за предмет на дейност търговия със санитарни материали и козметични продукти. Част от стоките се произвеждат в Китай и Турция и се съхраняват в „Свободна зона                ” АД, с която дружеството има сключен договор за наем на складови площи. Съгласно чл.166 от ЗМ, те се намират извън митническата територия на Република България. Дружеството търгува както със страни-членки на Европейския съюз, така и с трети страни. Когато в държава-членка на ЕС се продават стоки, произведени в Турция и Китай се извършва редовен внос на тези стоки в Република България и после се осъществява ВОД. Когато се извършват пр

Търговското представителство и задължения по ЗДДФЛ

Становища на НАП
  чл.43,ал.4  и чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ чл.21 ал.2 от ЗДДС ……. Фарма  е търговско дружество регистрирано съгласно законите на Швейцария и има регистрирано търговско представителство в България по Закона за насърчаване на инвестициите. ….. Фарма …. Швейцария в качеството на възложител по  смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина е сключило договори за провеждане на клинични изпитвания в България с месни физически лица- лекари -изследователи. За оказаните услуги по Договорите за клинични изпитвания …. Фарма  заплаща на лекарите –изследователи съответните възнаграждения,което в някои случаи по нареждане/упълномощаване от ….. Фарма ……Швейцария се изплаща от търговското представителство в България . Поставяте следните въпроси : 1. Счита ли  се  търговското представител

Режима на данъчното облагане по ЗДДС при чуждестранно финансиране на копродукция на филм

Становища на НАП
чл.21,ал.4 от ЗДДС и чл.23, ал.1 от ЗДДС Чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗСч  и  СС 18 "Приходи Според изложеното в писмото Ви, през 2010г. сте получили финасиране от Германия за копродукция на филм, който ще бъде завършен през 2011г. Всички права върху продукцията са на германска фондация,която финасира проекта. Поставяте следните въпроси: 1.Следва ли да се издава фактура ,да се начислява ДДС и кога. 2.Кога се отчитат разходите и съответните приходи и следва ли същите , да бъдат разпределени по отчетни години или ще се отчитат само в 2011г. ,когато ще бъде завършен филма. Въз основа на фактическата обстановка, изложена с писмото, без да е представен съответния договор, по силата на който се извършва плащане на суми, във връзка с извършване на определени услуги, изразяваме следното  принципно ст

Начислява ли се ДДС върху такса за неявяване за предварителна резервация?

Становища на НАП
  чл.26, ал. 2 от ЗДДС чл. 92 от ЗЗД   Според изложеното  при предварителна резервация за нощувка Вашите клиенти заплащат такса, която наричате „no show fee” /такса за неявяване/, която да Ви компенсира в случай ,че госта не се яви и не ползва  услугата нощувка . Поставяте следния въпрос: Начислява ли се ДДС върху тази такса и имали значение госта от коя държава е ? Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба,  изразяваме следното становище: Съгласно чл.26, ал. 2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на база всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Изрично в закона е предвидено, че плащания

Какъв е размер на ДДС при направена резервация от туроператора на името на физическо лице включваща нощувка, закуска,такса и ДДС

Становища на НАП
  Чл.66,ал.2 от ЗДДС Пар.1,т.37 от ДР на ЗДДС                                                                       В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Дружество стопанисва мотел с ресторант и има сключен договор с лицензиран туроператор според който: -туроператора  приема да продава хотелски и други допълнителни услуги ,предоставени от хотелиер; -туроператора предоставя на хотелиера за настаняване в хотелската база  туристи, като част от организирано пътуване по см. на пар.1,т.14 от ДР на Закона за туризма ,съответно пар.1,т.37 от ДР на ЗДДС. Зададен е следния въпрос: Какъв е размер на ставката по ЗДДС при направена резервация от туроператора  на името на физическо лице на цена 41,83лв. включваща  нощувка,закуска,такса и ДДС. В отговор на поставения от Вас в

Произвеждане на брикети от дървени въглища и извършвате продажба на същите за Република Македония

Становища на НАП
чл.28 от ЗДДС чл.45 от ППЗДДС В запитването eпосочено, че дружеството Ви произвежда брикети от дървени въглища. Извършвате продажба на същите за Република Македония по глава трета, чл.28 от ЗДДС – облагаема доставка с нулева ставка, но стоката се доставя в Швеция, поради което няма митническа декларация. Въпросът, който се поставя в запитването е: 1.                   Какво основание за неначисляване на ДДС следва да се посочи във фактурата и с какви документи следва да се докаже доставката? Предвид гореизложеното и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, изразяваме следното становище: Съгласно чл.28, ал.1, т.1 и 2 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е: 1. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или терит

Къде е мястото на изпълнение на услугите, предоставени от гръцки данъчно задължени лица във връзка с проектиране и ОВОС

Становища на НАП
чл. 21, ал. 2 от ЗДДС чл.21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС                                                  Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Във връзка с проект за газова междусистемна връзка Гърция-България на българско данъчно задължено лице, реализиращо проекта, са извършени услуги по подготовка на предварителена оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/ в Гърция и инженерно-геоложки проучвания за отсечката на газопровода на територията на Гърция. Услугите са предоставени от данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в Гърция, за което са издадени  фактури с начислен гръцки ДДС от 23% . Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси: 1. Къде е мястото на изпълнение на услугите, предоставени от гръцки данъчно задължени

Sледва ли дружеството да издаде фактура за извършените подобрения?

Становища на НАП
              чл.10, ал.2от ЗДДС             чл. 27, ал. 3, т. 1, буква „а” от ЗДДС                                                  Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: С решение на Общински съвет гр.С е направена апортна вноска в капитала на дружеството, представляваща недвижим имот стадион. От страна на дружеството са извършени ремонтни дейности и подобрения върху него за около 400 000,00 лева, за които е ползвано право на данъчен кредит. Със следващо решение Общинският съвет – гр. С  взима решение за изваждане на апортната вноска от капитала на дружеството/документи не се прилагат/. Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:  Следва ли дружеството да издаде фактура за извършените подобрения и, ако да върху каква данъчна основа

Начисляване и внасяне ДДС върху размера на членския внос при Сдружение с нестопанска цел

Становища на НАП
  чл.44, ал.1, т. 2 от ЗДДС    чл. 21, ал.4, т. 3 от ЗДДС чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Сдружение за електронни комуникации е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано лице по чл. 97а от ЗДДС. Същото е член на асоциация, регистрирана във Великобритания и като член на тази асоциация, сдружението заплаща членски внос, чийто размер е определен съгласно устава й. Срещу платения членски внос Сдружение за електронни комуникации получава от асоциацията определен вид услуги, като участие в конференции, информационни услуги и други подобни. Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси: 1. Представлява ли чуждестранната асоциацията организация по чл.44, ал.1, т. 2 от ЗДДС  и предоставените от нея усл