вторник, октомври 16

Етикет: Декларация по чл. 14 от ЗМДТ

Попълване на декларация по чл. 14 от Закон за местни данъци и такси

Попълване на декларация по чл. 14 от Закон за местни данъци и такси

Становища на НАП
Попълване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество притежава недвижим имот – сграда /производствен обект – печатарска работилница с площ 271,44 кв.м./, ведно със складове и гараж за съхранение на продукция с обща площ 201,97 кв.м. Сградата е изградена по стопански начин и съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация е с обслужващо предназначение – печатница и офис. Според скица на поземлен имот издадена на 23.02.2017 г. , в който е изградена сградата, за начин на трайно ползване е посочено – за друг вид производствен, складов обект. Върху земята е построена сграда със смесено предназначение. Зададен е следният въпрос: Следва ли в декларация по чл. 14 от ЗМДТ в раздел II. Сграда и обекти в нея, подточка 1. Предназначение на