събота, октомври 20

Етикет: Доход

Облагане на доход от наем получен от наематели-физически лица

Становища на НАП
  ЗДДФЛ чл. 31, ал.1; чл.  50; ЗДДС чл. 45, ал.1;чл. 96, ал.1 Относно: Облагане на доход от наем / полученот наематели-физически лица / и как следва да бъде деклариран от двама съсобственици на апартамент, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ и ЗДДС, Ви уведомявам следното:               Доходите от наем или от друго предоставяне за ползване на права или имущество, в т.ч. гори и горски земи в качеството им на недвижимо имущество, са облагаеми доходи, съгласно глава пета, раздел четвърти от Закона за данъци върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.               Чл. 31, ал. 1 от ЗДДФЛ (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) регламентира, че облагаемият доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя, като прид

Физическо лице извършващо сделки със сгради или части от сгради – без УПИ

Становища на НАП
  чл. 96, ал. 2 от ЗДДС ,чл. 45, ал. 3 от ЗДДС Параграф 1,т. 5 от ДР на ЗДДС Поставен е следния въпрос: Физическо лице извършващо сделки със  сгради или части от сгради / без УПИ/,които не са нови по смисъла на параграф 1,т. 5 от ДР на ЗДДС,следва ли да се регистрира по ЗДДС при надвишаване на  50 000лв. оборот за последните дванадесет месеца.  Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос, изразяваме следното принципно становище: На основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да пода
Данъчно облекчение за младите семейства

Данъчно облекчение за младите семейства

Счетоводство
Със създадения нов член (чл.22а,ЗДДФЛ) се дава правото на млади семейства да намалят данъчната си основа с разходите, които правят по теглените от тях ипотечни кредити. За разход ще се признават платените лихви по кредити до 100 000 лв. За да се възползват от това облекчение семействата трябва да са със сключен граждански брак. Съпругът или съпругата, на чието име трябва да е сключения договор за ипотечен кредит, трябва да не е навършил/ла 35г. към датата на договора. Също така ипотекираното жилище трябва да е единствено за семейството. Семействата трябва да представят пред данъчните копия от свидетелството за сключен граждански брак,справка за имотното състояние (за теглилия кредита), договора за ипотечния кредит, погасителния план (заверен от банката отпуснала кредита) и документи удосто

Задължения по ЗЗО (Закон за здравното осигуряване)

Счетоводство
Заглавие: Задължения по ЗЗО (Закон за здравното осигуряване)Място на провеждане: НАПОписание: 1. Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, през предходния месец. 2. Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които са подлежали на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО през предходния месец и не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от ЗЗО. 3. Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за предходния месец. 4.Внасяне от възложителя на дължимите здравноосигурителни вноски за предходния месец за лицата, които работят без трудови правоотношения. 5. Внасяне на здравноосигурителните вноск

Задължения по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица)

Счетоводство
Заглавие: Задължения по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица)Място на провеждане: НАПОписание: 1. Внасяне от работодателя(възложителя) на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.Date: 2008-12-10