вторник, октомври 16

Етикет: Доходи по трудови правоотношения

Осигуряване на пенсионер, работещ по трудово и без трудово правоотношение

Становища на НАП
КСО: чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6; чл. 4, ал. 6; чл. 6, ал. 10; ЗЗО: чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „а”- „в”; чл. 40, ал. 1, т. 6 ОТНОСНО: Осигуряване на пенсионер, работещ по трудово и без трудово правоотношение Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. …. с вх. № …………../05.11.2012 г., Ви уведомяваме за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Пенсионер, работещ по трудово правоотношение, получава възнаграждение и по граждански договор в размер под минималната работна заплата. Интересувате се, за това лице, дължими ли са осигурителни вноски върху възнаграждението по гражданския договор. Предвид изложеното, отговаряме следното по отправеното ни запитване: Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, които полагат т