събота, октомври 20

Етикет: ДОО

Прилагане на чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване

Становища на НАП
  КСО – чл. 4, ал. 3, т. 2, чл. 6, ал. 7 и 8; НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, а 2 и ал. 6; ДОПК – чл. 37, ал. 1, чл. 105, чл. 106, чл. 107, чл. 118 и чл. 209, ал. 2 ОТНОСНО: Прилагане на чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване             Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – ……… от 14.09.2012 г., Ви уведомяваме за следното:             В запитването посочвате, че след обжалване на ЕР на ТЕЛК по отношение оценката на работоспособността, НЕЛК с ЕР от 07.03.2011 г. Ви е определила 54 % трайно намалена работоспособност. За решението на НЕЛК сте уведомена на 29.12.2011 г. чрез процесуалния си представител До тази дата поради висящия и нерешен все още с влязъл в сила административен акт въпрос за инвалидността, сте продължили да подавате декларации за осигуряването Ви като

Дължими осигурителни вноски върху изплатени суми, вместо командировъчни дневни пари на служители

Становища на НАП
  НЕВДПОВ, чл. 1, ал. 8, т. 1 Относно: Дължими осигурителни вноски върху изплатени суми, вместо командировъчни дневни пари на служители по реда на § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № М-26-Б-98/2012 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), изразявам следното становище: Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: На част от служителите в дружеството се изплащат суми на основание § 3 от Допълнителните разпоредби на Постановление 133 на Министерски съвет от 1993 година. Сумите надхвърлят двукратния размер на дневните пари при командировка, определен с Наредбата за командировките в страната. Поставени са следните въпроси: Дължат ли се о

Задължителни осигурителни вноски при авансово и окончателно плащане на суми по договор за извършване на работа с физическо лице.

Становища на НАП
  КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5; КСО, чл. 4, ал. 6; КСО, чл. 6, ал. 4; КСО, чл. 6, ал. 10; КСО, чл. 7, ал. 6; КСО, чл. 10; ДР на КСО, § 1, т. 3; Наредба Н-8, чл. 3, ал. 1, т. 3; Наледба Н-8, чл. 3, ал. 3, т. 1. Относно: Задължителни осигурителни вноски при авансово и окончателно плащане на суми по договор за извършване на работа с физическо лице.  Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № ………….. от …………….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), изразявам следното становище: Изложената в запитването фактическа обстановка е следната : Бюджетно ведомство ще сключи договор с физическо лице за срок от 24 месеца. Сумата, която ще бъде изплатена е в размер на 40 000,00 лева. При сключване на договора ще се изплати 50 на сто от уговорената сума, а останала

Социалното осигуряване в фирма, регистрирана в Румъния

Становища на НАП
  КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7; Регламент 987/2009, чл. 16. Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № ………………. , по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), Ви уведомяваме за следното: Съгласно информацията, изложена в запитването, Вие сте управител на „……..” ООД и внасяте осигурителни вноски в България в качеството Ви на изпълнител по договор за управление и контрол на българското търговско дружество. Съгласно сключен договор сте упълномощен да управлявате и търговско дружество в Румъния, чийто капитал е изцяло собственост на българското предприятие. Поставеният от Вас въпрос е какви са задълженията Ви относно социалното осигуряване в новата фирма, регистрирана в Румъния. След присъединяването си към ЕС, Република България прилага европейските регламен

Осигуряване на лицата със свободна професия, занаятчийска дейност

Становища на НАП
 НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 5, т. 2 Относно: Държавното обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност Легална дефиниция на осигурено лице за целите на държавното обществено осигуряване  (ДОО) е въведена с § 1, ал. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО). „Осигурено лице” е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. Самоосигуряващите се лица се смятат за осигурени лица за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски. Самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка (чл. 5, ал. 2, изречение първо от Кодекса за социално осигуряване КСО). Л