Tagged: ДОПК

Увеличаване събираемостта на местните приходи

ЗМДТ – чл.14, ал.4; чл.54, ал.4;ДОПК  –  чл.107, ал.3, изречение 3; чл.122; чл.32.        В запитването описвате следната фактическа обстановка: В Община … има много случаи на починали лица с активни дялове в партиди...

Доброволно погасено от ДЗЛ общинско публично вземане

ЗМДТ – чл.58, ал.1, т.4; ДОПК –ЧЛ.129        Задължено лице, притежаващо валидно ТЕЛК решение, не е декларирало правото си на преференция и е заплащано задълженията си за данък ПС. Поставяте следните въпроси: Как следва...

Дължими лихви при възстановяване на неоснователно внесени здравноосигурителни вноски

 ДОПК – чл. 162, ал. 2, т. 1, чл. 163, ал. 1 и чл. 175, ал. 1; ЗЗО – чл. 107    Според изложеното в запитването, лице с прекъснати здравноосигурителни права преди 28.12.2015 г....