събота, октомври 20

Етикет: ДОПК

Увеличаване събираемостта на местните приходи

Увеличаване събираемостта на местните приходи

Становища на НАП
ЗМДТ - чл.14, ал.4; чл.54, ал.4;ДОПК  -  чл.107, ал.3, изречение 3; чл.122; чл.32.        В запитването описвате следната фактическа обстановка: В Община … има много случаи на починали лица с активни дялове в партиди за недвижими имоти и превозни средства. Предприети са мерки за издирване на наследниците, част от които не могат да бъдат намерени, а други не предприемат съответните действия относно подаване на декларации по ЗМДТ. Предприета е и процедура по чл.51 от ЗН.        Отправяте молба за методически указания как да се процедира в случая, с оглед поддържането на актуална база данни за местните данъци и такси и увеличаване събираемостта на местните приходи.        При смърт на физическо лице лицата, имащи качеството на наследници по закон, получават имуществото на починалия по силата
Доброволно погасено от ДЗЛ общинско публично вземане

Доброволно погасено от ДЗЛ общинско публично вземане

Становища на НАП
ЗМДТ - чл.58, ал.1, т.4; ДОПК –ЧЛ.129        Задължено лице, притежаващо валидно ТЕЛК решение, не е декларирало правото си на преференция и е заплащано задълженията си за данък ПС. Поставяте следните въпроси: Как следва да се постъпи с доброволно погасено от ДЗЛ общинско публично вземане, преференция по повод, на което не е била декларирана? Следва ли да се възстановят доброволно платените задължения?           По поставените от Вас въпроси има изразено становище от изпълнителния директор на НАП с изх.№24-31-36/26.05.10г., което може да бъде намерено на сайта на агенцията www.nap.bg, в системата „Въпроси и отговори“.          Относно момента, от който следва да се ползва визираната в чл.58, ал.1, т.4 от ЗМДТ преференция за лица с намалена работоспособност от 50 до 100 % при данъка
Дължими лихви при възстановяване на неоснователно внесени здравноосигурителни вноски

Дължими лихви при възстановяване на неоснователно внесени здравноосигурителни вноски

Становища на НАП
 ДОПК – чл. 162, ал. 2, т. 1, чл. 163, ал. 1 и чл. 175, ал. 1; ЗЗО – чл. 107    Според изложеното в запитването, лице с прекъснати здравноосигурителни права преди 28.12.2015 г. е подало декларация образец № 7 в ТД на НАП и е заплатило формираните по данъчно-осигурителната му сметка задължения за здравно осигуряване за последните 36 месеца, включително начислените лихви за просрочие. За този период не е упражнявало трудова дейност на територията на България и не е установено друго основание за осигуряване по реда на чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от ЗЗО. През 2016 г. е представило формуляр Е 104, съгласно който за периоди от 06.2010 г. до 06.2016 г. е било осигурявано по схема за социална сигурност на друга държава-членка. Лицето претендира за възстановяване на недължимо платените вноски за здравно
Корпоративното подоходно облагане, Кодекса за социално осигуряване и Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Корпоративното подоходно облагане, Кодекса за социално осигуряване и Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Становища на НАП
ЗКПО – чл. 208 и чл. 209 ЗДДФЛ – чл. 24, т. 1 и т. 12 КСО – чл. 6, ал. 11 ЗЗО – чл. 4, ал. 1, т. 1 Може ли да се ползват едновременно и двете облекчения по чл. 208 и чл. 209 от ЗКПО, ако възлизат на обща примерна сума 80,00 лв. при положение, че работодателят има тази възможност и няма нормативна пречка те да бъдат предоставени едновременно? Върху изплатените средства за предоставени ваучери за храна на всички работници и служители, при условията на чл. 204 от ЗКПО и застраховки „Живот“ дължи ли се данък върху доходите, при условие, че сборът на ваучер и застраховка надвишава сумата от 60,00 лв. на едно лице? Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи под формата на ваучери за храна и вноски за застраховки „Живот“ на всички ра

Прилагане на чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване

Становища на НАП
  КСО – чл. 4, ал. 3, т. 2, чл. 6, ал. 7 и 8; НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, а 2 и ал. 6; ДОПК – чл. 37, ал. 1, чл. 105, чл. 106, чл. 107, чл. 118 и чл. 209, ал. 2 ОТНОСНО: Прилагане на чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване             Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – ……… от 14.09.2012 г., Ви уведомяваме за следното:             В запитването посочвате, че след обжалване на ЕР на ТЕЛК по отношение оценката на работоспособността, НЕЛК с ЕР от 07.03.2011 г. Ви е определила 54 % трайно намалена работоспособност. За решението на НЕЛК сте уведомена на 29.12.2011 г. чрез процесуалния си представител До тази дата поради висящия и нерешен все още с влязъл в сила административен акт въпрос за инвалидността, сте продължили да подавате декларации за осигуряването Ви като

Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 8 от КСО и чл. 11 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица

Становища на НАП
КСО, чл. 6, ал. 7, ал. 8 и ал. 10 Относно:Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)и чл. 11 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ)  Постъпило е писмено запитване относно приложението на осигурителното законодателство.  С оглед на приложеното копие на справка от информационната система на НАП за осигуряването на лицето ……………….. с ЕГН …………… приемаме, че поставените въпроси в запитването касаят същото лице. Според изложеното в запитването задълженото лице е лекар, който работи по трудово правоотношение, получава доходи от упражняване на свободна професия („Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ”) и такива за положен труд без трудо

Категоризирането на доход по ЗДДФЛ и регистрация по ЗДДС

Становища на НАП
     ЗДДФЛ чл. 13, ал.1, т.1, б «б»§чл. 33, ал.1, ал.5 и 6;    ЗДДС чл.  3, ал.1;чл. 82, ал.2 и 3;    ДОПК чл. 85                                           Oтносно: Категоризирането на доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и регистрация по ЗДДС.               Според описаните в писмото  Ви факти през 2009г. като физическо лице сте придобили чрез покупко  продажба недвижим имот /УПИ/, на което вече е изградена  на груб строеж еднофамилна къща. За строежа има договор и фактури плащани само по банков път.Тъй като заедно със строежа цената на УПИ – то при продажбата му ще бъде по-висока от покупната, следва ли при изчисляване на ДОД в годишната данъчна декларация да увелича т. н. „цена на придобиване” на УПИ- то с разходите по строежа /надлежно докуме

Възстановяване на здравноосигурителни вноски на наследник

Становища на НАП
  ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 4; ДОПК, чл. 129, ал. 1. ЗЗО, чл. 40, ал. 5; ОТНОСНО: възстановяване на здравноосигурителни вноски на наследник По повод на поставения въпрос е изложена следната фактическа обстановка: Наследник на починало лице е подала искане за възстановяване на недължимо внесени от страна на наследодателя здравноосигурителни вноски. През периода  01.01.2011 г. – 29.02.2012 г. починалото лице е внасяло здравноосигурителни вноски, на основание чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Междувременно това лице е пенсионирано, като на основание чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО осигуряването му е за сметка на републиканския бюджет върху размера на получаваната пенсия. Тъй като лицето е починало на 24.04.2012 г. съпругата му в качеството на негов наследник отправя иска

С какъв документ следва да се документира начисляването на ДДС върху акциза?

Становища на НАП
 чл. 26, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ЗДДС чл. 113, ал. 4 от ЗДДС чл. 84 от ЗАДС Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Дружеството е лицензиран складодържател по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и е титуляр на лиценз да управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки. По силата на издадения лиценз по ЗАДС дружеството извършва услугата по съхранение /складиране/ на горива под режим отложено плащане на акциз. Съгласно сключени договори с трети лица /влогодатели/ в данъчния склад се съхраняват акцизни стоки собственост на влогодателя. При подаване на заявка от собственика на стоките, дружеството извежда такива стоки от данъчния склад, като в същия момент стоките преминават от режим отложено плащане на акциз в стоки, освободени за потр

Къде е мястото на изпълнение на услугите, предоставени от гръцки данъчно задължени лица във връзка с проектиране и ОВОС

Становища на НАП
чл. 21, ал. 2 от ЗДДС чл.21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС                                                  Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Във връзка с проект за газова междусистемна връзка Гърция-България на българско данъчно задължено лице, реализиращо проекта, са извършени услуги по подготовка на предварителена оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/ в Гърция и инженерно-геоложки проучвания за отсечката на газопровода на територията на Гърция. Услугите са предоставени от данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в Гърция, за което са издадени  фактури с начислен гръцки ДДС от 23% . Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси: 1. Къде е мястото на изпълнение на услугите, предоставени от гръцки данъчно задължени