вторник, октомври 16

Етикет: ДОПК

Подлежи ли на облагане с данък върху добавената стойност прехвърленото право за презасаждане на винени лозя?

Становища на НАП
  ЗДДС, чл.9  В запитването е изложена следната фактическа обстановка:              Извършваната от дружеството дейност е свързана със създаване и отглеждане на лозя.. Съгласно сключен договор се прехвърлят правата за презасаждане на винени лозя с обща площ 23 101 кв.м.             Във връзка с изложената фактическа обстановка е зададен следният въпрос: Подлежи ли на облагане с данък върху добавената стойност прехвърленото право за презасаждане на винени лозя? При така изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба  изразявам следното становище: По смисъла на §1, т.7 от ДР на Наредбата за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващи лозя, попълването и управлението на националния резерв от права

Sледва ли дружеството да издаде фактура за извършените подобрения?

Становища на НАП
              чл.10, ал.2от ЗДДС             чл. 27, ал. 3, т. 1, буква „а” от ЗДДС                                                  Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: С решение на Общински съвет гр.С е направена апортна вноска в капитала на дружеството, представляваща недвижим имот стадион. От страна на дружеството са извършени ремонтни дейности и подобрения върху него за около 400 000,00 лева, за които е ползвано право на данъчен кредит. Със следващо решение Общинският съвет – гр. С  взима решение за изваждане на апортната вноска от капитала на дружеството/документи не се прилагат/. Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:  Следва ли дружеството да издаде фактура за извършените подобрения и, ако да върху каква данъчна основа

Как следва да се третират месечните вноски, плащани от лизингополучателя по по договор за финансов лизинг?

Становища на НАП
  чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС           чл. 115, ал. 6 от ЗДДС                                   Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: По силата на сключен договор за финансов лизинг №…. от 09.08.2011г. /приложен към преписката/ „С” АД, като лизингополучател и „Л” ЕАД, като лизингодател са се договорили зазадължително изкупуване на лизинговата вещ представляваща апартамент №4 в жилищна сграда в гр. ….., като лизингодателят се задължава да прехвърли правото на собственост върху конкретния недвижим имот на „С” АД или на посочено от него трето лице след точно изпълнение на финасовите  задължения по договора. При сключване на договора за лизинг е издадена фактура, като е начислен ДДС в пълен размер върху продажната цена на имота. Съгласно договореното, лизингодателят

ой следва да извърши корекция по реда на чл.79, ал.3 от ЗДДС на ползвания данъчен кредит за придобиването на ППС?

Становища на НАП
чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС чл.79, ал.3 от ЗДДС В запитването е описана следната фактическа обстановка: През 2010 г. между X АД, в качеството му на лизингодател, „А” ЕООД – лизингополучател и „Б” ЕООД – съдлъжник, е сключен договор за финансов лизинг на пътни превозни средства (ППС). Лизингополучателят е заплатил пълния размер на дължимия ДДС, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС при фактическото предоставяне на стоката. Съгласно общите условия на договора за лизинг, лизингополучателят има право да придобие собствеността върху ППС след изтичане срока на договора, ако е погасил всичките си задължения и при условие, че отправи до лизингодателя изрично писмено искане. През м. юни 2011 г. ППС – предмет на договора за лизинг, е отнето противозаконно от държането на лизингополучателя, за което е

ДДС и изработване на авторски софтуерни продукти за деца

Становища на НАП
  §1, т. 14, б. ”б” от ДР на ЗДДС чл.3, ал.1 от ЗДДС чл. 21 от ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството, което е регистрирано по ЗДДС и изработва авторски софтуерни продукти за деца, по силата на договор с „X” ги доставя на „Y” – европейският клон на „X”, със седалище в Люксембург.Посочено е още, че „Y” доставя продуктите до крайните клиенти чрез своите електронни магазини и им издава фактура за покупката. Дружеството, изработващо софтуерните продукти няма контакт с крайните клиенти, които закупуват продуктите. От представените фактури с предмет  „софтуерен продукт” е видно, че българското дружество,  в качеството си на доставчик, предоставя продукта на „Y” – получател по посочените фактури. Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен с

ДДС при дейност приемане и настаняване на студенти и стажанти от ЕС

Становища на НАП
  ДДС, чл.21, ал.2                                      В дирекция ,,Обжалване и изпълнение на управлението” …. е постъпило Ваше писмено запитване,  относно  прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка изложена в запитването е следната: ЕООД има за основен предмет на дейност - спомагателни услуги в образованието. Дружеството организира и координира приемането и настаняването на студенти и стажанти от ЕС в български дружества за провеждане на стаж по Европейски образователни програми. Контрагенти на дружеството са държавни училища от автономната област Баския в Испания, които предоставят един и същ ДДС номер. Съгласно Испанското законодателство училищата имат обща ДДС регистрация и ползват следния ДДС номер.    Във връзка с

Юадължение по ЗДДС изплащане на възнаграждение и неустойки по сключен договор за проектиране

Становища на НАП
  ЗДДС, чл.26 В запитването е изложена следната фактическа обстановка:              Във връзка със заведено съдебно дело от „К” ООД срещу „А К” ЕООД за изплащане на възнаграждение и неустойки по сключен договор за проектиране, на „К” ООД е издаден изпълнителен лист за събиране на присъдени суми. Изпълнителният лист е издаден въз основа на съдебно решение, с което е присъдено „АК” ЕООД да заплати на „К” ООД възнаграждението за извършена услуга, законна лихва,  неустойка и разноски по делото.             Във връзка с изложената фактическа обстановка са зададени следните въпроси: 1. Какво е задължението на „К” ООД по отношение на ЗДДС във връзка със събраните суми, след като няма начин да се установи каква точно от присъденото се включва при получаване на определена сума? 2. В случай на

Как следва да се третира доставка по смисъла на ЗДДС, когато не се прехвърля собствеността на стока?

Становища на НАП
  чл. 13, ал. 3 от ЗДДС чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗДДС  Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Дружеството търгува с минерални торове за земеделието, като основен доставчик е посочено дружество, регистрирано лице  по ДДС в Унгария. Унгарското дружество транспортира стоките до територията на страната, като не прехвърля собствеността им, а само ги съхранява във склад, стопанисван от българското дружество. След няколко месеца същата стоката се продава от унгарското дружество на българското и възниква задължение за плащане. Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:  Как следва да се третира доставката по смисъла на ЗДДС? Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:

Правото на ползване режима на чл. 92 от ЗДДС/отм./ при изпълнение на международен договор

Становища на НАП
  § 16, ал. 2 от ПЗР към ПИДППЗДДС чл.173, ал. 1 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Дружеството е основен изпълнител по международен договор ратифициран от Република България, за което е получило по реда на чл. 83 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) отм.  Уведомление №727/26.09.2006 г. от НАП, за правото на ползване режима на чл. 92 от ЗДДС/отм./ при изпълнение на договора. За дружеството, по същия договор предстои допълнителна работа през 2012 г. Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:  Следва ли да се подаде ново искане за прилагане режима на чл. 173 от ЗДДС? Предвид изложената фактическа обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното стано

Продажба на стока на лице, регистрирано по ДДС в Германия при условията по доставката EXW уговорено място

Становища на НАП
  чл. 53 от ЗДДС чл. 25, ал. 2 от ЗДДС  Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Дружеството е извършило продажба на стока на данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС в Германия при условията по доставката  EXW /уговорено място/. За доставката е издадена фактура без ДДС на основание чл. 7, ал. 1 от ЗДДС, същата е отразена в справка декларация като вътреобщностна доставка  /ВОД/ и е включена във ВИЕС и Интрастат декларациите. При предаване на стоката на немския купувач на територията на страната дружеството разбира, че стоката ще бъде директно транспортирана за Грузия, за което е издадена митническа декларация за износ на името на немското дружество.       Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:  1. Как следва да се третира до