събота, октомври 20

Етикет: доставка

Доставка с място на изпълнение извън територията на страната

Доставка с място на изпълнение извън територията на страната

Становища на НАП
ЗДДС чл.118, ал.1; ЗДДС чл.17, ал.1             „ХХХ“ ЕООД не е регистрирано по ЗДДС лице. Основно дружеството се занимава с търговия на дребно с риба и други морски храни. Възнамерявате да  купувате риба от България и да я продавате на пазар в Румъния на физически лица. Рибата ще се транспортира в хладилен камион, собственост на дружеството и ще се продава директно от камиона, поради което считате, че няма да имате обект на територията на Румъния. За закупената риба  дружеството ще притежава фактура и документ за произход на стоката.  В тази връзка поставяте следните въпроси: Как следва  да се отчитат продажбите? Следва ли дружеството да има ЕКАФП? За дружеството следва ли регистрация по ЗДДС по реда на специалните режими за регистрации по ЗДДС?             При така изложената факт
Нулева ставка на данъка за доставка на стока на територията на страната, по която получател е член на персонала на дипломатическо представителство

Нулева ставка на данъка за доставка на стока на територията на страната, по която получател е член на персонала на дипломатическо представителство

Становища на НАП
         Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има за предмет на дейност – доставка на нови превозни средства в страната. Лице, член на дипломатическата мисия на Република България в Република Австрия иска да закупи от Вас превозно средство. В тази връзка сте поставили следните въпроси: 1. Налице ли е основание за прилагане на чл.173, ал.6 от ЗДДС, доколкото лицето е член на дипломатическата мисия на Република България в Република Австрия, ползващо статута на дипломат? 2. Какви са документите с които дружеството – доставчик следва да се снабди, за да удостовери правото си да прилага режима на чл.173, ал.6 от ЗДДС?          Във връзка с изложената фактическа обстановка в запитването и поставените въпроси, и съгласно действащата към наст
Издаване на данъчни документи по Закона за данък върху добавената стойност за доставки

Издаване на данъчни документи по Закона за данък върху добавената стойност за доставки

Становища на НАП
     ОТНОСНО: Издаване на данъчни документи по Закона за данък върху добавената стойност за доставки, извършени от частен съдебен изпълнител и правото на ползване на данъчен кредит за определени доставки, свързани с дейността му като ЧСИ         Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, Вие в качеството си на частен съдебен изпълнител сте се регистрирали по ЗДДС по избор. В тази връзка сте описали следните хипотези, посочени от Вас като параграфи, и свързаните с тях въпроси по отношение прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.  Параграф „А“.  Основните Ви разходи като ЧСИ са от регистрирани по ЗДДС доставчици и са свързани с договори за: - наем на офис като ЧСИ; - охрана на офиса Ви като ЧСИ; -специализирана програма за обработка на изпълнителни дела, като п

Кредитно известие към издадена вече фактура

Становища на НАП
ЗДДС, чл.115 ЗДДС, чл.116 В запитването е посочено, че от страна на Т – ….. е издадена фактура, на името на физическо лице, която фактура е следвало да бъде издадена на името на ....... тази връзка е заден въпрос относно действията, която следва да предприемете с оглед разрешаване на проблема.             Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното: Съгласно чл.115, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност ( ЗДДС) известие към фактура се издава при изменение на данъчната основа на доставка или при разваляне на доставка, като според ал.3 от посочената разпоредба  кредитно известие се издава в случаите на намаление на данъчната основа или при разваляне на доставката. От посочените по-горе норми са видни случа

Документи, с които доставчикът следва да разполага, за да удостовери извършването на вътробщностна доставка

Становища на НАП
  ЗДДС, чл.7 ППЗДДС, чл.45                                                                     В запитването е посочено, че чуждестранна транспортна компания осъществява транспорт по вътреобщностна доставка, която компания е непозната за доставчика, тъй като същият няма договорни отношения, поради това, че договарянето се извършва от лицето – получател на стоката. В тази връзка  се иска разяснение за действията, средствата и методите, които следва да се предприемат за проучване надеждността на транспортната компания.  Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам  следното становище: В чл.45 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) са изброени документите, с които доставчикът следва да р