Tagged: ЕООД

Държавно обществено осигуряване на лице, работещо по договор, сключен на основание чл. 114 от КТ

3_3190/19.10.2012 г. КСО, чл. 4, ал. 2 Относно: държавно обществено осигуряване на лице, работещо по договор, сключен на основание чл. 114 от Кодекса на труда (КТ) Съгласно изложеното в запитването служител на Община ………….....

Следва на задълженото лице да му бъдат възстановени здравни осигуровки за периода 2000 г. – 05.2011 г., внесени на основание чл.40, ал.1,т. 2 от ЗЗ?

Следва на задълженото лице да му бъдат възстановени здравни осигуровки за периода 2000 г. – 05.2011 г., внесени на основание чл.40, ал.1,т. 2 от ЗЗ?

2_1273/06.08.2012 г. ДОПК – чл.112; чл.113; чл.128, ал.1; чл.129, ал.3; КСО – чл.4, ал.3, т.2; чл.4, ал.4; чл.4, ал.6; чл.6, ал.7; ЗЗО – чл.40, ал.1, т.2; чл.40, ал.1, т.4; чл.40, ал.1, т.6; С Разпореждане...

Преустановяване внасянето на осигурителни вноски от лице по чл.4, ал.3, т.2 от КСО

Преустановяване внасянето на осигурителни вноски от лице по чл.4, ал.3, т.2 от КСО

3 _ 3223/23.10.2012 г. КСО чл.94, ал.2 КСО чл.4, ал.6 ЗЗО чл.40, ал.1, т.2 Относно: преустановяване внасянето на осигурителни вноски от лице по чл.4, ал.3, т.2 от КСО, на което е отпусната пенсия Според...

Данъчно третиране на субсидиите получени като  земеделски производител и тютюнопроизводител

Данъчно третиране на субсидиите получени като земеделски производител и тютюнопроизводител

2_1117/06.07.2012г. ЗДДФЛ – §18 от ПЗР; ЗДДФЛ – чл.26; ЗДДФЛ – чл.28; ЗДДФЛ – чл.29а; ЗДДФЛ – чл.50. Регистриран сте като земеделски производител, тютюнопроизводител, физическо лице, за периода от 2003г до 2012 г включително....

Включва ли се реализирания оборот от доставка на услуги, осъществени от Вас като доставчик на обучение?

Включва ли се реализирания оборот от доставка на услуги, осъществени от Вас като доставчик на обучение?

2_1309/10.08.2012 г . по чл.96, ал.1 от ЗДДС, във връзка с чл. 41, т.1 от с.з. В Дирекция ОУИ …. е постъпило писмено запитване, заведено с вх. =============, в което посочвате, че представляваното от...

Сделки с периодично, поетапно изпълнение

Сделки с периодично, поетапно изпълнение

1000/03.07.2012 Чл.25, ал.4 ЗДДС В писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ……. с вх. № …………г. сте посочили, че дружеството не е регистрирано по ЗДДС и ще реализира доходи от...

Какъв е данъчният режим на услугата по предоставяне на достъп до събитието, провеждано в Турция, когато получатели са ДЗЛ от ЕС и извън него?

Какъв е данъчният режим на услугата по предоставяне на достъп до събитието, провеждано в Турция, когато получатели са ДЗЛ от ЕС и извън него?

2_1195-3/20.08.2012г. ЗДДС, чл.21,ал.4,т.3 ЗДДС, чл.82, ал.2, т.3 Дружество e организатор на научна конференция. По време на събитието лектори от цял свят водят лекции на различни теми в няколко зали. Участието в конференцията ще се...

Осигуряване на  съдружник в дружество с ограничена отговорност.

Осигуряване на съдружник в дружество с ограничена отговорност.

2_1287/07.08.2012 г. КСО – чл.4, ал.1, т.7 от КСО чл.4, ал.3, т.2 чл.5, ал.2 чл.6, ал.3 чл.6, ал.8 чл.10 НООСЛБГРЧМЛ – чл.1, ал.1 ОТНОСНО: Осигуряване на съдружник в дружество с ограничена отговорност. В запитването...

Облагаеми доставки при осъществяване на охрана от Консорциум

Облагаеми доставки при осъществяване на охрана от Консорциум

989/02.07.2012 Чл.3, ал.1 ЗДДС В писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ……….. с вх. № …………..г. сте изложили следната фактическа обстановка: „И” ООД е регистрирано по ЗДДС лице и участва...