вторник, октомври 16

Етикет: Фактура с нулева ставка

Доставка на услуга по митническо обслужване и складиране на стока

Доставка на услуга по митническо обслужване и складиране на стока

Становища на НАП
Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е с предмет на дейност митническо складиране, обработка на товари, изготвяне на митнически документи и цялостно митническо обслужване, транспорт и логистика. Поставен е следният въпрос: При изготвянето и оформянето на документи по внос на стоки има ли основание дружеството да издаде фактура с нулева ставка на данъка, тъй като услугата по обмитяването е част от митническите сборове върху които се начислява ДДС при внос на стоки? Предвид изложеното в запитването и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище: Съгласно чл. 36а, ал. 1 от ЗДДС /в сила от 01.01.2014 г./, облагаема с нулева ставка е доставката на свързани с внос услуги, като комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, когато стойността им е включен