събота, октомври 20

Етикет: Кодекса за социално осигуряване

Прилагане на чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване

Становища на НАП
  КСО – чл. 4, ал. 3, т. 2, чл. 6, ал. 7 и 8; НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, а 2 и ал. 6; ДОПК – чл. 37, ал. 1, чл. 105, чл. 106, чл. 107, чл. 118 и чл. 209, ал. 2 ОТНОСНО: Прилагане на чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване             Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – ……… от 14.09.2012 г., Ви уведомяваме за следното:             В запитването посочвате, че след обжалване на ЕР на ТЕЛК по отношение оценката на работоспособността, НЕЛК с ЕР от 07.03.2011 г. Ви е определила 54 % трайно намалена работоспособност. За решението на НЕЛК сте уведомена на 29.12.2011 г. чрез процесуалния си представител До тази дата поради висящия и нерешен все още с влязъл в сила административен акт въпрос за инвалидността, сте продължили да подавате декларации за осигуряването Ви като

Чие е задължението за подаване на декларация образец № 6 за Адвокат е член на осигурителна каса

Становища на НАП
  НОК, чл.8, ал.1, т.4; КСО, чл.5, ал.4, т.1, чл.6, ал.8; Наредба № Н8/29.12.2005г., чл.2, ал.2, ал.3; Фактическа обстановка: Адвокат е член на осигурителна каса. Въпрос: Чие е задължението за подаване на декларация образец № 6? На основание чл. 8, ал.1, т. 4 от Наредбата за осигурителните каси,  осигурителната каса действа като осигурител спрямо самоосигуряващите се лица - членове на касата, и на осигурените при членовете на касата лица и представя на ТД на НАП на електронен носител данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, данни за внесените вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за данъка по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.4, т.1 от Кодекса за социално осигуряване /

Прилагане на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица

Становища на НАП
НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 Относно: Прилагане разпоредбите на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) Съгласно изложеното в запитването задълженото лице се е регистрирало като земеделски производител на 12.03.2009 г. При започването на дейността си в компетентната териториална дирекция на НАП не е подало декларация за това обстоятелство, както и не е посочило вида на осигуряването, който е избрал. От започването на дейността като земеделски производител до края на 2010 г. се е осигурявал социално само за фонд „Пенсии” и ДЗПО. От 2011 г. внася вноски и за фонд „Общо заболяване и майчинство”, без обаче да декларира пред НАП тази промяна. След извършване на

Полагане на труд без трудово правоотношение от малолетното лице

Становища на НАП
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 6; Закон за лицата и семейството, чл. 3. В изложената с писмото фактическа обстановка не се конкретизира вида на договора, не е приложено и копие на визирания договор. Тъй като не е посочено, че при сключването му са приложени разпоредбите на Кодекса на труда вкл. чл. 302, ал. 2, считаме, че договорът не може да се определи като трудов. В случай, че се приеме хипотезата за полагане на труд без трудово правоотношение от малолетното лице принципно приложими са разпоредбите на чл. 4, ал. 3 т. 5 и т. 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване - задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и

Осигурителни вноски на специализант по договор за обучение за придобиване на специалност

Становища на НАП
КСО, чл. 4, ал. 1, т. 9 Във връзка, с получено писмо в Националната агенция за приходите, вх. ……………………. нормативни разпоредби Ви уведомяваме: Съгласно изложената фактическа обстановка Вие сте страна по тристранен договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето. Договорът е сключен на основание Наредба № 34 от 29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и съгласно чл. 24, ал.1 и ал. 2 от същата наредба другите страни по договора са Медицински университет – …………………….  и Университетска многопрофилна болница за активно лечение ……………………..  Както е посочено в писмото Ви, и съгласно приложеното към преписката копие от договора обучението се финансира по реда на  чл. 24

Осигуряване на лицата със свободна професия, занаятчийска дейност

Становища на НАП
 НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 5, т. 2 Относно: Държавното обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност Легална дефиниция на осигурено лице за целите на държавното обществено осигуряване  (ДОО) е въведена с § 1, ал. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО). „Осигурено лице” е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. Самоосигуряващите се лица се смятат за осигурени лица за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски. Самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка (чл. 5, ал. 2, изречение първо от Кодекса за социално осигуряване КСО). Л

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за подаване и съхранение на данни от работодателите

Становища на НАП
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. КСО, чл. 5, ал. 4; КСО, чл. 6, ал. 2, т. 1; КСО, чл. 6, ал. 2, т. 3; КСО, чл. 6, ал. 13; НЕВДВПОВ, чл. 1, ал. 3. ОТНОСНО:  Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбитена Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. В отговор на Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите /НАП/ с вх. № 26-С-187 / 04.07.2012 г., Ви уведомяваме следното: Съгласно чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ осигурителите представят данни /декларации/ за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фон