събота, октомври 20

Етикет: КСО

Прилагане на чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване

Становища на НАП
  КСО – чл. 4, ал. 3, т. 2, чл. 6, ал. 7 и 8; НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, а 2 и ал. 6; ДОПК – чл. 37, ал. 1, чл. 105, чл. 106, чл. 107, чл. 118 и чл. 209, ал. 2 ОТНОСНО: Прилагане на чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване             Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – ……… от 14.09.2012 г., Ви уведомяваме за следното:             В запитването посочвате, че след обжалване на ЕР на ТЕЛК по отношение оценката на работоспособността, НЕЛК с ЕР от 07.03.2011 г. Ви е определила 54 % трайно намалена работоспособност. За решението на НЕЛК сте уведомена на 29.12.2011 г. чрез процесуалния си представител До тази дата поради висящия и нерешен все още с влязъл в сила административен акт въпрос за инвалидността, сте продължили да подавате декларации за осигуряването Ви като

Физическо лице е получило доход от преотстъпване на авторски права.

Становища на НАП
  КСО, на чл.6, ал.2; Фактическа обстановка: Физическо лице е получило доход от преотстъпване на авторски права. Въпрос: Дължат ли се ЗОВ? Определение за авторско и лицензионно възнаграждение е дадено в т.8 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане  /ЗКПО/. Това са плащанията от всякакъв вид, получени за: използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми, записи на радио- или телевизионно предаване или софтуер; на всеки патент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща

Чие е задължението за подаване на декларация образец № 6 за Адвокат е член на осигурителна каса

Становища на НАП
  НОК, чл.8, ал.1, т.4; КСО, чл.5, ал.4, т.1, чл.6, ал.8; Наредба № Н8/29.12.2005г., чл.2, ал.2, ал.3; Фактическа обстановка: Адвокат е член на осигурителна каса. Въпрос: Чие е задължението за подаване на декларация образец № 6? На основание чл. 8, ал.1, т. 4 от Наредбата за осигурителните каси,  осигурителната каса действа като осигурител спрямо самоосигуряващите се лица - членове на касата, и на осигурените при членовете на касата лица и представя на ТД на НАП на електронен носител данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, данни за внесените вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за данъка по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.4, т.1 от Кодекса за социално осигуряване /

Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Становища на НАП
  КСО: чл. 4, ал. 3, т. 1; чл. 4, ал. 4; чл. 6, ал. 7 и 8; НООСЛБГРЧМЛ: чл. 3, ал. 3; чл. 4, ал. 1; ОТНОСНО:  Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ  В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – гр. …. с вх. № …………05.09.2012 г., Ви уведомяваме за следното: Във връзка със заверка на осигурителен стаж и доход на самоосигуряващо се лице /упражняващо свободна професия /, считате че некоректно е попълнена колона 4 от Таблица 1 на Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г. към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.   През м.юни - до 28.06 вкл. лицето получава обезщетение на основание чл. 50 и 51 от КСО, от 29.06. подава декларация за започване на дейност к

Дължими осигурителни вноски върху изплатени суми, вместо командировъчни дневни пари на служители

Становища на НАП
  НЕВДПОВ, чл. 1, ал. 8, т. 1 Относно: Дължими осигурителни вноски върху изплатени суми, вместо командировъчни дневни пари на служители по реда на § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № М-26-Б-98/2012 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), изразявам следното становище: Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: На част от служителите в дружеството се изплащат суми на основание § 3 от Допълнителните разпоредби на Постановление 133 на Министерски съвет от 1993 година. Сумите надхвърлят двукратния размер на дневните пари при командировка, определен с Наредбата за командировките в страната. Поставени са следните въпроси: Дължат ли се о

Задължителни осигурителни вноски при авансово и окончателно плащане на суми по договор за извършване на работа с физическо лице.

Становища на НАП
  КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5; КСО, чл. 4, ал. 6; КСО, чл. 6, ал. 4; КСО, чл. 6, ал. 10; КСО, чл. 7, ал. 6; КСО, чл. 10; ДР на КСО, § 1, т. 3; Наредба Н-8, чл. 3, ал. 1, т. 3; Наледба Н-8, чл. 3, ал. 3, т. 1. Относно: Задължителни осигурителни вноски при авансово и окончателно плащане на суми по договор за извършване на работа с физическо лице.  Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № ………….. от …………….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), изразявам следното становище: Изложената в запитването фактическа обстановка е следната : Бюджетно ведомство ще сключи договор с физическо лице за срок от 24 месеца. Сумата, която ще бъде изплатена е в размер на 40 000,00 лева. При сключване на договора ще се изплати 50 на сто от уговорената сума, а останала

Задължително обществено осигуряване на съдебните заседатели

Становища на НАП
 КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 6; КСО, чл. 4, ал. 6; КСО, чл. 6, ал. 10; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 3, букви „а” – „в”; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 4; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 6; ЗСВ, чл. 66, ал. 2. ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване на съдебните заседатели В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 94-Ю-17 от 06.06.2012 г., отговаряме следното: Правната уредба на съдебните заседатели е регламентирана в Раздел II на Закона за съдебната власт (ЗСВ). Съдебни заседатели участват в състава на съда, който разглежда делото като първа инстанция в случаите, определени със закон (основание чл. 66, ал. 1 от ЗСВ). Съдебните заседатели имат еднакви права и задължения със съдиите (чл. 66, ал. 2 от ЗСВ).

Социалното осигуряване в фирма, регистрирана в Румъния

Становища на НАП
  КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7; Регламент 987/2009, чл. 16. Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № ………………. , по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), Ви уведомяваме за следното: Съгласно информацията, изложена в запитването, Вие сте управител на „……..” ООД и внасяте осигурителни вноски в България в качеството Ви на изпълнител по договор за управление и контрол на българското търговско дружество. Съгласно сключен договор сте упълномощен да управлявате и търговско дружество в Румъния, чийто капитал е изцяло собственост на българското предприятие. Поставеният от Вас въпрос е какви са задълженията Ви относно социалното осигуряване в новата фирма, регистрирана в Румъния. След присъединяването си към ЕС, Република България прилага европейските регламен

Възстановяване на внесените осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване пт чужд гражданин?

Становища на НАП
  КСО – чл. 4, ал. 3, т. 2, ал. 4 и ал. 6, чл. 9, ал. 1, т. 4; ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 2; НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – …………./27.09.2012 г., Ви уведомяваме за следното: Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, в качеството Ви на управител и едноличен собственик на търговско дружество /ЕООД/ Вие се осигурявате като самоосигуряващо се лице. На основание двустранна спогодба между Република България и държавата Израел за социална сигурност получавате наследствена пенсия от починалия Ви съпруг – израелски гражданин. Пенсията Ви е отпусната от 01.10.2009 г. съгласно Решение на Национален осигурителен институт, старост и пенсии в Израел, издадено на 19.08.2012 г. Задължителните осигурител

Задължително обществено осигуряване и подаване на данни с Декларация образец № 1

Становища на НАП
  КСО – чл. 4, ал. 1, т. 8, чл. 5, ал. 4, т. 1, чл. 6, ал. 3, чл. 127, ал. 1 и чл. 157, ал. 6; ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1; ЗНАП – чл. 3, ал. 1, т. 1 ОТНОСНО:  Задължително обществено осигуряване и подаване на данни с декларация образец № 1 за общински съветници, избрани  за членове на временна комисия към общински съвет В отговор на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – ………/25.09.2012 г. , Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, с решение на Общински съвет - …… от 02.08.2012 г. седем общински съветника са избрани за членове на Временната комисия за управление на програма „……”. С оглед сключването на договори за определяне на възнаграждение се интересувате, какъв следва да бъде видът на договора и по кой код за вид осигурен трябва да подавате данните /с деклараци