събота, октомври 20

Етикет: Международни счетоводни стандарти

МСС 12 – Данъци върху дохода

Счетоводство
*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009 МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 12 Данъци върху дохода ЦЕЛ Целта на настоящия стандарт е да се определи счетоводното третиране на данъците върху дохода. Основният въпрос при счетоводното отчитане на данъците върху дохода е как да се отчитат текущите и бъдещите данъчни последици от: а) бъдещото възстановяване (уреждане) на балансовата стойност на активите (пасивите), признати в баланса на предприятието; и б) операциите и другите събития през текущия период, които са признати във финансовия отчет на предприятието. От признаването на актив или пасив се подразбира, че отчитащото се предприятие очаква да си възстанови или да уреди балансовата стойност на този актив или пасив. Ако съществува вероятност това възстановяван

МСС8 – Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

Счетоводство
*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009 МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки ЦЕЛ 1. Целта на настоящия стандарт е да се предвидят критериите за подбор и промяна на счетоводната политика, както и счетоводното третиране и оповестяване на промените в счетоводната политика, счетоводните приблизителни оценки и коригирането на грешки. Настоящият стандарт има за цел да подобри значението и надеждността на финансовите отчети на предприятието, както и съпоставимостта на тези финансови отчети във времето и спрямо финансовите отчети на други предприятия. 2. Изискванията за оповестяване на счетоводната политика, освен тези, отнасящи се до промените в счетоводна политика, са разгледани в МСС 1 Представя

Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009

Счетоводство
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Ro...

МСС7 – Отчети за паричните потоци

Счетоводство
*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009 ЦЕЛ Информацията за паричните потоци на едно предприятие е полезна с това, че предоставя на ползвателите на финансовите отчети база за оценка на възможностите на предприятието да генерира парични средства и парични еквиваленти и на потребностите на предприятието да използва тези парични потоци. Икономическите решения, които вземат ползвателите, изискват да се направи оценка на възможностите на предприятието да генерира парични средства и парични еквиваленти, тяхното разположение във времето и сигурността на генерирането им. Целта на настоящия стандарт е да се изисква осигуряване на информация за историческите изменения на паричните средства и паричните еквиваленти на предприятието посредством отчет за паричните потоци, в

МСС2 – Материални запаси

Счетоводство
*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009 ЦЕЛ 1. Целта на настоящия стандарт е да се определи счетоводното третиране на материалните запаси. Основен проблем при осчетоводяването на материалните запаси е тяхната себестойност да бъде призната за актив и пренесена за бъдещи периоди, докато бъдат признати съответните приходи. Настоящият стандарт дава практически указания за определянето на себестойността и нейното последващо признаване за разход, включително и всяка обезценка до нетната реализируема стойност. Освен това той дава насоки за използването на методите за изписване на себестойността, съгласно които се определят разходите за материални запаси. ОБХВАТ 2. Настоящият стандарт следва да се прилага за всички материални запаси с изключение на: а) незавършеното

МСС1 – Представяне на финансови отчети

Счетоводство
*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009 ЦЕЛ 1 Целта на настоящия стандарт е да се определи база за представяне на финансовите отчети с общо предназначение, за да се осигури сравнимост на финансовите отчети на предприятието, както с неговите финансови отчети от предходни отчетни периоди, така и с тези на други предприятия. Настоящият стандарт определя общите положения за представяне на финансовите отчети, предоставя указания и насоки за тяхната структура и минималните изисквания за съдържанието на тези финансови отчети. ОБХВАТ 2 Предприятията прилагат настоящия стандарт при изготвянето и представянето на финансови отчети с общо предназначение в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). 3 Други МСФО определят изискванията за признав