Tagged: НАП

Данъчно третиране на изплатен бонус на управителя на дружество с ограничена отговорност

ЗДДФЛ – чл. 24; чл. 42; чл. 45, ал. 2; § 1, т. 26, б. „и“;            Според изложеното съдържание  „…“ООД с ЕИК … е дружество с ограничена отговорност, със собственици … и …...

Данъчно облекчение за младите семейства

Със създадения нов член (чл.22а,ЗДДФЛ) се дава правото на млади семейства да намалят данъчната си основа с разходите, които правят по теглените от тях ипотечни кредити. За разход ще се признават платените лихви по...

Задължения по ЗЗО (Закон за здравното осигуряване)

Задължения по ЗЗО (Закон за здравното осигуряване)

Заглавие: Задължения по ЗЗО (Закон за здравното осигуряване)Място на провеждане: НАПОписание: 1. Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на...

Задължения по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица)

Задължения по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица)

Заглавие: Задължения по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица)Място на провеждане: НАПОписание: 1. Внасяне от работодателя(възложителя) на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения и доходи от...

Задължения по ЗДДС

Задължения по ЗДДС

Заглавие: Задължения по ЗДДСМясто на провеждане: НАПОписание: 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетните регистри и магнитен носител. Внасяне на дължимия ДДС за месец ноември. 2.Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, извършило...