събота, октомври 20

Етикет: НАП

Данъчно третиране на изплатен бонус на управителя на дружество с ограничена отговорност

Данъчно третиране на изплатен бонус на управителя на дружество с ограничена отговорност

Становища на НАП
ЗДДФЛ – чл. 24; чл. 42; чл. 45, ал. 2; § 1, т. 26, б. „и“;            Според изложеното съдържание  „…“ООД с ЕИК … е дружество с ограничена отговорност, със собственици … и ... Управител на дружеството е ... Основната дейност на дружеството се състои в консултантска дейност, свързана с корпоративно обслужване на фирми, деловодни услуги, счетоводни услуги, бизнесконсултации и всякаква друга дейност, незабранена от закона.             Във връзка с добрите резултати на дружеството, собствениците възнамеряват да вземат решение за получаване на тримесечен бонус за достигане на добри резултати на дружеството. С какви данъци трябва да се облага посоченият тримесечен бонус на управителя и как трябва да се декларира той в НАП /тримесечни декларации и/или годишни декларации, служебни бележки/?
Декларация при условие, че фирмата е заличена

Декларация при условие, че фирмата е заличена

Становища на НАП
ЗДДФЛ – чл. 46; чл. 55, ал. 1; чл. 65, ал. 4, § 1, т. 6 от ДР на ЗДДФЛ         „…“ЕООД е в ликвидация от 2015 г. В ТД на НАП – …, за фирмата, заличена към настоящия момент е подадена последна декларация по чл. 92 от ЗКПО на 17.05.2016 г. с вх. № …/17.05.2016 г., а в Търговския регистър – декларации и отчети от ликвидатора са входирани на 17.05.2016 г. На 25.05.2016 г. фирмата е заличена в Търговския регистър. От същата дата и издаденият Ви персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронните услуги на НАП вече не е активен.         На 16.05.2016 г. е внесена сумата в размер на 10,26 лв. по сметка на НАП за разпределен дивидент и в същия ден е подадена декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО по електронен път, с електронен подпис, за да бъдат спазени всички
Данъчно облекчение за младите семейства

Данъчно облекчение за младите семейства

Счетоводство
Със създадения нов член (чл.22а,ЗДДФЛ) се дава правото на млади семейства да намалят данъчната си основа с разходите, които правят по теглените от тях ипотечни кредити. За разход ще се признават платените лихви по кредити до 100 000 лв. За да се възползват от това облекчение семействата трябва да са със сключен граждански брак. Съпругът или съпругата, на чието име трябва да е сключения договор за ипотечен кредит, трябва да не е навършил/ла 35г. към датата на договора. Също така ипотекираното жилище трябва да е единствено за семейството. Семействата трябва да представят пред данъчните копия от свидетелството за сключен граждански брак,справка за имотното състояние (за теглилия кредита), договора за ипотечния кредит, погасителния план (заверен от банката отпуснала кредита) и документи удосто

Задължения по ЗЗО (Закон за здравното осигуряване)

Счетоводство
Заглавие: Задължения по ЗЗО (Закон за здравното осигуряване)Място на провеждане: НАПОписание: 1. Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, през предходния месец. 2. Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които са подлежали на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО през предходния месец и не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от ЗЗО. 3. Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за предходния месец. 4.Внасяне от възложителя на дължимите здравноосигурителни вноски за предходния месец за лицата, които работят без трудови правоотношения. 5. Внасяне на здравноосигурителните вноск

Задължения по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица)

Счетоводство
Заглавие: Задължения по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица)Място на провеждане: НАПОписание: 1. Внасяне от работодателя(възложителя) на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.Date: 2008-12-10

Задължения по ЗДДС

Счетоводство
Заглавие: Задължения по ЗДДСМясто на провеждане: НАПОписание: 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетните регистри и магнитен носител. Внасяне на дължимия ДДС за месец ноември. 2.Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за месец ноември. (Първият работен ден след 14.12.2008г. е 15.12.2008г.)Начална дата: 2008-12-05Крайна дата: 2008-12-14