петък, ноември 16

Етикет: Националната здравноосигурителна каса

Осигуряване по схема за социална сигурност в държава членка на ЕС

Становища на НАП
ЗЗО, чл.33, ал.2; Фактическа обстановка: Лице е осигурявано по схема за социална сигурност в държава членка на ЕС. Въпроси: Как следва да коригира здравноосигурителния си статус за този период? Може ли да се извърши корекция въз основа представени документи от работодател? От 01.01.2007г., с присъединяването на Република България към Европейския съюз  започват да се прилагат правилата за координация на социално осигурителните системи, въведени в Европейския съюз с Регламент на Съвета № 1408 от 14 юни 1971г. за прилагане на системи за социална сигурност към наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и Регламент на Съвета № 574 от 21 март 1972г., определящ процедурата за прилагане на Регламент № 1408 от 1971г. Посочените правила

Възстановяване на внесени по реда на чл. 40, ал. 5 ЗЗО здравноосигурителни вноски

Становища на НАП
ЗЗО, чл. 33, ал. 1; ЗЗО, чл. 33, ал. 2; ЗЗО, чл. 40, ал. 5; Регламент /ЕИО/ № 1408/71 Относно: Възстановяване на внесени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравно осигуряване /ЗЗО/здравноосигурителни вноски      Във връзка сВаше писмено запитване, препратено ни по компетентност от Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ….. и заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-34-138/17.08.2012 г., изразяваме следното становище:   Изложена е следната фактическа обстановка:   В офис „………………..” на ТД на НАП София е постъпило искане за прихващане или възстановяване на внесени по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО здравноосигурителни вноски с вх.№…………….. за периода от  м.04.2007 г. до м.05.2012 г. от ……………..с  ЕГН ……………………….   Към искането лицето е приложи