събота, октомври 20

Етикет: осигурителен доход

Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 8 от КСО и чл. 11 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица

Становища на НАП
КСО, чл. 6, ал. 7, ал. 8 и ал. 10 Относно:Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)и чл. 11 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ)  Постъпило е писмено запитване относно приложението на осигурителното законодателство.  С оглед на приложеното копие на справка от информационната система на НАП за осигуряването на лицето ……………….. с ЕГН …………… приемаме, че поставените въпроси в запитването касаят същото лице. Според изложеното в запитването задълженото лице е лекар, който работи по трудово правоотношение, получава доходи от упражняване на свободна професия („Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ”) и такива за положен труд без трудо

Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Становища на НАП
  КСО: чл. 4, ал. 3, т. 1; чл. 4, ал. 4; чл. 6, ал. 7 и 8; НООСЛБГРЧМЛ: чл. 3, ал. 3; чл. 4, ал. 1; ОТНОСНО:  Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ  В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – гр. …. с вх. № …………05.09.2012 г., Ви уведомяваме за следното: Във връзка със заверка на осигурителен стаж и доход на самоосигуряващо се лице /упражняващо свободна професия /, считате че некоректно е попълнена колона 4 от Таблица 1 на Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г. към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.   През м.юни - до 28.06 вкл. лицето получава обезщетение на основание чл. 50 и 51 от КСО, от 29.06. подава декларация за започване на дейност к

Дължимост на осигурителни вноски върху допълнителни възнаграждения, изплатени на служители

Становища на НАП
  ДР на Постановление 133 на МС от 1993 год. § 3; КСО, чл. 6, ал. 2; КСО, чл. 6, ал. 3; КСО, чл. 127, ал. 1; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1; НЕВДПОВ, чл. 40, ал. 1, т. 1. Относно:Дължимост на осигурителни вноски върху допълнителни възнаграждения, изплатени на служители, които изпълняват служебната си работа по време на пътуване до друго населено място. Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № ............... от …………….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), изразявам следното становище: Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: На служители, които изпълняват служебните си ангажименти по време на пътуване до друго населено място, вместо дневни командировъчни пари се изплаща допълнително възнаграждение над двукратния размер, определен

Прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство

Становища на НАП
КТ, чл. 325, ал. 1, т. 1; КТ, чл. 331; КСО, чл. 6, ал. 2; КСО, чл. 6, ал. 3;        КСО, чл. 10; ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 21, ал. 2; НЕВДПОВ, чл. 1, ал. 8, т. 7; НЕВДПОВ, чл. 3, ал. 1. Относно: Прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство Според изложената фактическа обстановка съгласно подписан Колективен трудов договор (КТД) работниците и служителите на „……………” АД могат по собствена инициатива да отправят писмено предложение до работодателя за прекратяване на трудовите им договори по взаимно съгласие на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) с допълнително условие за изплащане на обезщетение. Поставеният въпрос е дали обезщетенията, изплатени на основание КТД при прекратяване на трудово правоотношение съгласно чл. 325, ал. 1,  т. 1 от КТ следва да

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за подаване и съхранение на данни от работодателите

Становища на НАП
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. КСО, чл. 5, ал. 4; КСО, чл. 6, ал. 2, т. 1; КСО, чл. 6, ал. 2, т. 3; КСО, чл. 6, ал. 13; НЕВДВПОВ, чл. 1, ал. 3. ОТНОСНО:  Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбитена Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. В отговор на Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите /НАП/ с вх. № 26-С-187 / 04.07.2012 г., Ви уведомяваме следното: Съгласно чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ осигурителите представят данни /декларации/ за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фон