събота, октомври 20

Етикет: осигурителни вноски

Корпоративното подоходно облагане, Кодекса за социално осигуряване и Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Корпоративното подоходно облагане, Кодекса за социално осигуряване и Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Становища на НАП
ЗКПО – чл. 208 и чл. 209 ЗДДФЛ – чл. 24, т. 1 и т. 12 КСО – чл. 6, ал. 11 ЗЗО – чл. 4, ал. 1, т. 1 Може ли да се ползват едновременно и двете облекчения по чл. 208 и чл. 209 от ЗКПО, ако възлизат на обща примерна сума 80,00 лв. при положение, че работодателят има тази възможност и няма нормативна пречка те да бъдат предоставени едновременно? Върху изплатените средства за предоставени ваучери за храна на всички работници и служители, при условията на чл. 204 от ЗКПО и застраховки „Живот“ дължи ли се данък върху доходите, при условие, че сборът на ваучер и застраховка надвишава сумата от 60,00 лв. на едно лице? Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи под формата на ваучери за храна и вноски за застраховки „Живот“ на всички ра

Задължителни осигурителни вноски при авансово и окончателно плащане на суми по договор за извършване на работа с физическо лице.

Становища на НАП
  КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5; КСО, чл. 4, ал. 6; КСО, чл. 6, ал. 4; КСО, чл. 6, ал. 10; КСО, чл. 7, ал. 6; КСО, чл. 10; ДР на КСО, § 1, т. 3; Наредба Н-8, чл. 3, ал. 1, т. 3; Наледба Н-8, чл. 3, ал. 3, т. 1. Относно: Задължителни осигурителни вноски при авансово и окончателно плащане на суми по договор за извършване на работа с физическо лице.  Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № ………….. от …………….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), изразявам следното становище: Изложената в запитването фактическа обстановка е следната : Бюджетно ведомство ще сключи договор с физическо лице за срок от 24 месеца. Сумата, която ще бъде изплатена е в размер на 40 000,00 лева. При сключване на договора ще се изплати 50 на сто от уговорената сума, а останала

Възстановяване на внесените осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване пт чужд гражданин?

Становища на НАП
  КСО – чл. 4, ал. 3, т. 2, ал. 4 и ал. 6, чл. 9, ал. 1, т. 4; ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 2; НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – …………./27.09.2012 г., Ви уведомяваме за следното: Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, в качеството Ви на управител и едноличен собственик на търговско дружество /ЕООД/ Вие се осигурявате като самоосигуряващо се лице. На основание двустранна спогодба между Република България и държавата Израел за социална сигурност получавате наследствена пенсия от починалия Ви съпруг – израелски гражданин. Пенсията Ви е отпусната от 01.10.2009 г. съгласно Решение на Национален осигурителен институт, старост и пенсии в Израел, издадено на 19.08.2012 г. Задължителните осигурител

Дължимост на осигурителни вноски върху допълнителни възнаграждения, изплатени на служители

Становища на НАП
  ДР на Постановление 133 на МС от 1993 год. § 3; КСО, чл. 6, ал. 2; КСО, чл. 6, ал. 3; КСО, чл. 127, ал. 1; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1; НЕВДПОВ, чл. 40, ал. 1, т. 1. Относно:Дължимост на осигурителни вноски върху допълнителни възнаграждения, изплатени на служители, които изпълняват служебната си работа по време на пътуване до друго населено място. Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № ............... от …………….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), изразявам следното становище: Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: На служители, които изпълняват служебните си ангажименти по време на пътуване до друго населено място, вместо дневни командировъчни пари се изплаща допълнително възнаграждение над двукратния размер, определен

Прилагане разпоредбата на чл. 4а от НЕВДПОВ

Становища на НАП
КСО, чл. 9, ал. 3, т. 2, ал. 4; КСО, чл. 9, ал. 3, т. 2, ал. 5; ДОПК, чл. 128, ал. 1; НЕВДПОВ, чл. 4а.    Относно: Прилагане разпоредбата на чл. 4а от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. .................по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), изразявам следното становище: Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Лице, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи, не представя пред осигурителя декларация по чл. 4а от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ). Въпросът, който се поставя е как следва да процедира осигурителя относно задълженият

Задължителни осигурителни вноски на съдружници в новообразувано ООД

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 17; Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 1(а); Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 1(б). Относно: Задължения по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за доставка до .... (друга държава членка-ДЧ) и за задължителни осигурителни вноски на съдружници в новообразувано дружество с ограничена отговорност Във Ваше писмо, постъпило по електронната поща в ЦУ на НАП с вх.№ М-26-Г-59/16.07.2012г., е посочено, че дружество с ограничена отговорност ще купува от …. (трета страна) стока, за което получава от доставчика фактура. Стоката не влиза в България, а заминава директно за ….. (друга ДЧ), където се продава на регистриран по ЗДДС клиент. В митническата декларация, издадена от ….(третата страна), … (от третата страна) фирма ще фигурира като изпращач, а … (от другата ДЧ) фирма като получател

Осигурява събственик на търговското дружество с постоянно пребиваване в трета страна

Становища на НАП
Регламент 883/2004, чл. 13, § 3; Регламент 987/2009, чл. 16.                                                                        Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № ……………….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), изразявам следното становище по отношение на задължителните осигурителни вноски: Предвид описаната от Вас фактическа обстановка регистрирано е търговско дружество в България ………………. ЕООД. Едноличният собственик на дружеството е с постоянно пребиваване в Унгария, където също осъществява трудова дейност като служител в унгарска фирма. В тази връзка са поставени следните въпроси: 1.      Къде и как следва да се осигурява събственикът на търговското дружество – в България или Унгария. 2.      По кое законодателство следва да се осигурява

Осигурителни вноски на специализант по договор за обучение за придобиване на специалност

Становища на НАП
КСО, чл. 4, ал. 1, т. 9 Във връзка, с получено писмо в Националната агенция за приходите, вх. ……………………. нормативни разпоредби Ви уведомяваме: Съгласно изложената фактическа обстановка Вие сте страна по тристранен договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето. Договорът е сключен на основание Наредба № 34 от 29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и съгласно чл. 24, ал.1 и ал. 2 от същата наредба другите страни по договора са Медицински университет – …………………….  и Университетска многопрофилна болница за активно лечение ……………………..  Както е посочено в писмото Ви, и съгласно приложеното към преписката копие от договора обучението се финансира по реда на  чл. 24

Прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство

Становища на НАП
КТ, чл. 325, ал. 1, т. 1; КТ, чл. 331; КСО, чл. 6, ал. 2; КСО, чл. 6, ал. 3;        КСО, чл. 10; ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 21, ал. 2; НЕВДПОВ, чл. 1, ал. 8, т. 7; НЕВДПОВ, чл. 3, ал. 1. Относно: Прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство Според изложената фактическа обстановка съгласно подписан Колективен трудов договор (КТД) работниците и служителите на „……………” АД могат по собствена инициатива да отправят писмено предложение до работодателя за прекратяване на трудовите им договори по взаимно съгласие на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) с допълнително условие за изплащане на обезщетение. Поставеният въпрос е дали обезщетенията, изплатени на основание КТД при прекратяване на трудово правоотношение съгласно чл. 325, ал. 1,  т. 1 от КТ следва да