събота, октомври 20

Етикет: ППЗДДС

Може ли да се ползва данъчен кредит с платежен документ – митническа декларация?

Становища на НАП
  Чл.71,т.3 във вр. Чл. 16 от ЗДДС                                                В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дейността на фирмата е свързана с внос на бързо разваляща се  стока .В тази връзка ……. Митница е възприела нов начин за разплащане на ДДС и мито по внос на такава стока.За целта авансово захранвате сметка, от която …….. Митница тегли суми за плащане на ДДС и мито, по съответна митническа декларация. Зададен е въпроса: Може ли да се ползва данъчен кредит с платежен документ – митническа декларация ? Предвид относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос, изразяваме следното  становище: Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност, когато стоките се използват за целите на извършваните от регистрираното лице

Документи, с които доставчикът следва да разполага, за да удостовери извършването на вътробщностна доставка

Становища на НАП
  ЗДДС, чл.7 ППЗДДС, чл.45                                                                     В запитването е посочено, че чуждестранна транспортна компания осъществява транспорт по вътреобщностна доставка, която компания е непозната за доставчика, тъй като същият няма договорни отношения, поради това, че договарянето се извършва от лицето – получател на стоката. В тази връзка  се иска разяснение за действията, средствата и методите, които следва да се предприемат за проучване надеждността на транспортната компания.  Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам  следното становище: В чл.45 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) са изброени документите, с които доставчикът следва да р

Произвеждане на брикети от дървени въглища и извършвате продажба на същите за Република Македония

Становища на НАП
чл.28 от ЗДДС чл.45 от ППЗДДС В запитването eпосочено, че дружеството Ви произвежда брикети от дървени въглища. Извършвате продажба на същите за Република Македония по глава трета, чл.28 от ЗДДС – облагаема доставка с нулева ставка, но стоката се доставя в Швеция, поради което няма митническа декларация. Въпросът, който се поставя в запитването е: 1.                   Какво основание за неначисляване на ДДС следва да се посочи във фактурата и с какви документи следва да се докаже доставката? Предвид гореизложеното и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, изразяваме следното становище: Съгласно чл.28, ал.1, т.1 и 2 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е: 1. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или терит

Има ли право дружеството на пълен данъчен кредит, върху разходите за придобиването, дострояването и последващата поддръжка на активите?

Становища на НАП
чл. 45, чл. 46 от ЗДДС чл. 69, ал.1, т.1 от ЗДДС чл.79, ал.6, т.1 от ЗДДС В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” е постъпило  писмено запитване, в което са зададени въпроси относно правото на приспадане на данъчен кредит и начисляването на данък върху добавената стойност по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при последващата продажба на активи. По т.1 от запитването В запитването е посочено, че дружеството е финансова институция и като такава, съгласно чл.46 от ЗДДС  извършва основно финансови услуги. Освен тези услуги, дружеството  извършва и облагаеми доставки като продажба на придобити /от длъжници/ имоти. Въпросът, който се задава е: Има ли право дружеството на пълен данъчен кредит, върху разходите за придобиването, дострояването и последващата поддръжка на

С какъв документ следва да се отрази доставка на стока, обект на обезщетение и начислява ли се ДДС?

Становища на НАП
  чл. 26, ал. 2 от ЗДДС чл. 80, ал. 6 от ППЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Дружеството в качеството на  продавач е сключило договор със "СК" АД за доставка на 741 броя  релси от виза 49 Е1, като е получило авансово цялата стойност по доставката. С отделен договор „Тр" ООД възлагана на „А” АД Испания да произведе и достави в България ж.п. релси от вида 49 Е 1. Поради неизпълнение на доставката от страна на испанското дружество е подписано споразумение, че договора се прекратява и  същото се задължава да обезщети „Тр" ООД   с 139 т  релси от друг вид. За обезщетението е издадена фактура, която „Тр" ООД   е отчело като ВОП в дневниците за покупки и продажби в периода на доставката. Продавачът "Тр" ООД  от своя страна  възстановява на "СК" АД авансово получен

Как следва да се третира доставка по смисъла на ЗДДС, когато не се прехвърля собствеността на стока?

Становища на НАП
  чл. 13, ал. 3 от ЗДДС чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗДДС  Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Дружеството търгува с минерални торове за земеделието, като основен доставчик е посочено дружество, регистрирано лице  по ДДС в Унгария. Унгарското дружество транспортира стоките до територията на страната, като не прехвърля собствеността им, а само ги съхранява във склад, стопанисван от българското дружество. След няколко месеца същата стоката се продава от унгарското дружество на българското и възниква задължение за плащане. Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:  Как следва да се третира доставката по смисъла на ЗДДС? Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:

Данъчни последици по ЗДДС за дружеството във връзка с продажба на имотите

Становища на НАП
чл.45, ал.3 от ЗДДС §1, т.5 от ДР на ЗДДС чл.66, ал.1 отППЗДДС В запитването е посочено, че: Дружеството е придобило на 15.06.2006 г. недвижими имоти – офиси и паркоместа в бизнес сграда, която е с разрешение за ползване от 07.06.2006 г. Дружеството отдава под наем закупените активи при условията на оперативен лизинг и ги отчита като инвестиционни имоти, съгласно МСС 40. За закупените имоти дружеството е ползвало данъчен кредит. Дружеството има намерение да продаде инвестиционните имоти, които вече не са „нови сгради” съгласно §1, т.5 от ДР на ЗДДС.  Въпросът, който се поставя е: 1.      Ще възникнат ли данъчни последици по ЗДДС за дружеството във връзка с продажбата на имотите? Предвид гореизложеното и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, изразяваме следното становище: До

Прихващане и приспадане на данък за възстановяване

Становища на НАП
  чл. 92, ал. 1, т. 2 от ЗДДС чл. 68, ал. 2 отППЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На 09.01.2012 г., дружеството, което представлявате, е получило покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, с която органът по приходите от ТД на НАП …. Ви уведомява, че дължите данък върху добавената стойност по подадена справка-декларация за месец 11. 2011 г. в размер на 813, 30 лв. (осемстотин и тринадесет лева и тридесет стотинки). Дружеството е подало справки-декларации по ЗДДС за съответните периоди, в които е отразило както следва: –                    за м.09. 2011 г. - ДДС за възстановяване в размер на 813, 30 лв. (осемстотин и тринадесет лева и тридесет стотинки).; –                    за м. 10. 2

ДДС за получената ремонтна услуга, предвид разпоредбата на чл.31, т. 3 от ЗДДС

Становища на НАП
  чл. 21, ал. 2 от ЗДДС чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС чл. 31, т. 3 от ЗДДС   Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: ….. е регистрирано по ЗДДС лице и е получател на услуга за ремонт на хеликоптер БЕЛ-206В, извършен от дружество установено в Германия. Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос: Налице ли е основание…. да приложи нулева ставка на ДДС за получената ремонтна услуга, предвид разпоредбата на чл.31, т. 3 от ЗДДС? Предвид изложената фактическа обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище: Общото правило за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга, когато получател по същата е данъчно задължено лице се съдържа в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и това е мястото, къд

Прилагането на разпоредбата на чл.114, ал.6 от ЗДДС

Становища на НАП
  ДДС, чл.114, ал.6                         В дирекция  „Обжалване и управление на изпълнението” …. е постъпило Ваше писмено запитване, относно прилагането на разпоредбите на  Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка изложена в запитването е следната: ООД извършва дейност, свързана с продажба и доставка на строителни материали. Дружеството е регистрирано по ЗДДС лице. Смята да премине към електронно издаване на фактури и изпращането им по електронен път на получателя. Във връзка  с изложената фактическа обстановка е поставен въпрос относно прилагането на разпоредбата на чл.114, ал.6 от ЗДДС. Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към нея нормативна уредба, изразявам следното становище: Фактурата съгласно чл.112, ал.1 и 2 от ЗДДС е да