вторник, октомври 16

Етикет: ППЗДДС

ДДС в случаите на публична продан на движими вещи и прихващане срещу дължимата му по изпълнителното дело сума

Становища на НАП
ДОПК, чл. 131, ал. 3; ППЗДДС, чл. 83, ал. 4; ППЗДДС, чл. 131.             Относно: Документиране и превеждане в компетентната ТД на НАП дължимия ДДС в случаите на публична продан на движими вещи, при която за купувач на вещите  е обявен взискател, който прави изявление за прихващане на дължимата от него по проданта цена срещу дължимата му по изпълнителното дело сума Във Ваше писмо, постъпило в ТД на НАП с вх.№ …..., препратено ЦУ на НАП с вх. № 24-33-139/27.06.2012 г. е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството Ви е взискател по изпълнително дело. С постановление, издадено от частен съдебен изпълнител същото е обявено за купувач по проведена по реда на чл. 481 от ГПК публична продан и са му възложени движими вещи, предмет на принудителното изпълнение. Направили сте изявление за

Необходими документи за доказване на доставка по чл.28, т.1 от ЗДДС

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 28, ал. 1; ППЗДДС, чл. 21, ал. 1; ППЗДДС, чл. 39. Относно: Необходими документи за доказване на доставка по чл.28, т.1 от ЗДДС Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх.№ 24-33-147/06.12.2011г., е посочено, че дружеството е регистрирано по ЗДДС и произвежда изделия и компоненти, които са предназначени за ВОД по чл.7, ал.1 от ЗДДС, но има и доставки по чл.28, ал.1 за трети страни – …………………. През 2011 г. дружеството продава стока с условия за доставка съгласно „Инкотермс-2000” - EXW(съгласно данните от приложеното копие на фактура) на … фирма (от трета страна), за което издава фактура. Транспортна фирма взима стоката от склад в България и я превозва до ……… - Германия. Друга транспортна фирма декларира износа пред митница в …… (град в Германия) и стоката напуска пределите на Европе

Данъчно третиране по ЗДДС при прехвърляне на лек автомобил

Становища на НАП
Правно основание: ЗДДС, чл. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 6, ал. 2, т. 3; ЗДДС, чл. 8; ЗДДС, чл. 9, ал. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 4;  ЗДДС, чл. 70, ал. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 70, ал. 2, т. 2; ЗДДС, чл. 79, ал. 1-8;  ЗДДС, чл. 115, ал. 6;  ЗДДС, чл. 126, ал. 3, т. 2;  ППЗДДС, чл. 12, ал. 5;  ППЗДДС, чл. 13, ал. 6;  ППЗДДС, чл. 13, ал. 7;   ТЗ, чл. 344, ал. 1; ЗЗД, чл. 230. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на прехвърляне на право на придобиване на собственост върху лек автомобил През 2009 г. е сключен договор за лизинг на лек автомобил, по който дружеството Ви е лизингополучател. През 2011 г. е сключено тристранно споразумение към лизинговия договор. Със споразумението лизингополучателят се задължава да се освободи предсрочно от лизинговия договор като и

Прилагане на ЗДДС – двойно данъчно облагане

Становища на НАП
Правно основание: ЗДДС, чл. 2, ал. 3; ЗДДС, чл. 13, ал. 2;  ЗДДС, чл. 62, ал. 1;  ЗДДС, чл. 91, ал. 1;  ЗДДС, чл.168;   ДР на ЗДДС, § 1, т. 17;  ППЗДДС, чл. 101, ал. 3. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Физическо лице придобива ново моторно превозно средство – лек автомобил, от дилър от Германия. Според посоченото във фактурата към сумата (покупната цена) е включен и платен ДДС. При внасяне на новозакупения автомобил на територията на страната (извършване на вътреобщностното придобиване на ново превозно средство),  лицето следва да заплати  отново ДДС.             Поставеният в запитването въпрос, по същество е следният:             При условие, че ДДС е платен в Германия, плащането му на територията на България не представлява ли двойно данъчно облага