вторник, октомври 16

Етикет: прихващане

Прихващане и приспадане на данък за възстановяване

Становища на НАП
  чл. 92, ал. 1, т. 2 от ЗДДС чл. 68, ал. 2 отППЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На 09.01.2012 г., дружеството, което представлявате, е получило покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, с която органът по приходите от ТД на НАП …. Ви уведомява, че дължите данък върху добавената стойност по подадена справка-декларация за месец 11. 2011 г. в размер на 813, 30 лв. (осемстотин и тринадесет лева и тридесет стотинки). Дружеството е подало справки-декларации по ЗДДС за съответните периоди, в които е отразило както следва: –                    за м.09. 2011 г. - ДДС за възстановяване в размер на 813, 30 лв. (осемстотин и тринадесет лева и тридесет стотинки).; –                    за м. 10. 2

ДДС в случаите на публична продан на движими вещи и прихващане срещу дължимата му по изпълнителното дело сума

Становища на НАП
ДОПК, чл. 131, ал. 3; ППЗДДС, чл. 83, ал. 4; ППЗДДС, чл. 131.             Относно: Документиране и превеждане в компетентната ТД на НАП дължимия ДДС в случаите на публична продан на движими вещи, при която за купувач на вещите  е обявен взискател, който прави изявление за прихващане на дължимата от него по проданта цена срещу дължимата му по изпълнителното дело сума Във Ваше писмо, постъпило в ТД на НАП с вх.№ …..., препратено ЦУ на НАП с вх. № 24-33-139/27.06.2012 г. е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството Ви е взискател по изпълнително дело. С постановление, издадено от частен съдебен изпълнител същото е обявено за купувач по проведена по реда на чл. 481 от ГПК публична продан и са му възложени движими вещи, предмет на принудителното изпълнение. Направили сте изявление за