събота, октомври 20

Етикет: продажба

Регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

Регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

Становища на НАП
        Относно: Приложение на чл. 143 от ЗДДС и Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства Дружеството извършва следните дейности: -фризьорски и козметични услуги; -даване под наем на собствени недвижими имоти и -търговия на дребно с книги и учебници / нови и втора употреба / и канцеларски материали. Продажбата на стоки- втора употреба се извършва предимно на физически лица на основание договор за покупко- продажба, като за същата се издава фискална касова бележка. В тази връзка и предвид нормата на чл. 143 от ЗДДС, регламентираща специален ред за облагане на маржа на цената, са поставени следните въпроси: 1.Правилно ли би било ако всички купувани, съответно продавани учебници, бъдат класифицирани в 2
Трябва ли да се начисли 20% ДДС при продажбата на автомобила?

Трябва ли да се начисли 20% ДДС при продажбата на автомобила?

Становища на НАП
         Предстои продажба на лек автомобил Мерцедес, брой места за сядане 3+1. Автомобилът е напълно амортизиран, при покупката му не е ползван данъчен кредит и купувачът е физическо лице. Трябва ли да се начисли 20% ДДС при продажбата на автомобила? Ако не се начислява ДДС, то какво е основанието за неначисляване? Съгласно чл.50, ал.1 от ЗДДС, освободена е доставката на стоки или услуги: които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос; при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70.          Ако основанието да не е упражнено п

Категоризирането на доход по ЗДДФЛ и регистрация по ЗДДС

Становища на НАП
     ЗДДФЛ чл. 13, ал.1, т.1, б «б»§чл. 33, ал.1, ал.5 и 6;    ЗДДС чл.  3, ал.1;чл. 82, ал.2 и 3;    ДОПК чл. 85                                           Oтносно: Категоризирането на доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и регистрация по ЗДДС.               Според описаните в писмото  Ви факти през 2009г. като физическо лице сте придобили чрез покупко  продажба недвижим имот /УПИ/, на което вече е изградена  на груб строеж еднофамилна къща. За строежа има договор и фактури плащани само по банков път.Тъй като заедно със строежа цената на УПИ – то при продажбата му ще бъде по-висока от покупната, следва ли при изчисляване на ДОД в годишната данъчна декларация да увелича т. н. „цена на придобиване” на УПИ- то с разходите по строежа /надлежно докуме

Произвеждане на брикети от дървени въглища и извършвате продажба на същите за Република Македония

Становища на НАП
чл.28 от ЗДДС чл.45 от ППЗДДС В запитването eпосочено, че дружеството Ви произвежда брикети от дървени въглища. Извършвате продажба на същите за Република Македония по глава трета, чл.28 от ЗДДС – облагаема доставка с нулева ставка, но стоката се доставя в Швеция, поради което няма митническа декларация. Въпросът, който се поставя в запитването е: 1.                   Какво основание за неначисляване на ДДС следва да се посочи във фактурата и с какви документи следва да се докаже доставката? Предвид гореизложеното и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, изразяваме следното становище: Съгласно чл.28, ал.1, т.1 и 2 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е: 1. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или терит

Данъчно третиране на доставка на транспортна услуга съгласно ЗДДС

Становища на НАП
 ЗДДС, чл.22, ал.3 ЗДДС, чл.21, ал.2 Относно: Данъчно третиране на доставка на транспортна услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)   Според изложеното в запитването дружество е регистрирано за целите на ЗДДС и осъществява търговска дейност. Извършва продажби на дърва за огрев на различни клиенти от Гърция. Транспортът се извършва от български превозвачи за сметка на получателите по доставките съгласно сключения договор. Дружеството възнамерява за в бъдеще да наеме български превозвачи, регистрирани за целите на ЗДДС, които да извършват транспортната услуга по превоза на дърва до Гърция. Във връзка с обстоятелството, че транспортната услуга е с направление България – Гърция се поставя въпроса следва ли българските превозвачи да начисляват 20 % ДД