събота, октомври 20

Етикет: Становища на НАП

Държавно обществено осигуряване на лице, работещо по договор, сключен на основание чл. 114 от КТ

Държавно обществено осигуряване на лице, работещо по договор, сключен на основание чл. 114 от КТ

Становища на НАП
3_3190/19.10.2012 г. КСО, чл. 4, ал. 2 Относно: държавно обществено осигуряване на лице, работещо по договор, сключен на основание чл. 114 от Кодекса на труда (КТ) Съгласно изложеното в запитването служител на Община ………….. работи по основен трудов договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. В същото време лицето работи при друг работодател при условията на чл. 114 от КТ. Във връзка с участието на Община ……….. в проект, финансиран от Структурните фондове, се поставя въпроса служителят подлежи ли на осигуряване за всички осигурени социални рискове по сключения трудов договор по чл. 114 от КТ по реда на чл. 4, ал. 1, т. 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)? При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на КСО (обн. ДВ, бр.110/1999 г., посл. изм. ДВ бр

Осигуряване на съдружници в търговски дружества 2

Становища на НАП
2_878/ 01.06.2012 г. КСО – чл.4, ал.3, т.2 НООСЛ - чл.2, ал.3 ОТНОСНО : Осигуряване на съдружници в търговски дружества Според изложеното от 2006 г. сте съдружник и управител на две дружества с ограничена отговорност. До момента се осигурявате като самоосигуряващо се лице и в двете дружества, като общият осигурителен доход не надхвърля 2000 лв. Във връзка с изложеното поставяте въпроса: имате ли право да се осигурявате като самоосигуряващо се лице в двете дружества ? При така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна база, свързана с осигурителното законодателство, изразявам следното становище: Осигуряването на съдружниците в търговски дружества се осъществява в зависимост от вида на упражняваната трудова дейност. Когато съдружник в търговско дружество е вписа

Следва на задълженото лице да му бъдат възстановени здравни осигуровки за периода 2000 г. – 05.2011 г., внесени на основание чл.40, ал.1,т. 2 от ЗЗ?

Становища на НАП
2_1273/06.08.2012 г. ДОПК - чл.112; чл.113; чл.128, ал.1; чл.129, ал.3; КСО - чл.4, ал.3, т.2; чл.4, ал.4; чл.4, ал.6; чл.6, ал.7; ЗЗО - чл.40, ал.1, т.2; чл.40, ал.1, т.4; чл.40, ал.1, т.6; С Разпореждане № …………... на районно управление „Социално осигуряване” - Пенсионен отдел, на физическото лице е отпусната лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване за периода от 07.07.2010 г. до 01.10.2014 г. …………… е собственик на предприятие на едноличен търговец и обща регистрация по ДОПК от 02.01.2002 г. За периода 2002 г.– 2010 г. предприятието на едноличния търговец е действащо, като за резултатите от стопанската си дейност, задълженото лице е подавало годишни данъчни д

Преустановяване внасянето на осигурителни вноски от лице по чл.4, ал.3, т.2 от КСО

Становища на НАП
3 _ 3223/23.10.2012 г. КСО чл.94, ал.2 КСО чл.4, ал.6 ЗЗО чл.40, ал.1, т.2 Относно: преустановяване внасянето на осигурителни вноски от лице по чл.4, ал.3, т.2 от КСО, на което е отпусната пенсия Според изложеното в запитването, лицето е регистриран едноличен търговец и се осигурява като самоосигуряващо се лице. Предстои му пенсиониране през месец ноември 2012 година. В тази връзка се поставя въпроса от коя дата може да упражни правото си да прекрати осигуряването си? При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО, ДВ бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 58/2012 г.), Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица на МС (НООСЛБГРЧМЛ, ДВ бр. 21

Данъчно третиране на субсидиите получени като земеделски производител и тютюнопроизводител

Становища на НАП
2_1117/06.07.2012г. ЗДДФЛ - §18 от ПЗР; ЗДДФЛ – чл.26; ЗДДФЛ – чл.28; ЗДДФЛ – чл.29а; ЗДДФЛ – чл.50. Регистриран сте като земеделски производител, тютюнопроизводител, физическо лице, за периода от 2003г до 2012 г включително. Регистриран сте и за целите на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/. Съгласно изложеното, през 2011 година са Ви изплатили субсидии от ДФ „Земеделие”, касаещи периода 2007г - 2009г. Тези суми сте декларирали в годишната данъчна декларация за отчетната 2011 година. Във връзка с така описаните факти и обстоятелства поставяте въпрос относно данъчното третиране на субсидиите, които сте получили през 2011г., но се отнасят за 2007г, 2008г и 2009г. Изхождайки от горната фактическа обстановка и предвид липсата на приложени документи относно платеца на помощи

Включва ли се реализирания оборот от доставка на услуги, осъществени от Вас като доставчик на обучение?

Становища на НАП
2_1309/10.08.2012 г . по чл.96, ал.1 от ЗДДС, във връзка с чл. 41, т.1 от с.з. В Дирекция ОУИ …. е постъпило писмено запитване, заведено с вх. =============, в което посочвате, че представляваното от Вас дружество е доставчик на обучение, за придобиване на ключови компетентности, включен в списък, утвърден от Агенцията по заетостта. Поставен e следния въпрос: 1. Включва ли се реализирания оборот от доставка на услуги, осъществени от Вас като доставчик на обучение, за придобиване на ключови компетентности, определени по чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС като освободени доставки, в облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл.96, ал.1 от с.з.? С оглед изложената в запитването фактическа обстановка и предвид факта, че към същото не са приложени сключените между страните договори, въз

Сделки с периодично, поетапно изпълнение

Становища на НАП
1000/03.07.2012 Чл.25, ал.4 ЗДДС В писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ……. с вх. № …………г. сте посочили, че дружеството не е регистрирано по ЗДДС и ще реализира доходи от отдаване и преотдаване под наем на недвижими обекти със сезонен характер. Обектите се отдават за периода от месец юни до края на месец септември. С наемателите се договаря наемна цена, определена за целия период и дължима при приключване на наемните отношения. В договора не са уговорени авансови плащания и наемът ще се заплаща еднократно в пълен размер. Плащанията за целия период ще се извършат в началото на месец октомври и ще надхвърлят сумата 200 000 лв.. Доходът преизчислен за всеки от месеците на туристическия сезон ще надхвърля сумата от 50 000 лв.. Предвид липсата на л

Какъв е данъчният режим на услугата по предоставяне на достъп до събитието, провеждано в Турция, когато получатели са ДЗЛ от ЕС и извън него?

Становища на НАП
2_1195-3/20.08.2012г. ЗДДС, чл.21,ал.4,т.3 ЗДДС, чл.82, ал.2, т.3 Дружество e организатор на научна конференция. По време на събитието лектори от цял свят водят лекции на различни теми в няколко зали. Участието в конференцията ще се извършва чрез предоставен от Вас платен достъп чрез продажба на пропуски, които дават право само на достъп до събитието. Научната конференция ще се проведе на територията на Турция. За целта сте възложили на дружество от Турция наемането на зала и организирането, подреждането, подготовката на самата зала и материалите необходими за провеждане на събитието според вашите изисквания, за което ще Ви бъде издадена фактура. Посочвате още, че отделно от желаещите да посетят събитието, с различни фирми сключвате различни видове договори: - договор за реклама, на осн

Осигуряване на съдружник в дружество с ограничена отговорност.

Становища на НАП
2_1287/07.08.2012 г. КСО - чл.4, ал.1, т.7 от КСО чл.4, ал.3, т.2 чл.5, ал.2 чл.6, ал.3 чл.6, ал.8 чл.10 НООСЛБГРЧМЛ - чл.1, ал.1 ОТНОСНО: Осигуряване на съдружник в дружество с ограничена отговорност. В запитването описвате, че през 2012 г. сте регистрирали дружество с ограничена отговорност. Дейността в дружеството извършвате Вие. Подали сте в ТД на НАП декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, както и декларации образец № 1. Вие работите по трудов договор в друго дружество, където сте осигурен върху максималния размер на осигурителния доход от 2000 лв. Другият съдружник в дружеството не извършва дейност в дружеството. Той работи по трудов договор в друго дружество. Осигурен е за всички осигурителни случаи, но не върху м

Облагаеми доставки при осъществяване на охрана от Консорциум

Становища на НАП
989/02.07.2012 Чл.3, ал.1 ЗДДС В писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ……….. с вх. № …………..г. сте изложили следната фактическа обстановка: „И” ООД е регистрирано по ЗДДС лице и участва в ДЗЗД ”ИГКонсорциум”, създаден с цел изпълнение на обществена поръчка „Охрана на обекти на ЧЕЗ Разпределение България”. „И” ООД предоставя за ползване от Консорциума на своя лиценз за охранителна дейност и за постигане на общата дейност на сдружението участва с обем работи, съответстващи на дяловото участие на дружеството. Във връзка с прилагане на данъчното законодателство и становище изх. № 92-00-5628/11.03.2009г. на Изпълнителния директор на НАП сте поставили следните въпроси: По приложението на ЗДДС: 1. 90 на сто от персонала, назначен в „И” ООД ще осъществяв