Tagged: Становища на НАП

Закупуване на лек автомобил от българско дружество от продавач немско дружество?

Закупуване на лек автомобил от българско дружество от продавач немско дружество?

2_1153/11.07.2012 г. чл.13, ал.1 от ЗДДС Постъпило е Ваше писмено запитване, заведено с вх. № ….., в което е описана следната фактическа обстановка: Българско дружество регистрирано по ЗДДС иска да закупи нов лек автомобил...

Осигуряване на съдружници в търговски дружества  – Декларация образец 1010А

Осигуряване на съдружници в търговски дружества – Декларация образец 1010А

2_ 1112/ 05.07.2012 г. КСО- чл.4, ал.3, т.2 чл.6, ал.8 чл.10 НООСЛБГРЧМЛ- чл.1, ал.1 и ал.2 ОТНОСНО : Осигуряване на съдружници в търговски дружества Съдружник в дружество с ограничена отговорност се осигурява като самоосигуряващо...

Осигуряване на членове на съвета на директорите на акционерно дружество.

Осигуряване на членове на съвета на директорите на акционерно дружество.

2_1210/ 01.08.2012 г. КСО-чл.4, ал.1, т.7; чл.6, ал.3 НЕВД- чл.3, ал.1 Наредба № Н-8 ЗДДФЛ-чл.42, ал.4; § 1, т. 26, буква „з ОТНОСНО : Осигуряване на членове на съвета на директорите на акционерно дружество...

При издване на кредитно известие към фактурата за доставка на стока, следва ли дружеството да го включи в дневника за покупки и с него да намали ползваният по митническата декларация за внос данъчен кредит?

При издване на кредитно известие към фактурата за доставка на стока, следва ли дружеството да го включи в дневника за покупки и с него да намали ползваният по митническата декларация за внос данъчен кредит?

1211/31.07.2012 Чл.56а ППЗДДС В писмено запитване, постъпило по електронен път в Централно управление на НАП с вх. № …………….г., изпратено за отговор в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”…. с писмо вх. № …………....

Данъчно третиране на дейността по управление и контрол съгласно разпоредбите на ЗДДС

Данъчно третиране на дейността по управление и контрол съгласно разпоредбите на ЗДДС

3_3167/16.10.2012г. ЗДДС, чл.3, ал.3, т.2 ЗДДС, чл.96 Относно: данъчно третиране на дейността по управление и контрол съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването, лицето е собственик на...

Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец по реда на чл.15 от Търговския закон

Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец по реда на чл.15 от Търговския закон

2_1077 / 02.07.2012 г. Чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ Чл.107, т.3 от ЗДДС Чл.10, ал.1 от КСО ОТНОСНО: прехвърляне на предприятие на едноличен търговец по реда на чл.15 от Търговския закон На 14.06.2012г. на...

Възможно ли е да се приемат изпълнени до 30.05.12г. строителни и монтажни работи, като Акт обр.19 и фактурата към него бъдат с дата през месец август и по какъв начин да бъде извършена операцията?

Възможно ли е да се приемат изпълнени до 30.05.12г. строителни и монтажни работи, като Акт обр.19 и фактурата към него бъдат с дата през месец август и по какъв начин да бъде извършена операцията?

2_1295-1/21.08.2012г. ППЗДДС, чл.12,ал.2 Представляваното от Вас дружество има сключен договор за изпълнение на строителна услуга в к.к. „====”. Със заповед на Кмета на Община ….. за периода от 15.05.2012г. до 01.10.2012г. се забранява извършване...