Tagged: Становища на НАП

Полученият доход от награда подлежи ли на облагане с данък?

Полученият доход от награда подлежи ли на облагане с данък?

ЗДДФЛ, чл.35, т.6   Отправили сте  писмено запитване  до  Дирекция ОУИ-…. свързано с приложението на  Закона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /.             Според фактите от запитването през м. ноември...

Отпускане на наследствена пенсия на дете

Отпускане на наследствена пенсия на дете

КСО – чл.4, ал.3, т.1, чл.6, ал.8 НООСЛ – чл.1, ал.3 Според изложеното, дъщеря Ви, която е починала на 23.06.2011 г., е била регистрирана като самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия. Декларирала е започване на...

Прилагане на разпоредбите   на чл.1, ал.3 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Прилагане на разпоредбите   на чл.1, ал.3 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 НООСЛ- чл.1, ал.3 Според изложеното, физическо лице е внасяло осигурителни вноски, като самоосигуряващо се лице – едноличен търговец,  с избран вид на осигуряване „за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест”....

Може ли да се третират като разходи за дейността разходи за честването на юбилей на дружество

Може ли да се третират като разходи за дейността разходи за честването на юбилей на дружество

С Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 17.10.2012г. в Дирекция «ОУИ» е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството чества 60 годишен юбилей. Празника е бил проведен на открито за всички работници. Поставени са следните...

Фактурата /инвойса/ на чуждестранното физическо лице в коя клетка на дневника за покупки и на СД да се декларира?

Фактурата /инвойса/ на чуждестранното физическо лице в коя клетка на дневника за покупки и на СД да се декларира?

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. 05.10.2012г. в Дирекция «ОУИ» е изложена следната фактическа обстановка: Българското дружество, регистрирано по ЗДДС по чл.100, ал.1 от ЗДДС, получава фактура за извършена услуга от...

Прилагане на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой при изплащане на ликвидационен дял

Прилагане на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой при изплащане на ликвидационен дял

Относно : прилагане на разпоредбите на ЗОПБ Във връзка с постъпило запитване от Вас с вх.№…../12.10.2012г.., относно прилагане на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой, Ви уведомяваме за следното: Описали сте...

Какъв документ за превоза на стоките от Чехия до България е необходим, за доказване на ВОП?

Какъв документ за превоза на стоките от Чехия до България е необходим, за доказване на ВОП?

По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – …………..  с  вх. № ……………../10.10.2012 г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП, относно документиране на ВОП, Ви уведомяваме за следното: В запитването...