вторник, октомври 16

Етикет: Становища на НАП

Облагаем доход ли се явяват получените субсидии, от какъв източник  и следва ли лицето да подаде ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ?

Становища на НАП
2_608/27.04.2012 ЗДДФЛ, чл.36 Отправили сте писмено запитване до  Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” –заведено в регистъра на дирекцията с вх….., в което  сте описали следната фактическа обстановка: Пенсионер  сте и получавате пенсия за изслужено време и старост. Произвеждате продукция изцяло за задоволяване на лични нужди и не сте регистриран земеделски производител. През 2011 г. сте получили субсидии по мерки за подпомагане „Схема за единно плащане на площ”/СЕПП/ и „Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя”/НДП/. Посочвате, че посочените субсидии са обвързани единствено с изискването  за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. През 2011 г. не сте получили доходи от друга стопанска дейност и от наем. Поставили сте въпросите: 1. Об

Отпускане на наследствена пенсия на дете

Становища на НАП
КСО – чл.4, ал.3, т.1, чл.6, ал.8 НООСЛ - чл.1, ал.3 Според изложеното, дъщеря Ви, която е починала на 23.06.2011 г., е била регистрирана като самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия. Декларирала е започване на трудовата дейност, считано от 01.10.2008 г. и е  определила обхват на осигуряване „за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица”. За  отпускане на наследствена пенсия на детето й, сте направили постъпки за заверка на осигурителната книжка, но сте получили отказ от органите на НОИ, поради невнесени осигурителни вноски в установения размер. Във връзка с изложеното желаете да вземем отношение по така изложените факти с оглед определяне вида на осигуряване. При така изложената фактическа обстановка и действащата нормат

Може ли да се третират като разходи за дейността разходи за честването на юбилей на дружество

Становища на НАП
С Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 17.10.2012г. в Дирекция «ОУИ» е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството чества 60 годишен юбилей. Празника е бил проведен на открито за всички работници. Поставени са следните въпроси: Може ли да се третират като разходи за дейността: 1.даден обяд на всички работници; 2.разходите направени за участниците в програмата; 3.спечелен автомобил от проведена томбола за работниците; 4.други разходи направени за празника? Предвид липсата на по-голяма конкретност във връзка със зададените въпроси и съобразявайки относимата правна уредба за 2012г., изразяваме следното становище: За да бъде признат счетоводен разход за данъчни цели, Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ поставя изисквания като: същият да бъде документално о

Прилагане на разпоредбите   на чл.1, ал.3 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Становища на НАП
 НООСЛ- чл.1, ал.3 Според изложеното, физическо лице е внасяло осигурителни вноски, като самоосигуряващо се лице - едноличен търговец,  с избран вид на осигуряване „за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест”. На  27.07.2006 г.  предприятието на ЕТ е заличено и прехвърлено на ЕООД, със същия собственик. Без да е декларирало изрично започване на дейност като собственик на ЕООД, лицето продължава да внася осигурителни вноски за същите осигурени рискове. За периода от 2006г. до 2011 г., осигурителната книжка е заверена от ТП на НОИ, като собственик на ЕООД с обхват за осигуряване - „за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест”. Сега, лицето подава декларация за прекъсване на дейност, като едноличен търговец от 27.

Какъв документ за превоза на стоките от Чехия до България е необходим, за доказване на ВОП?

Становища на НАП
По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” - ..............  с  вх. № ................./10.10.2012 г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП, относно документиране на ВОП, Ви уведомяваме за следното: В запитването посочвате, че Ваш клиент от Чехия с валиден ДДС номер, за когото произвеждате части за Шкода Европа и Шкода Мадара е пристигнал в България със самолет през м.септември 2012 г. и Ви доставя детайли, фактурирани от него. Детайлите са превозени в самолета в личния багаж. Детайлите представляват керамични пръстени /плочки/ с общо тегло под 1 кг. Тези детайли са елементи, които се влагат при производството на водни помпи за Шкода. Общата стойност на фактурата е 92,82 euro. Въпросите, които поставяте са: 1. Какъв документ за превоза на стоките от Чехия до Бълг

Фактурата /инвойса/ на чуждестранното физическо лице в коя клетка на дневника за покупки и на СД да се декларира?

Становища на НАП
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. 05.10.2012г. в Дирекция «ОУИ» е изложена следната фактическа обстановка: Българското дружество, регистрирано по ЗДДС по чл.100, ал.1 от ЗДДС, получава фактура за извършена услуга от физическо лице от Швейцария, като същото няма регистрация по ДДС. Услугите, които извършва физическото лице са съгласно договор и са: «Консултантски услуги в каквато и да е форма, свързани с финансови консултации, международно развитие, стратегия, структура на придобиване и управление». Поставени са следните въпроси: Как се третира тази сделка по ЗДДС? Посочената фактура за услуги попада ли в обхвата на чл.21? Къде е мястото на изпълнение на услугата – съгласно чл.21, ал.2 – мястото на изпълнение е мястото, където получателят е установил независимата си

Задължително обществено осигуряване и данъчно облагане при изплащане на възнаграждения на италиански граждани

Становища на НАП
Регламент (ЕО) № 883/2004 – чл. 11(3)(а), 13(1,2,3 и 5); Регламент (ЕО) № 987/2009 – чл. 16(1); ЗДДФЛ – чл. 8, ал. 2 и ал. 6, чл. 37, ал. 1, т. 7 и ал. 2; чл. 55, ал. 1, чл. 56, ал.1, чл. 57, ал. 1, чл. 58, чл. 75 и § 1, т. 8 и 9 от ДР Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. …. с вх. № …….. от 17.10.2012 г., Ви уведомяваме за следното: Съгласно изложената фактическа обстановка в писмото Ви, Сдружение „…” е сключило договор за безвъзмездна помощ с МТСП по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В тази връзка двама лектори от Италия, които са осигурени в страната си, ще представят презентации с продължителност 8 часа на лектор, за което всеки един от тях ще получи възнаграждение в размер на 1200 лв. Поради минималната продължителност на работата, която

Прилагане на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой при изплащане на ликвидационен дял

Становища на НАП
Относно : прилагане на разпоредбите на ЗОПБ Във връзка с постъпило запитване от Вас с вх.№…../12.10.2012г.., относно прилагане на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой, Ви уведомяваме за следното: Описали сте в запитването следната фактическа обстановка: Предстои изплащане на ликвидационен дял, предвид процедура по ликвидация на дружеството. Посочвате, че стойността на ликвидационния  дял е над 15 000лв. Задавате въпросите : 1. При изплащане в брой на ликвидационен дял , чийто размер е над 15 000лв. нарушават ли се разпоредбите на ЗОПБ? 2. Следва ли да се извърши плащането по банков път ? След разглеждане на запитването и съобразявайки относимата законова уредба, Ви уведомяваме, че Вашият случай не попада в предвидените изключения на чл.2 от ЗОПБ. Плащанията на