петък, ноември 16

Етикет: Търговския закон

Определяне размера на ползвания данъчен кредит

Определяне размера на ползвания данъчен кредит

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 10, ал. 2; ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 3; ЗДДС, чл. 45, ал. 4; ЗДДС, чл. 45, ал. 7; ЗДДС, чл. 79, ал. 1; ЗДДС, чл. 79, ал. 6.             Дружеството е собственик на апартаменти, придобити под формата на непарична вноска от две други дружества, които придобиват същите апартаменти под формата на непарична вноска от строителя на сградата, в която се намират - въведена в експлоатация с Разрешение за ползване от 22.06.2010 г. Дружеството (дружеството-правоприемник) има намерение да продава апартаментите или да отдава същите под наем на физически лица под режим освободени доставки. В запитването е посочено още, че липсва информация относно размера на ползвания от строителя данъчен кредит за апортираните апартаменти.             Поставените в запитването въпроси са следните

Следва ли общинското дружеството да начисли ДДС при връщане на апортирания актив?

Становища на НАП
  чл. 194 от ЗКПО в вр. с § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО чл. 6 от ЗДДС  чл.10, ал.2  ЗДДС             чл. 27, ал. 3, т. 1, буква „а” от ЗДДС         Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: С решение на Общински съвет гр. е направена апортна вноска /представляваща недвижим имот - стадион/ в капитала на дружеството „….” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е община ….. От страна на апортираното дружеството са извършени ремонтни дейности за реконструкция и модернизация на стадиона, за около 340 000,00 лева. Ремонтните дейности са финансирани със средства от банков заем, получен от община … и прехвърлени в общинското дружество „….” ЕООД,  като увеличение на капитала чрез парична вноска. Със следващо решение Общинският съвет – гр. …. взима ре

Регистрация по ЗДДС на адвокат, който е назначен от съда за синдик

Становища на НАП
ЗДДС, чл.96 В запитването е посочено, че лице упражнява дейност като адвокат и същевременно е назначено от съда за синдик на търговско дружество, обявено в несъстоятелност. В тази връзка е поставен въпрос дали това лице подлежи на задължителна регистрация по реда на чл.96, ал.1 от ЗДДС, ако доходите от адвокатската дейност не надхвърлят посочения в чл.96, ал.1 от ЗДДС праг, а сумата от доходите от адвокатска дейност и от тези като синдик надхвърлят посочения праг.             Предвид изложеното в запитването и относимата към зададените въпроси нормативна уредба изразявам следното становище:              По смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Дефиниция на понятието

Sключване на договор за продажба на скреч карти на момента лотарийна игра

Становища на НАП
ЗДДС, чл.48                               В запитването е посочено, че от „Е” ООД е постъпило предложение за сключване на договор за продажба на скреч карти на момента лотарийна игра „Изтрий и спечели”, представляваща хазартна игра по смисъла на Закона за хазарта (ЗХ). От приложеното към запитването писмо от управителя на „Е” ООД продажбата на лотарийните билети ще се извършва от името и за сметка на организатора – „Е” ООД, като за извършената услуга букмейкърите и корпоративните клиенти ще получават възнаграждение. Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам  следното становище:  Съгласно определението, дадено в чл.49 от Търговския закон (ТЗ), посредникът е търговец, който по занятие посредничи за сключване на сделки. При посредни

Данъчно третиране при получателя на приходи от дивиденти от АДСИЦ

Становища на НАП
ЗКПО, чл. 1, т. 2; ЗКПО, чл. 5, ал. 1; ЗКПО, чл. 27, ал. 2, т. 1; ЗКПО, чл. 194, ал. 1, т. 2. Относно: Данъчно третиране при получателя на приходи от дивиденти, разпределени от акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), върху които е удържан данък при източника по чл. 194, ал. 1, т. 2 от ЗКПО   В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 24-34-104/09.07.2012 г., в което посочвате, че Б е юридическо лице с нестопанска цел, учредено под формата на сдружение, по смисъла на Раздел І от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). В качеството си на акционер в дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), през 2012 г. Б получава дивидент като по силата на чл. 194, ал. 1, т. 2 от ЗКПО дружеството, разпредели

Отписване на активи от счетоводния амортизационен план при заличаване на едноличен търговец

Становища на НАП
ЗДДФЛ, чл. 26, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 11; ЗКПО, чл. 54; ЗКПО, чл. 60, ал. 2; ЗКПО, чл. 66.             Относно: Отписване на активи от счетоводния амортизационен план при заличаване на едноличен търговец По повод Ваше писмено запитване до Дирекция ОУИ – гр. …., препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-34-66/19.04.2012 г., Ви уведомявам за следното: Според изложената В запитването Ви фактическа обстановка притежавате апартамент, закупен за офис на името на ЕТ „……..”. Посочили сте, че поради липса на дейност имате намерение да заличите едноличния търговец от търговския регистър. В тази връзка, желаете разяснение относно данъчното третиране на апартамента при заличаването на едноличния търговец, а именно какво е преобразуването му с балансовата стойност, подлежи ли н