вторник, октомври 16

Етикет: Търговски дружества

Закупуване на лек автомобил от българско дружество от продавач немско дружество?

Становища на НАП
2_1153/11.07.2012 г. чл.13, ал.1 от ЗДДС Постъпило е Ваше писмено запитване, заведено с вх. № ….., в което е описана следната фактическа обстановка: Българско дружество регистрирано по ЗДДС иска да закупи нов лек автомобил от немско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Следва ли българското дружество да начисли ДДС за покупката? При така изложената фактическа обстановка, предвид действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразявам следното принципно становище: Съгласно чл.2, т.3 от ЗДДС обект на облагане с данък добавена стойност е всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на стран

Ако сумата за представително облекло се дава по финансов фиш, дължат ли се осигуровки ?

Становища на НАП
2_ 1123/06.07.2012 г. ЗКПО – чл.204; ЗКПО – чл.205; ЗКПО - §1, т.34 от ДР; ЗДДФЛ – чл.24; НЕВДОВ – чл.7; НЕВДОВ – чл.1; ДОПК – чл.128, чл.129; Закона за държавния бюджет - §87, т.2; Закона за нардната просвета – чл.40б; Закон за нормативните актове. Предоставили сте суми за представително облекло на педагогическия персонал по реда на чл.2, ал.2 от Наредба № 1 от 09.04.2012г, издадена от Министъра на образованието, младежта и науката за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите ги звена. От обхвата на Наредбата са изключени административния и помощния персонал. Във връзка с горното поставяте следните въпроси: 1. Ако сумата за представително облекло се дава по финансов фиш, дължат ли се осигуровки и ако отговорът е да – к

Здравно осигуряване на български граждани, работещи в държава – членка на ЕС

Становища на НАП
2_№ 1234/26.07.2012 г. ЗЗО - чл.33, ал.1, т.1 и т.2; чл.40а, ал.1; чл. 40а, ал. 2 и 3; чл.109; ОТНОСТНО: Здравно осигуряване на български граждани, работещи в държава – членка на ЕС В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че от месец април 2004 г. сте напуснали страната и пребивавате в гр.Мадрид, Испания. Там заплащате здравни осигуровки. Поставяте въпрос за това, дали следва да заплащате здравни осигуровки и в България. С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба, изразявам следното принципно становище: Здравното осигуряване в Република България се основава на принципите на задължително участие при набирането на вноските и солидарност на осигурените при ползването на набраните средства. На основа

Осигуряване на съдружници в търговски дружества – Декларация образец 1010А

Становища на НАП
2_ 1112/ 05.07.2012 г. КСО- чл.4, ал.3, т.2 чл.6, ал.8 чл.10 НООСЛБГРЧМЛ- чл.1, ал.1 и ал.2 ОТНОСНО : Осигуряване на съдружници в търговски дружества Съдружник в дружество с ограничена отговорност се осигурява като самоосигуряващо се лице върху месечен осигурителен доход от 1200 лв. Дружеството, в което лицето е съдружник не извършва стопанска дейност и подава декларация образец 1010А по чл.92 от ЗКПО. Във връзка с изложеното е поставен въпроса: има ли право да се осигурява самоосигуряващото се лице върху такъв осигурителен доход и ще бъде ли заверен той в осигурителната книжка ? Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване и като общ принцип е изведена в

Осигуряване на членове на съвета на директорите на акционерно дружество.

Становища на НАП
2_1210/ 01.08.2012 г. КСО-чл.4, ал.1, т.7; чл.6, ал.3 НЕВД- чл.3, ал.1 Наредба № Н-8 ЗДДФЛ-чл.42, ал.4; § 1, т. 26, буква „з ОТНОСНО : Осигуряване на членове на съвета на директорите на акционерно дружество Съгласно решение на Общото събрание на акционерите е гласувано еднократно възнаграждение на всеки от членовете на съвета на директорите/СД/ от реализираната печалба за 2011 г. Поставени са следните въпроси: - Как да се третира полученото възнаграждение от членовете на СД – като трудово или извънтрудово ? - За какъв период се дължат осигурителните вноски след като възнаграждението се отнася за постигнати резултати през

При издване на кредитно известие към фактурата за доставка на стока, следва ли дружеството да го включи в дневника за покупки и с него да намали ползваният по митническата декларация за внос данъчен кредит?

Становища на НАП
1211/31.07.2012 Чл.56а ППЗДДС В писмено запитване, постъпило по електронен път в Централно управление на НАП с вх. № …………….г., изпратено за отговор в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”…. с писмо вх. № …………. сте посочили, че във връзка с търговската си дейност дружеството осъществява внос на фаянс и теракота от Турция. Въз основа на количеството стока, посочено в издадената от чуждестранния доставчик фактура е изготвена митническа декларация за внос и е платен дължимият при вноса данък върху добавена стойност. След пристигане на стоката на територията на страната е установено, че количеството получена стока е по-малко от посоченото във фактурата респ. платеният данък при вноса е в по-голям размер от дължимия данък. С оглед изложената фактическа обстановка сте поставили с

Данъчно третиране на дейността по управление и контрол съгласно разпоредбите на ЗДДС

Становища на НАП
3_3167/16.10.2012г. ЗДДС, чл.3, ал.3, т.2 ЗДДС, чл.96 Относно: данъчно третиране на дейността по управление и контрол съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването, лицето е собственик на 100% от капитала на „С” ЕООД. Има сключен договор за управление на дружеството срещу определено възнаграждение. Управленската дейност извършва изцяло от името и за сметка на дружеството съгласно договора, приложен към запитването. Рискът и отговорността за изпълнение или неизпълнение на задълженията като управител се поемат от самото дружество. Във връзка с горното се поставя следните въпроси: 1. Попада ли дейността на лицето като управител, регламентирана чрез договор за управление, в обхвата на чл.3, ал.1 от ЗДДС? 2. Получен

Третирана на доставка по реда на чл.28 от ЗДДС.

Становища на НАП
2_997/03.07 .2012г . чл.28, т.1 и т.2 от ЗДДС чл.21, ал.2 от ППЗДДС ЕАД извършва доставка на стоки с получател- фирма от гр. Цеута, Испания , която няма валиден VIN. Транспортирането на стоките до гр. Цеута се извършва с кораб и българското дружество разполага с митнически документ Т2L. За извършената доставка до трета територия дружеството разполага с регламентираните в чл.21,ал.2 от ППЗДДС документи. Към запитването не са приложени копия от цитираните документи. Поставени са следните въпроси: Правилно ли е третирана посочената доставка като доставка по реда на чл.28 от ЗДДС. Какви документи са необходими за доказване на доставките по чл.28, т.1 и т.2 от ЗДДС. При така изложената фактическа обстановка, предвид действащите разпоредби на Закона за данъка върху доб

Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец по реда на чл.15 от Търговския закон

Становища на НАП
2_1077 / 02.07.2012 г. Чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ Чл.107, т.3 от ЗДДС Чл.10, ал.1 от КСО ОТНОСНО: прехвърляне на предприятие на едноличен търговец по реда на чл.15 от Търговския закон На 14.06.2012г. на основание чл.15, ал.1 от ТЗ е сключен договор за прехвърляне на предприятието ЕТ „А” на физическо лице Х. Прехвърлянето е вписано в Търговския регистър на 20.06.2012г. като ЕТ „Х.”. На 25.06.2012г. е подадено заявление за регистрация по ЗДДС от физическото лице – Х на основание чл.132, ал.1 от ЗДДС. На 27.06.2012г. ЕТ „А” е заличен от Търговския регистър. В тази връзка са поставени следните въпроси: В какъв срок следва да се подаде декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от ЕТ „А” като заличен търговец от Търговския регистър? Следва ли да се приложи чл.111, ал.1 от ЗДДС и да се начисли ДД

Възможно ли е да се приемат изпълнени до 30.05.12г. строителни и монтажни работи, като Акт обр.19 и фактурата към него бъдат с дата през месец август и по какъв начин да бъде извършена операцията?

Становища на НАП
2_1295-1/21.08.2012г. ППЗДДС, чл.12,ал.2 Представляваното от Вас дружество има сключен договор за изпълнение на строителна услуга в к.к. „====”. Със заповед на Кмета на Община ….. за периода от 15.05.2012г. до 01.10.2012г. се забранява извършване на СМР в курортните комплекси. С разрешение от директора на Дирекция „Управление на кризи, отбранително планиране и обществен ред” Ви е разрешено да продължите строително- монтажните работи в обекта до 30.05.12г. Посочвате, че до 30.05.12г. са извършени СМР, които не са приети и актувани от възложителя с аргумента, че липсва основание за приемането им в сезона на действащата забрана. Считате, че в ЗДДС и ДОПК не се съдържат разпоредби, забраняващи приемането на изпълнените СМР до 30.05.12г., като в конкретния случай се касае за приемане на изпъ