събота, октомври 20

Етикет: трудова дейност

Прилагане на разпоредбите на ЗКПО и осигурителното законодателство във връзка със направена застраховка „Живот”

Становища на НАП
  ЗКПО, чл. 204, т. 2, буква „а”; ДР на ЗКПО, § 1, т. 34; ДР на ЗКПО, § 1, т. 55; ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 14; КТ, чл. 293; КТ, чл. 294; КСО, чл. 6, ал. 11; КСО, чл. 5, ал. 4; КСО, чл. 6, ал. 2. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и осигурителното законодателство във връзка със направена застраховка „Живот” Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх…… 2012 г., сте посочили, че дружеството е направило корпоративна застраховка „Живот” за всичките си служители. Условията по застраховката са такива, че служителят ще ползва застрахователната сума единствено ако настъпи застрахователно събитие – злополука или смърт (приложено е копие от застрахователна полица). В противен случай застрахователната сума си остава на разпореждането на работодат

Физическо лице е получило доход от преотстъпване на авторски права.

Становища на НАП
  КСО, на чл.6, ал.2; Фактическа обстановка: Физическо лице е получило доход от преотстъпване на авторски права. Въпрос: Дължат ли се ЗОВ? Определение за авторско и лицензионно възнаграждение е дадено в т.8 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане  /ЗКПО/. Това са плащанията от всякакъв вид, получени за: използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми, записи на радио- или телевизионно предаване или софтуер; на всеки патент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща

Задължителни осигурителни вноски при авансово и окончателно плащане на суми по договор за извършване на работа с физическо лице.

Становища на НАП
  КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5; КСО, чл. 4, ал. 6; КСО, чл. 6, ал. 4; КСО, чл. 6, ал. 10; КСО, чл. 7, ал. 6; КСО, чл. 10; ДР на КСО, § 1, т. 3; Наредба Н-8, чл. 3, ал. 1, т. 3; Наледба Н-8, чл. 3, ал. 3, т. 1. Относно: Задължителни осигурителни вноски при авансово и окончателно плащане на суми по договор за извършване на работа с физическо лице.  Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № ………….. от …………….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), изразявам следното становище: Изложената в запитването фактическа обстановка е следната : Бюджетно ведомство ще сключи договор с физическо лице за срок от 24 месеца. Сумата, която ще бъде изплатена е в размер на 40 000,00 лева. При сключване на договора ще се изплати 50 на сто от уговорената сума, а останала

Здравноосигурителни вноски за лице, на което е отпусната пенсия за инвалидност

Становища на НАП
  КСО: чл. 4, ал. 3, 4 и 6; ЗЗО: чл. 33; чл. 40, ал. 1, т. 2 и 4 ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за лице, на което е отпусната пенсия за инвалидност В отговор на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. ……. с вх. № ……….. от 01.10.2012 г., Ви уведомяваме за следното: В запитването си поставяте следния въпрос: Следва ли пенсионер, с отпусната пенсия за инвалидност, да се осигурява здравно за осъществяваната патентна дейност? Към писмото прилагате запитване на М…А…М… с ЕГН ………… до Вас, в което е посочено, че той е пенсионер и съгласно Кодекса за социално осигуряване и в унисон с Конвенцията за правата на хората с увреждания е осигурен за сметка на държавния бюджет. Лицето твърди още, че никъде в международното и българското законодателство не е посочено, че при започване на

Прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство

Становища на НАП
КТ, чл. 325, ал. 1, т. 1; КТ, чл. 331; КСО, чл. 6, ал. 2; КСО, чл. 6, ал. 3;        КСО, чл. 10; ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 21, ал. 2; НЕВДПОВ, чл. 1, ал. 8, т. 7; НЕВДПОВ, чл. 3, ал. 1. Относно: Прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство Според изложената фактическа обстановка съгласно подписан Колективен трудов договор (КТД) работниците и служителите на „……………” АД могат по собствена инициатива да отправят писмено предложение до работодателя за прекратяване на трудовите им договори по взаимно съгласие на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) с допълнително условие за изплащане на обезщетение. Поставеният въпрос е дали обезщетенията, изплатени на основание КТД при прекратяване на трудово правоотношение съгласно чл. 325, ал. 1,  т. 1 от КТ следва да