събота, октомври 20

Етикет: трудово правоотношение

Осигуряване на пенсионер, работещ по трудово и без трудово правоотношение

Становища на НАП
КСО: чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6; чл. 4, ал. 6; чл. 6, ал. 10; ЗЗО: чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „а”- „в”; чл. 40, ал. 1, т. 6 ОТНОСНО: Осигуряване на пенсионер, работещ по трудово и без трудово правоотношение Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. …. с вх. № …………../05.11.2012 г., Ви уведомяваме за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Пенсионер, работещ по трудово правоотношение, получава възнаграждение и по граждански договор в размер под минималната работна заплата. Интересувате се, за това лице, дължими ли са осигурителни вноски върху възнаграждението по гражданския договор. Предвид изложеното, отговаряме следното по отправеното ни запитване: Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, които полагат т

Декларация за Едноличен търговец, който е осигурен върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение

Становища на НАП
  КСО, чл.6, ал.10; Наредба № Н8/29.12.2005г. ,чл.3, ал.5 ; Фактическа обстановка: Едноличен търговец е  осигурен върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение и е подавал декларация образец 1 с код 23. Въпрос: Правилно ли е подавана декларацията? На основание чл.6, ал.10 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред: 1.  доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2; 2.осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или з

Прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство за възнаграждение на управителя

Становища на НАП
  КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7; КСО, чл. 6, ал. 2; КСО, чл. 6, ал. 3; КСО, чл. 10; КСО, чл. 7, ал. 3; КСО, чл. 6, ал. 10.                             ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство           Във Вашето писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите, с вх. № 24-34-88 от 31.05.2012 г., е изложена следната фактическа обстановка:           Физическо лице е вписано в Търговския регистър като управител на еднолично търговско дружество, на което не е собственик. Лицето е и самоосигуряващо  се лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). В качеството си на управител лицето  упражнява трудова дейност в едноличното търговско дружество в рамките на 20 часа месечно, без да получава  месечно въ

Задължително обществено осигуряване на съдебните заседатели

Становища на НАП
 КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 6; КСО, чл. 4, ал. 6; КСО, чл. 6, ал. 10; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 3, букви „а” – „в”; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 4; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 6; ЗСВ, чл. 66, ал. 2. ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване на съдебните заседатели В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 94-Ю-17 от 06.06.2012 г., отговаряме следното: Правната уредба на съдебните заседатели е регламентирана в Раздел II на Закона за съдебната власт (ЗСВ). Съдебни заседатели участват в състава на съда, който разглежда делото като първа инстанция в случаите, определени със закон (основание чл. 66, ал. 1 от ЗСВ). Съдебните заседатели имат еднакви права и задължения със съдиите (чл. 66, ал. 2 от ЗСВ).

Полагане на труд без трудово правоотношение от малолетното лице

Становища на НАП
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 6; Закон за лицата и семейството, чл. 3. В изложената с писмото фактическа обстановка не се конкретизира вида на договора, не е приложено и копие на визирания договор. Тъй като не е посочено, че при сключването му са приложени разпоредбите на Кодекса на труда вкл. чл. 302, ал. 2, считаме, че договорът не може да се определи като трудов. В случай, че се приеме хипотезата за полагане на труд без трудово правоотношение от малолетното лице принципно приложими са разпоредбите на чл. 4, ал. 3 т. 5 и т. 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване - задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и