вторник, октомври 16

Етикет: Цената на придобиване

Категоризирането на доход по ЗДДФЛ и регистрация по ЗДДС

Становища на НАП
     ЗДДФЛ чл. 13, ал.1, т.1, б «б»§чл. 33, ал.1, ал.5 и 6;    ЗДДС чл.  3, ал.1;чл. 82, ал.2 и 3;    ДОПК чл. 85                                           Oтносно: Категоризирането на доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и регистрация по ЗДДС.               Според описаните в писмото  Ви факти през 2009г. като физическо лице сте придобили чрез покупко  продажба недвижим имот /УПИ/, на което вече е изградена  на груб строеж еднофамилна къща. За строежа има договор и фактури плащани само по банков път.Тъй като заедно със строежа цената на УПИ – то при продажбата му ще бъде по-висока от покупната, следва ли при изчисляване на ДОД в годишната данъчна декларация да увелича т. н. „цена на придобиване” на УПИ- то с разходите по строежа /надлежно докуме