събота, октомври 20

Етикет: VIES-декларация

Данъчно третиране на доставка на услуги по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС, чл. 125, ал. 2; ЗДДС, § 1, т. 14, б.”б” от ДР Относно: Данъчно третиране на доставка на услуги по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването, „А” ЕООД е регистрирано по ЗДДС лице и е с основна дейност софтуерни услуги. Същото има сключен договор с „Е” за разработване на лицензирани приложения /Licensed Applications/, като „Е” не ги препродава, а продава само правото за ползване на лицензираните приложения /като преди това ги променя/ и ги разпространява чрез електронните си магазини. Доставката на лицензираните приложения на „Е” става само по електронен път като се продава лиценз за ползване на крайни клиенти от цял свят. Допълнително е уточнено в телефонен разговор, че лицензираните приложения, които дружеств

Данъчно третиране на доставка на посредническа услуга съгласно разпоредбите на Закона за ДДС

Становища на НАП
  3_3396/08.11.2012г.   ЗДДС, ЧЛ.21, АЛ.1   ЗДДС, ЧЛ.21, АЛ.2   ЗДДС, ЧЛ.125, АЛ.2                                                          Относно: Данъчно третиране на доставка на посредническа услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дружество е в процес на преговори с гръцка компания за предоставяне на възможността гръцката компания да получава преимуществено доставки на метален скрап, изпращан от фирми регистрирани в България. Стоката се доставя от български компании до гръцко пристанище с автомобилен транспорт. За всеки доставен тон гръцката компания-получател на стоката дължи на българската компания, която е способствала сделката да се осъществи, съответна комисионна. За целта след претеглянето на достав

Попадат ли в разпоредбите на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС за определяне на мястото на изпълнение на доставката

Становища на НАП
Чл.21,ал.4,т.1 ЗДДС Регламент №883/2004 Дружеството Ви извършва услуги по „електро инсталации и окабеляване на сгради в Белгия” по договор ,като подизпълнител на Белгийска фирма ,регистрирана по ДДС в Белгия. Поставени са следните въпроси: 1. Посочените услуги попадат ли в разпоредбите на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС за определяне на мястото на изпълнение на доставката. 2. Следва ли посочените услуги да се декларират във VIES-декларацията. 3. Подлежи ли дружеството  на данъчно облагане в Белгия. 4. Подлежи ли дружеството на осигурително облагане в Белгия при условие ,че служителите Ви ще бъдат командировани по-малко от 180 дни в рамките на една година. Предвид посочената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното ста

Продажба на стока на лице, регистрирано по ДДС в Германия при условията по доставката EXW уговорено място

Становища на НАП
  чл. 53 от ЗДДС чл. 25, ал. 2 от ЗДДС  Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Дружеството е извършило продажба на стока на данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС в Германия при условията по доставката  EXW /уговорено място/. За доставката е издадена фактура без ДДС на основание чл. 7, ал. 1 от ЗДДС, същата е отразена в справка декларация като вътреобщностна доставка  /ВОД/ и е включена във ВИЕС и Интрастат декларациите. При предаване на стоката на немския купувач на територията на страната дружеството разбира, че стоката ще бъде директно транспортирана за Грузия, за което е издадена митническа декларация за износ на името на немското дружество.       Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:  1. Как следва да се третира до

Задължителни осигурителни вноски на съдружници в новообразувано ООД

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 17; Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 1(а); Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 1(б). Относно: Задължения по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за доставка до .... (друга държава членка-ДЧ) и за задължителни осигурителни вноски на съдружници в новообразувано дружество с ограничена отговорност Във Ваше писмо, постъпило по електронната поща в ЦУ на НАП с вх.№ М-26-Г-59/16.07.2012г., е посочено, че дружество с ограничена отговорност ще купува от …. (трета страна) стока, за което получава от доставчика фактура. Стоката не влиза в България, а заминава директно за ….. (друга ДЧ), където се продава на регистриран по ЗДДС клиент. В митническата декларация, издадена от ….(третата страна), … (от третата страна) фирма ще фигурира като изпращач, а … (от другата ДЧ) фирма като получател