събота, октомври 20

Етикет: задължения

Следва ли общинското дружеството да начисли ДДС при връщане на апортирания актив?

Становища на НАП
  чл. 194 от ЗКПО в вр. с § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО чл. 6 от ЗДДС  чл.10, ал.2  ЗДДС             чл. 27, ал. 3, т. 1, буква „а” от ЗДДС         Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: С решение на Общински съвет гр. е направена апортна вноска /представляваща недвижим имот - стадион/ в капитала на дружеството „….” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е община ….. От страна на апортираното дружеството са извършени ремонтни дейности за реконструкция и модернизация на стадиона, за около 340 000,00 лева. Ремонтните дейности са финансирани със средства от банков заем, получен от община … и прехвърлени в общинското дружество „….” ЕООД,  като увеличение на капитала чрез парична вноска. Със следващо решение Общинският съвет – гр. …. взима ре

Преустановяване на облагането по ЗМДТ за лек автомобил след закрита партидата на автомобила в КАТ

Становища на НАП
 ЗМДТ, чл. 52, ал. 1; ЗМДТ, чл. 54, ал. 4; ЗМДТ, чл. 58, ал. 4; Относно: Приложение на чл. 58, ал. 4 от ЗМДТ за лек автомобил, който не е във владеене на собственика му  Получена е преписка, образувана по искане на Х, касаеща дължимостта на данъка върху превозните средства за автомобил, който е отнет през 2007 г., но в КАТ – В е регистриран като собственост на лицето до 18.09.2012 г. Към писменото запитване е приложено удостоверение от МВР сектор „Пътна полиция” – гр. В и Протокол от 19.07.2012г. на РС – П по НОХД № …./…г. Във връзка с горното се желае  изразяване на становище по въпроса от коя дата следва да бъде закрита партидата на автомобила и да бъде преустановено облагането?  При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗМДТ (обн. ДВ. бр.117 от 10 декември 19

Прилагане на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица

Становища на НАП
НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 Относно: Прилагане разпоредбите на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) Съгласно изложеното в запитването задълженото лице се е регистрирало като земеделски производител на 12.03.2009 г. При започването на дейността си в компетентната териториална дирекция на НАП не е подало декларация за това обстоятелство, както и не е посочило вида на осигуряването, който е избрал. От започването на дейността като земеделски производител до края на 2010 г. се е осигурявал социално само за фонд „Пенсии” и ДЗПО. От 2011 г. внася вноски и за фонд „Общо заболяване и майчинство”, без обаче да декларира пред НАП тази промяна. След извършване на

Подаване на декларация за МПС по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ

Становища на НАП
ЗМДТ, чл. 54, ал. 1 Относно:  Подаване на декларация по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ в случаите, в които придобилият МПС се разпорежда с него в двумесечния срок за деклариране             В отговор на поставения въпрос относно подаване на декларация по чл. 54 ЗМДТ и заплащане на данък върху превозните средства от лице, което придобива и продава МПС в период от два месеца, Ви уведомяваме:             Обект на облагане с данък са пътните превозни средства, регистрирани за движение по пътищата в страната /чл. 52,  т. 1 ЗМДТ/.           Задължени субекти за данък върху превозните средства са собствениците на МПС - чл. 53 ЗМДТ. В чл. 54, ал. 1 ЗМДТ е установено задължение за лицата, придобили регистрирани за движение превозни средства, да подадат декларация за облагането им с данък в общината по посто
Данъчно облекчение за младите семейства

Данъчно облекчение за младите семейства

Счетоводство
Със създадения нов член (чл.22а,ЗДДФЛ) се дава правото на млади семейства да намалят данъчната си основа с разходите, които правят по теглените от тях ипотечни кредити. За разход ще се признават платените лихви по кредити до 100 000 лв. За да се възползват от това облекчение семействата трябва да са със сключен граждански брак. Съпругът или съпругата, на чието име трябва да е сключения договор за ипотечен кредит, трябва да не е навършил/ла 35г. към датата на договора. Също така ипотекираното жилище трябва да е единствено за семейството. Семействата трябва да представят пред данъчните копия от свидетелството за сключен граждански брак,справка за имотното състояние (за теглилия кредита), договора за ипотечния кредит, погасителния план (заверен от банката отпуснала кредита) и документи удосто

Задължения по ЗЗО (Закон за здравното осигуряване)

Счетоводство
Заглавие: Задължения по ЗЗО (Закон за здравното осигуряване)Място на провеждане: НАПОписание: 1. Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, през предходния месец. 2. Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които са подлежали на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО през предходния месец и не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от ЗЗО. 3. Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за предходния месец. 4.Внасяне от възложителя на дължимите здравноосигурителни вноски за предходния месец за лицата, които работят без трудови правоотношения. 5. Внасяне на здравноосигурителните вноск

Задължения по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица)

Счетоводство
Заглавие: Задължения по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица)Място на провеждане: НАПОписание: 1. Внасяне от работодателя(възложителя) на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.Date: 2008-12-10

Задължения по Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Счетоводство
Заглавие: Задължения по Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателяМясто на провеждане: НАПОписание: 1. Внасяне от работодателя във фонд „ГВРС” на вноските, за начислени през месец Декември възнаграждения, които не са изплатени до края на месеца.Date: 2008-12-31

Задължения по ЗДДС

Счетоводство
Заглавие: Задължения по ЗДДСМясто на провеждане: НАПОписание: 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетните регистри и магнитен носител. Внасяне на дължимия ДДС за месец ноември. 2.Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за месец ноември. (Първият работен ден след 14.12.2008г. е 15.12.2008г.)Начална дата: 2008-12-05Крайна дата: 2008-12-14