събота, октомври 20

Етикет: Закона за данък върху добавената стойност

Кредитно известие към издадена вече фактура

Становища на НАП
ЗДДС, чл.115 ЗДДС, чл.116 В запитването е посочено, че от страна на Т – ….. е издадена фактура, на името на физическо лице, която фактура е следвало да бъде издадена на името на ....... тази връзка е заден въпрос относно действията, която следва да предприемете с оглед разрешаване на проблема.             Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното: Съгласно чл.115, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност ( ЗДДС) известие към фактура се издава при изменение на данъчната основа на доставка или при разваляне на доставка, като според ал.3 от посочената разпоредба  кредитно известие се издава в случаите на намаление на данъчната основа или при разваляне на доставката. От посочените по-горе норми са видни случа

ДДС при транспортна услуга превоз на стоки от България за САЩ

Становища на НАП
  ДДС, чл.21, ал.2 ДДС, чл.22, ал.3                                     В дирекция ,,Обжалване и изпълнение на управлението” …. е постъпило Ваше писмено запитване, относно  прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка изложена в запитването е следната: ЕТ е извършил през месец 12.2011 г. транспортна услуга /превоз на стоки от България за САЩ/. Получател на услугата е българско юридическо лице. Транспортът започва от място на територията на страната до място на територията на Гърция. Там завършва транспортната услуга (осъществена от едноличния търговец). От Гърция стоките се транспортират с кораб до САЩ. За транспортната услуга на получателя, който е данъчно задължено лице е издадена фактура. Във фактурата е посочена нулева с

Данъчно третиране на доставка на транспортна услуга съгласно ЗДДС

Становища на НАП
 ЗДДС, чл.22, ал.3 ЗДДС, чл.21, ал.2 Относно: Данъчно третиране на доставка на транспортна услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)   Според изложеното в запитването дружество е регистрирано за целите на ЗДДС и осъществява търговска дейност. Извършва продажби на дърва за огрев на различни клиенти от Гърция. Транспортът се извършва от български превозвачи за сметка на получателите по доставките съгласно сключения договор. Дружеството възнамерява за в бъдеще да наеме български превозвачи, регистрирани за целите на ЗДДС, които да извършват транспортната услуга по превоза на дърва до Гърция. Във връзка с обстоятелството, че транспортната услуга е с направление България – Гърция се поставя въпроса следва ли българските превозвачи да начисляват 20 % ДД

Задължителни осигурителни вноски на съдружници в новообразувано ООД

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 17; Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 1(а); Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 1(б). Относно: Задължения по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за доставка до .... (друга държава членка-ДЧ) и за задължителни осигурителни вноски на съдружници в новообразувано дружество с ограничена отговорност Във Ваше писмо, постъпило по електронната поща в ЦУ на НАП с вх.№ М-26-Г-59/16.07.2012г., е посочено, че дружество с ограничена отговорност ще купува от …. (трета страна) стока, за което получава от доставчика фактура. Стоката не влиза в България, а заминава директно за ….. (друга ДЧ), където се продава на регистриран по ЗДДС клиент. В митническата декларация, издадена от ….(третата страна), … (от третата страна) фирма ще фигурира като изпращач, а … (от другата ДЧ) фирма като получател

Прилагане разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО при търговска отстъпка

Становища на НАП
 ЗДДС, чл. 6, ал. 3, т. 2; ЗДДС, чл. 26, ал. 1; ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ЗДДС, чл. 26, ал. 5; ЗДДС, чл. 27, ал. 1; ЗДДС, чл. 69; ДР на ЗДДС, § 1, т. 8; ЗКПО, чл. 16, ал. 1; ДР на ЗКПО, § 1, т. 13; ДР на ЗКПО, § 1, т. 14; ДР на ДОПК, § 1, т. 3; ДР на ДОПК, § 1, т. 8.                                                                    Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Фактическа обстановка: Дружеството се занимава с търговия на едро с напитки и е в процес на подготовка на нов образец на договор за продажба на стоки, на база на който да бъдат сключвани конкретните договори за доставка. Търговците на дребно, с които ще се сключват тези договори, няма да бъдат свързани с дружеството лица. Съгласно

Прилагане на ЗДДС по проекти финансирани от Европейската комисия

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 3, ал. 5; ЗДДС, чл. 69; ЗДДС, чл. 70, ал. 1. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във Ваше запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-34-100/04. 07. 2012 г., е изложено следното: ……………………………………………………….…………………..е юридическо лице, регистрирано по реда на ЗДДС. При изпълнение на дейностите по проекти, финансирани от Европейската комисия или от трети страни, по които ……..е бенефициент, се извършват плащания към фирми, доставчици на стоки или услуги с включен в тях ДДС. В същото време ……… няма възможност да възстановява по пряк или косвен начин включения във фактурите ДДС. Поставеният в запитването въпрос, по същество е следният: Възстановим или невъзстановим (по пряк или косвен

Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Становища на НАП
 Прaвно основание: ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т. 3;  ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т. 4, буква „а”;  ЗДДС, чл. 42, т. 1; ЗДДС, чл. 136, ал. 3, т. 2. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на доставка по препродажба на услуга по осигуряване на достъп до културни, артистични и други подобни събития Дружество, регистрирано по ЗДДС лице, е лицензиран туроператор и закупува билети от архитектурни, исторически, археологически, етнографски и музейни резервати и комплекси и ги продава без надценка на други лицензирани български и чуждестранни туроператори или пътуващи лица по смисъла на § 1, т. 37а от ДР на ЗДДС. За закупените билети дружеството получава фактура от съответния музей, в която няма начислен данък върху добавената стойност на основание чл. 42, т. 1 от ЗД

Данъчно третиране по ЗДДС при прехвърляне на лек автомобил

Становища на НАП
Правно основание: ЗДДС, чл. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 6, ал. 2, т. 3; ЗДДС, чл. 8; ЗДДС, чл. 9, ал. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 4;  ЗДДС, чл. 70, ал. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 70, ал. 2, т. 2; ЗДДС, чл. 79, ал. 1-8;  ЗДДС, чл. 115, ал. 6;  ЗДДС, чл. 126, ал. 3, т. 2;  ППЗДДС, чл. 12, ал. 5;  ППЗДДС, чл. 13, ал. 6;  ППЗДДС, чл. 13, ал. 7;   ТЗ, чл. 344, ал. 1; ЗЗД, чл. 230. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на прехвърляне на право на придобиване на собственост върху лек автомобил През 2009 г. е сключен договор за лизинг на лек автомобил, по който дружеството Ви е лизингополучател. През 2011 г. е сключено тристранно споразумение към лизинговия договор. Със споразумението лизингополучателят се задължава да се освободи предсрочно от лизинговия договор като и

Прилагането на ЗДДС и ЗКПО

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 21, ал. 1; ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС, чл. 21, ал. 4; ЗДДС, чл. 21, ал. 5; ЗКПО, чл. 3, ал. 2; ЗКПО, чл. 12 ал. 2; ЗКПО, чл. 12, ал. 3; ЗКПО, чл. 12, ал. 5; ЗКПО, чл. 12, ал. 6; ЗКПО, чл. 12, ал. 8; ЗКПО, чл. 195, ал. 1. Относно: Mясто на изпълнение на доставка на услуга по осигуряване достъп до система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическа обстановка: …………………. е дружество, регистрирано за целите на ДДС в България, с основен предмет на дейност финансиране, проектиране, изграждане, притежание и дългосрочна експлоатация на газопреносна връзка, разположена на територията на Р България и на територията на друга държава членка.Според из

Прилагане на чл. 163а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 163а; ДР на ЗДДС, § 1, т. 46; ДР на ЗДДС, § 1, т. 47; ДР на ЗДДС, § 1, т. 48. Относно: Прилагане на чл. 163а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Фактическа обстановка: С договор от 30. 12. 2011 г. Община ……… – възлага на „………………….”  – изпълнител да извършва дейностите по депониране на отпадъци и мониторинг на депо за неопасни отпадъци с. …………., община ………….. съгласно проект и условия в разрешение по чл. 12, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци. Съгласно проект на технологията за обезвреждане на отпадъци на депо за отпадъци – община …………. дейностите по депониране на отпадъци в депо с. ………включват: приемане на отпадъците; транспортиране в района на депото и разтоварване; разстилане и уплътняване; запръстяване; де