петък, ноември 16

Етикет: Закона за здравното осигуряване

Осигуряване по схема за социална сигурност в държава членка на ЕС

Становища на НАП
ЗЗО, чл.33, ал.2; Фактическа обстановка: Лице е осигурявано по схема за социална сигурност в държава членка на ЕС. Въпроси: Как следва да коригира здравноосигурителния си статус за този период? Може ли да се извърши корекция въз основа представени документи от работодател? От 01.01.2007г., с присъединяването на Република България към Европейския съюз  започват да се прилагат правилата за координация на социално осигурителните системи, въведени в Европейския съюз с Регламент на Съвета № 1408 от 14 юни 1971г. за прилагане на системи за социална сигурност към наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и Регламент на Съвета № 574 от 21 март 1972г., определящ процедурата за прилагане на Регламент № 1408 от 1971г. Посочените правила

Прилагане разпоредбата на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване

Становища на НАП
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 2; ЗЗО, чл. 40, ал. 5. Относно: Прилагане разпоредбата на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/.                       Изложената в запитването фактическа обстановка е следната : 1 въпрос: Лице дължи здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО за периода от 01.01.2007 г. до момента. Подадена е декларация образец № 7, с дата от която възниква задължението за внасяне на вноските – 01.01.2007 г. Лицето получава доходи единствено от наем. Извършва годишно изравняване съгласно данните от данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Дължимите месечни здравноосигурителни вноски върху половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО са внесени в срок. Окончателните здравноосигурителни внос

Прилагане на ЗЗО при пребиване на българин в чужбина относно здравноосигурителните вноски

Становища на НАП
 ЗЗО, чл. 40а; ПЗР на ЗЗО, § 19п. Относно: Прилагане разпоредбата на § 19п от преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване /ПЗР на ЗЗО/                        По повод запитване от ТД на НАП – гр. …….., препратено ни за отговор като сложен казус от Дирекция „ОУИ”- гр. …….., с вх. № ……………….. по описа на ЦУ на НАП, изразяваме принципно становище. Въпросите, които се поставят са следните: 1. Доколкото разпоредбата на §19п от ПЗР на ЗЗО, във връзка с чл. 40а от ЗЗО регламентира освобождаването от задължение за внасяне на вноски за здравно осигуряване, следва ли това право да се признава и за периоди, за които вече са внесени такива? 2. Следва ли сумите внесени от лицата преди обнародване на §19п от ПЗР на ЗЗО след влизане в сила на тази разпоредба да се считат за нео