събота, октомври 20

Етикет: Застраховане

Разчети в застрахователните дружества

Разчети в застрахователните дружества

Счетоводство
Разчетите в застрахователните дружества свързани със застрахователната дейност са: 1.    Разчети с клиенти по застраховки 2.    Разчети с със застрахователни брокери и застрахователни агенти 3.    Разчети с кореспонденти от чужбина 4.    Разчети по регресни искове 5.    Разчети с преки застрахователи 6.    Разчети с трети лица по застраховки 7.    Разчети със съзастрахователи 8.    Разчети с цеденти и презастрахователи 9.    Вътрешни разчети на застрахователите В счетоводството на ЗПАД „Родопи” са извършени следните операции: 1.    Сключени са застраховки Карго за превозвания товар и ГО на МПС на превосното средство (камион) с фирма Авто транс. Застраховките са сключени в централния офис. Сумите от застрахователните премии са преведени по банков път. Премия от карго застраховка – 2110лв.
Разходи на застрахователите

Разходи на застрахователите

Счетоводство
Разходите за застрахователни плащания са всички плащания на застрахователя и на презастрахователя по поети ангажименти към застрахованите лица или цеденти, обословени от осъществяването на застрахователния риск или сбъдването на условието по договора за сключена застраховка или презастраховка. Разноските са част от плащанията на застрахователя. Част от всички негови разходи, които са свързани с издръжката на застрахователната дейност. Те се включват в калкулирането на всеки вид застраховка в добавката за разноски. v    В зависимост от значението им и функционалната роля в процеса на съзастраховане и реализацията на застрахователния продукт, разходите биват: Ø    Основни Ø    Допълнителни v    В зависимост от отнасянето им към застраховките, разходите биват: Ø    Преки Ø    Косвени v    В з

Приходи на застрахователите

Счетоводство
Приходите биват от: 1. Застрахователна дейност - Пряко застраховане - Активно презастраховане - Пасивно презастраховане 2. Други дейности - Приходи от дейност свързана с продажбата на ДА, отдаване под наем на ДА и други услуги, които не са свързани със застраховането. - Финансови приходи - Извънредни приходи Приходите са: 1. В общото застраховане това е застрахователната премия, която застрахованият трябва да плати за целия период на покритие на застраховката. 2. В животозастраховането се признава като приход сумата, която застрахования или застраховащия, трябва да плати през отчетния период. 3. При съзастраховането - частта от общата застрахователна премия определена в договора за съзастраховане и зависеща от поетата част от застрахователното покритие. 4. При активното презас

МСФО 4 Застахователни договори

Счетоводство
Обхват Предприятието трябва да прилага МСФО 4 по отношение на: (а) застрахователни договори (включително презастрахователни договори), които то издава, и презастрахователни договори, които притежава; (б) финансови инструменти, които то издава с допълнителни, негарантирани доходи. МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване изисква оповестяване на финансови инструменти, включително финансови инструменти, които съдържат такива доходи. МСФО 4 се прилага по отношение на всички застрахователни договори (включително презастрахователни договори), които предприятието издава и към презастрахователните договори, които притежава, с изключение на определени договори, обхванати от други МСФО. Той не се прилага по отношение на други активи и пасиви на застрахователите, като например финансови активи и ф

Застраховане

Счетоводство
Предмет на застраховането Най-старата теория за предмета на застраховането приема, че могат да бъдат застраховани вещи или хора. Въз основа на това може да се прави разлика между двете големи области “вещно застраховане” и “лично застраховане”. Но при морския транспорт могат да бъдат предмет на застраховане не само корабът, стоките и хората, а и навлото (възнаграждението за извършване на превоза) и очакваната печалба (разликата в цената на товара на местоназначението му и цената на мястото на тръгването), които могат да бъдат получени, само ако корабът пристигне. Това са бъдещи вземания изложени на опасността да бъдат загубени, които превозвачът и търговецът имат интерес да получат. Обект на застраховането Обект на застраховането е застрахователния интерес като висша форма на мо