петък, ноември 16

Етикет: ЗДДФЛ

Инвестиция на преотстъпения данък

Инвестиция на преотстъпения данък

Становища на НАП
ЗКПО – чл.189б; ЗДДФЛ – чл.48, ал.6          През 2015 година сте закупили електронна автомобилна везна, модел LE5204 с метални платформи и подходи, одобрен тип на EC DK 0199.133, която използвате за нуждите на стопанството. Поставяте въпрос: описаното съоръжение ще бъде ли разглеждано като инвестиция на преотстъпения данък за 2014 година при условията на чл.189б от ЗКПО.             Във връзка с изложените обстоятелства и предвид действащото към настоящия момент данъчно-осигурително законодателство, изказваме следното становище:          При извършена справка в информационната система на Националната агенция за приходите /НАП/ е установено, че предприятието  на ЕТ „……………..“ е декларирало в годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за календарната 2014 година че е: - регистриран земеде
Запитване според разпоредбите на ЗДДФЛ и ЗДДС

Запитване според разпоредбите на ЗДДФЛ и ЗДДС

Становища на НАП
     През м.май 2015г. лицето, като физическо лице участва в публична продан на частен съдебен изпълнител и е закупило движима вещ – земеделска техника. След покупката е издадено постановление за възлагане на движима вещ от 01.06.2016г. и Приложение № 20 към чл.83, ал.3 – Уведомление за извършена продажба по чл.131 от ЗДДС с вх. № …./ 01.06.2016г. Поставен е следният въпрос: Закупената вещ може ли да се впише в активите на фирмата – ЕТ „......“, ЕИК, регистрирана като земеделски производител и има ли право на данъчен кредит за покупката? Относно прилагане на нормите на ЗДДФЛ: На първо място следва да се поясни, че при регистриране на търговско предприятие на едноличен търговец не възниква нов правен субект, различен от физическото лице - едноличният търговец няма собствена правосубектнос

Облагане на доходи от дялове в колективни инвестиционни схеми

Становища на НАП
ЗКПО, чл. 12, ал. 2; ЗКПО, чл. 12, ал. 3; ЗКПО, чл. 12, ал. 4; ЗКПО, чл. 12, ал. 10; ЗКПО, чл. 27; ЗКПО, чл. 47а; ДР на ЗКПО, § 1, г. 3; ДР на ЗКПО, § 1, т. 4; ДР на ЗКПО, § 1, т. 6; ДР на ЗКПО, § 1, т. 21; ДР на ЗКПО, § 1, т. 22; ЗДДФЛ, чл. 6; ЗДДФЛ, чл. 7; ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 3; ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 8; ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 12; ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 3; ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. 12; ЗДДФЛ, чл. 38; ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 1, т. 2; ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1, т. 1; ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1, т. 3; ЗДДФЛ, чл. 52, т. 2; ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 5, буква „б”; ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 11. Относно: Облагане на доходи от дялове в колективни инвестиционни схеми В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – … и препратено по компетентност в Дирекция „Данъ

Как следва да се попълни Декларация обр.1 при Продължителен неплатен отпуск по чл. 160 от Кодекса на труда?

Становища на НАП
КТ, чл. 160; КТ, чл. 224; КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1; НЕВДПОВ, чл. 1, ал. 7, т. 7. Относно: Прилагане разпоредбите на Наредба №Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица      Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило и заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 26-М-181/2012 г., отговаряме следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Лице, работещо по трудово правоотношение е в продължителен неплатен отпуск по чл. 160 от Кодекса на труда /КТ/, който не се зачита за осигурителен стаж, считано от 17 февруари 2012 г. до датата на прекратяване на трудовото правоотношение пре

Прилагането на ЗДДФЛ и ЗДДС

Становища на НАП
Относно: Прилагането на ЗДДФЛ и ЗДДС Във връзка с постъпило писмено запитване вх. № ……20.09.2012г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, Ви уведомяваме: В запитването е посочено, че дружество е наемател на недвижими имоти, които са собственост на физически лица, регистрирани по ЗДДС. Физическите лица издават фактури по силата на разпоредбите на ЗДДС. Дружеството издава сметки за изплатени суми съгласно изискванията на ЗДДФЛ. Така всеки месец дружеството разполага с два документа за един и същ разход. Въпросът, който се поставя е: Ще бъде ли нарушение, ако физическите лица продължават да издават фактури с ДДС, дружеството да заплаща целия наем, а физическите лица сами да внасят данък от 10% всеки месец и в същото време дружеството да издава сметки за изплатени думи, които са

Категоризирането на доход по ЗДДФЛ и регистрация по ЗДДС

Становища на НАП
     ЗДДФЛ чл. 13, ал.1, т.1, б «б»§чл. 33, ал.1, ал.5 и 6;    ЗДДС чл.  3, ал.1;чл. 82, ал.2 и 3;    ДОПК чл. 85                                           Oтносно: Категоризирането на доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и регистрация по ЗДДС.               Според описаните в писмото  Ви факти през 2009г. като физическо лице сте придобили чрез покупко  продажба недвижим имот /УПИ/, на което вече е изградена  на груб строеж еднофамилна къща. За строежа има договор и фактури плащани само по банков път.Тъй като заедно със строежа цената на УПИ – то при продажбата му ще бъде по-висока от покупната, следва ли при изчисляване на ДОД в годишната данъчна декларация да увелича т. н. „цена на придобиване” на УПИ- то с разходите по строежа /надлежно докуме

Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Становища на НАП
  КСО: чл. 4, ал. 3, т. 1; чл. 4, ал. 4; чл. 6, ал. 7 и 8; НООСЛБГРЧМЛ: чл. 3, ал. 3; чл. 4, ал. 1; ОТНОСНО:  Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ  В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – гр. …. с вх. № …………05.09.2012 г., Ви уведомяваме за следното: Във връзка със заверка на осигурителен стаж и доход на самоосигуряващо се лице /упражняващо свободна професия /, считате че некоректно е попълнена колона 4 от Таблица 1 на Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г. към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.   През м.юни - до 28.06 вкл. лицето получава обезщетение на основание чл. 50 и 51 от КСО, от 29.06. подава декларация за започване на дейност к

Подлежат ли на облагане по ЗДДФЛ доходите, реализирани от поръчки чрез Интернет терминали до инвестиционен посредник

Становища на НАП
ЗДДФЛ, чл. 6; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 3; ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 3; ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 11.  Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено в Централно управление на Национална агенция за приходите и заведено с вх. № М-24-31-39 от 25.04.2012 г., Ви уведомявам следното:  Поставеният от Вас въпрос е дали подлежат на облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) доходите, реализирани от подаването на поръчки чрез Интернет терминали от физическо лице до български инвестиционен посредник или до чуждестранен инвестиционен посредник (брокер), в резултат на които се сключват сделки CFD(Договори за разлика) върху индекси DAX, DowJones, UK 100 и др. и се получават приходи или се реализират загуби. В писмото е уточнено, че за физическите лица, които извършват тази дейност

Данъчното третиране на получени средства за стипендии и награди по проект Студентски стипендии и награди

Становища на НАП
 ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 18; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 22; ЗДДФЛ, чл. 35, т. 2; ЗДДФЛ, чл. 50. Във връзка с Ваше отворено писмо, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № 94-И-191 от 28.05.2012 г. и 04-06-10 от 07.06.2012 г., относно данъчното третиране на получени средства за стипендии и награди по проект „Студентски стипендии и награди” и съобразно относимата нормативна уредба изразявам следното становище:  На основание чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон, като данъчната година е календарната година (чл. 15 о

Прилагане на ЗКПО и КСО във връзка с предоставяне на ваучери, различни от ваучери за храна

Становища на НАП
  Относно: Прилагане на ЗКПО и КСО във връзка с предоставяне на ваучери, различни от ваучери за храна Във връзка с постъпило запитване вх. № ………28.09.2012г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, Ви уведомяваме: В запитването е посочено, че клон на чуждестранен търговец е регистриран по българското законодателство. Предмет на дейност е интернет поддръжка, маркетингови/търговски дейности. Взето е решение за предоставяне през 2012г. на социални придобивки на персонала под формата на купони за пазаруване на хранителни продукти /ваучери за храна/ от търговски вериги на стойност 60 лв. единият. Освен посочените ще се поръчат и предоставят ваучери за подаръци. Пример 1. ваучер на стойност 200 лв. на служител за поощрение или признателност за извършената работа през определен