петък, ноември 16

Етикет: ЗДДС

Корекция на ползвания данъчен кредит

Корекция на ползвания данъчен кредит

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 3; ЗДДС, чл. 45, ал. 4; ЗДДС, чл. 45, ал. 7; ЗДДС, чл. 79, ал. 1; ЗДДС, чл. 86, ал. 1; ЗДДС, чл. 86, ал. 3; ДР на ЗДДС, § 1, т. 5.       Дружеството е с основна дейност месопреработване. Притежава недвижими имоти – търговски обекти, които отдава под наем. През 2016 г. дружеството придобива чрез възлагане за строеж сграда, която има обособена част за търговска дейност и жилищна част, която ще отдава под наем на физически лица. За строежа на сградата строителят е издал фактура с начислен данък върху добавената стойност (ДДС).             Поставените в запитването въпроси по същество са следните: Налице ли е основание за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит, при условие, че част от сградата се използва за облагаеми доставки, а другата ч
Определяне размера на ползвания данъчен кредит

Определяне размера на ползвания данъчен кредит

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 10, ал. 2; ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 3; ЗДДС, чл. 45, ал. 4; ЗДДС, чл. 45, ал. 7; ЗДДС, чл. 79, ал. 1; ЗДДС, чл. 79, ал. 6.             Дружеството е собственик на апартаменти, придобити под формата на непарична вноска от две други дружества, които придобиват същите апартаменти под формата на непарична вноска от строителя на сградата, в която се намират - въведена в експлоатация с Разрешение за ползване от 22.06.2010 г. Дружеството (дружеството-правоприемник) има намерение да продава апартаментите или да отдава същите под наем на физически лица под режим освободени доставки. В запитването е посочено още, че липсва информация относно размера на ползвания от строителя данъчен кредит за апортираните апартаменти.             Поставените в запитването въпроси са следните
Данъчно третиране по ЗДДС на рекламна дейност

Данъчно третиране по ЗДДС на рекламна дейност

Становища на НАП
                                                            ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2; ЗДДС, чл. 69, ал. 1. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на рекламна дейност, извършвана от юридическо лице с нестопанска цел, във връзка с Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. по мярка “Популяризиране на пазарите на трети страни”, средства за която се осигуряват чрез Държавен фонд “Земеделие”          Сдружение “………………” (сдружението) е юридическо лице с нестопанска цел. Същото за извършваната от него независима икономическа дейност е регистрирано по ЗДДС.         В запитването е посочено, че целите на сдружението са промотиране и рекламиране на вина, произведени от членовете му.         В съответствие с решени
Доставка с място на изпълнение извън територията на страната

Доставка с място на изпълнение извън територията на страната

Становища на НАП
ЗДДС чл.118, ал.1; ЗДДС чл.17, ал.1             „ХХХ“ ЕООД не е регистрирано по ЗДДС лице. Основно дружеството се занимава с търговия на дребно с риба и други морски храни. Възнамерявате да  купувате риба от България и да я продавате на пазар в Румъния на физически лица. Рибата ще се транспортира в хладилен камион, собственост на дружеството и ще се продава директно от камиона, поради което считате, че няма да имате обект на територията на Румъния. За закупената риба  дружеството ще притежава фактура и документ за произход на стоката.  В тази връзка поставяте следните въпроси: Как следва  да се отчитат продажбите? Следва ли дружеството да има ЕКАФП? За дружеството следва ли регистрация по ЗДДС по реда на специалните режими за регистрации по ЗДДС?             При така изложената факт
Задължение за регистриране по ЗДДС

Задължение за регистриране по ЗДДС

Становища на НАП
          Основната дейност на фирмата е предоставяне на социални услуги – Дом за стари хора, и е регистрирана по Закона за социалното подпомагане, за което е издадено Удостоверение за регистрация № …/08.08.2016г. от Агенция за социално подпомагане. Задължено ли е дружеството да се регистрира по ЗДДС след достигане на оборот от 50 000 лв. за 12 последователни месеца или може да се позове на гл.Четвърта – Освободени доставки – Доставки, свързани със социални грижи и осигуряване – чл.40 от ЗДДС. Приложено е копие от Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги.           Съгласно чл.96, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок
Разпоредбите на чл.114 и чл.121 от ЗДДС

Разпоредбите на чл.114 и чл.121 от ЗДДС

Становища на НАП
        Запитването е свързано с прилагането на разпоредбите на чл.121 и чл.114 от ЗДДС и възможността поради големия обем на издавани фактури на хартия, същите да се съхраняват само на електронен носител. В тази връзка, следва да се съобразят следните норми на ЗДДС:         Съгласно чл.114, ал.6 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице по избран от него начин осигурява от момента на издаването им до края на периода на съхранението им автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурите и известията към фактурите, издадени от него или от негово име, както и на получените от него фактури и известия към фактури, независимо от това дали са на хартиен носител  или в електронна форма.         По смисъла на чл.114, ал.10 от ЗДДС, гарантирането на автентичността на произ
Закупуване и отчитане на дизелово гориво за собствени нужни на дружество

Закупуване и отчитане на дизелово гориво за собствени нужни на дружество

Становища на НАП
       Дружеството разполага с резервоар за зареждане на дизелово гориво с вместимост 5 000л., като същия по технически характеристики се води мобилен. Към запитването е приложена техническа документация от закупуването на мобилния резервоар. Уточнено е в запитването, че дружеството не е монтирало нивомерна измервателна система и ЕСФП. Същото възнамерява да зарежда поточно гориво в този резервоар с цистерна на бензиностанция- обект с монтирана ЕСФП, чрез която се издават фискални касови бележки за така закупеното количество гориво. Съответното гориво ще се използва само и единствено за собствени нужди, а именно- за зареждане на фирмените МПС, машини и друга техника. В тази връзка и предвид измененията в Наредба № Н-18/ 2006г. се поставя следния въпрос: Дали описаният механизъм за закупуван
Данъчно третиране на доставки, свързани с физическото възпитание и спорт

Данъчно третиране на доставки, свързани с физическото възпитание и спорт

Становища на НАП
      Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел. Основната цел на сдружението е да развива и утвърждава спорта тенис, като част от физическата култура, както и да насърчава развитието на тениса като здравословен отдих и физическа активност. Сдружението получава приходи от дейност, състояща се в провеждане на обучение и тренировки по тенис с деца, което е пряко свързано със спорта, физическото възпитание и целите на сдружението. Същото е и в процес на регистрация като спортна организация съгласно Закона за физическото възпитание и спорта. Има ли задължение дружеството, при реализирани приходи от горепосочените дейности за последните 12 месеца над 50 хил. лв,, да направи задължителна рег
Товарен автомобил и ЗДДС

Товарен автомобил и ЗДДС

Становища на НАП
   Дружеството е регистрирано по ЗДДС и е закупило товарен автомобил. Във фактурата е посочена стойност на автомобила, местен данък и нотариална такса. Допълнително е пояснено, че дружеството купувач е платило нотариалната такса и има издадена фактура. Местен данък за придобиване е платен от купувача. Възможно ли е да се издаде кредитно известие, тъй като е завишена данъчната основа и купувачът ще ползва данъчен кредит в по-голям размер и може да бъде санкциониран. Поставен е въпрос дали правилно е формирана данъчната основа по сделката, след като в нея са включени местен данък и нотариална такса? Съгласно чл.26, ал.2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя ил

Подлежи ли на възстановяване събрания данък във връзка с предоставените нотариални услуги

Становища на НАП
       ЗДДС, чл.12, ал.1 / ППЗДДС, чл.79, ал.2, т.4;чл.21, ал.2; чл.86, ал.3; чл.114, ал.1, т.12; чл.116, ал.3; чл.116, ал.4; чл.116, ал.5     В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-04-624/...08.2015 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:     В качеството си на нотариус, на 13.11.2014 г. сте извършили заверка на документи, свързани със закупуване на дружествените дялове на българското дружество ... ЕООД (ЕИК ..., с адрес на управление: гр….. , ул. ...). Едноличен собственик на капитала на ... ЕООД е ... – дружество, което е регистрирано в Германия. Дружествените дялове на ... са закупени от ... с.р.о., друж