събота, октомври 20

Етикет: ЗКПО

Данъчно облагане на доходите на частен съдебен изпълнител

Данъчно облагане на доходите на частен съдебен изпълнител

Становища на НАП
ЗДДФЛ – чл. 29; ДОПК – чл. 17 Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица  (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: От скоро упражнявате свободна професия като частен съдебен изпълнител и имате следния проблем: Като ЧСИ с оглед данъчното облагане попадате в обхвата на ЗДДФЛ и за дейността Ви имате право на 25 на сто нормативно признати разходи. Действително направените от Вас разходи обаче са над нормативно признатите 25 на сто. Например: за издръжка на кантора средно месечно разходите Ви са около 3000 лв., а за работни заплати и осигуровки – още 3000 лв. Така средно на месец имате разходи около 6000 лв. Приходите Ви средно за месеца /от събрани такси по делата/ варир
Ред и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители

Ред и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители

Становища на НАП
ЗКПО - чл.204, т.2, буква „б"; ЗКПО - чл.209, ал.1; ЗКПО - с § 1, т. 34 от ДР; Наредба №7 от 2003 - чл.2, ал.2; Наредба №7 от 2003 - чл.23, ал.3; КТ – чл.293 и чл.294 Провели сте Общо събрание на работниците и служителите в дружеството, на което сте взели следните решения: - Съгласно Решение №1 предоставяте ваучери за храна в размер на 60 лева на целия персонал, назначен по трудов договор, както и по договор за управление и контрол, според списъчния състав, изготвен на база месечна ведомост за работна заплата. Размерът на придобивката не обвързвате с отработеното време. На постъпилите през месеца служители и работници предоставяте ваучер също в размер на 60 лева. Спрямо напусналите през месеца прилагате разпоредбата на чл.14, ал.4 от Наредба №7 от 2003 година за условията и реда за издава
Инвестиция на преотстъпения данък

Инвестиция на преотстъпения данък

Становища на НАП
ЗКПО – чл.189б; ЗДДФЛ – чл.48, ал.6          През 2015 година сте закупили електронна автомобилна везна, модел LE5204 с метални платформи и подходи, одобрен тип на EC DK 0199.133, която използвате за нуждите на стопанството. Поставяте въпрос: описаното съоръжение ще бъде ли разглеждано като инвестиция на преотстъпения данък за 2014 година при условията на чл.189б от ЗКПО.             Във връзка с изложените обстоятелства и предвид действащото към настоящия момент данъчно-осигурително законодателство, изказваме следното становище:          При извършена справка в информационната система на Националната агенция за приходите /НАП/ е установено, че предприятието  на ЕТ „……………..“ е декларирало в годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за календарната 2014 година че е: - регистриран земеде
Запитване според разпоредбите на ЗДДФЛ и ЗДДС

Запитване според разпоредбите на ЗДДФЛ и ЗДДС

Становища на НАП
     През м.май 2015г. лицето, като физическо лице участва в публична продан на частен съдебен изпълнител и е закупило движима вещ – земеделска техника. След покупката е издадено постановление за възлагане на движима вещ от 01.06.2016г. и Приложение № 20 към чл.83, ал.3 – Уведомление за извършена продажба по чл.131 от ЗДДС с вх. № …./ 01.06.2016г. Поставен е следният въпрос: Закупената вещ може ли да се впише в активите на фирмата – ЕТ „......“, ЕИК, регистрирана като земеделски производител и има ли право на данъчен кредит за покупката? Относно прилагане на нормите на ЗДДФЛ: На първо място следва да се поясни, че при регистриране на търговско предприятие на едноличен търговец не възниква нов правен субект, различен от физическото лице - едноличният търговец няма собствена правосубектнос

Прилагане на чл.195 от ЗКПО по отношение на изплатен доход в полза на чуждестранно юридическо лице за предоставени адвокатски услуги

Становища на НАП
ЗКПО, чл. 195           Относно: Прилагане на чл.195 от ЗКПО по отношение на изплатен доход в полза на чуждестранно юридическо лице за предоставени адвокатски услуги Във връзка с въпросите, поставени във Вашето писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-208/02.04.2007г., изразявам следното становище: Според изложената в запитването Ви фактическа обстановка „А” АД ще изплати доход на чуждестранно юридическо лице за ползвани адвокатски услуги. С оглед на това се поставя следния въпрос: Следва ли да се начисли окончателен данък при източника по чл.195 от ЗКПО и ако следва - за чия сметка? Доколкото така представената фактическа обстановка не съдържа подробности относно  естеството на конкретните услуги, настоящото становище ще има принципен характер. Съгласно разпоредбата на чл. 195, ал.

Данъчно третиране по ЗДДС и ЗКПО на услуга по продажба на лотарийни билети

Становища на НАП
  ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ЗДДС, чл. 48; ЗКПО, чл. 229; ЗКПО, чл. 232.                Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на услуга по продажба на лотарийни билети Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-82/17.05.2012 г. е посочено, че дружеството, с Разрешение на Държавната комисия по хазарта, организира моментна лотарийна игра. Дружество А планира да разпространява лотарийни билети, използвайки услугите на различни дистрибутори, сключвайки договори с всеки един от тях. При предаването на билетите на дистрибуторите ще се съставя приемо-предавателен протокол (без да се издава фактура). При сключване на комисионния договор между организатора и дистрибутора, последният ще продава

Физическо лице е получило доход от преотстъпване на авторски права.

Становища на НАП
  КСО, на чл.6, ал.2; Фактическа обстановка: Физическо лице е получило доход от преотстъпване на авторски права. Въпрос: Дължат ли се ЗОВ? Определение за авторско и лицензионно възнаграждение е дадено в т.8 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане  /ЗКПО/. Това са плащанията от всякакъв вид, получени за: използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми, записи на радио- или телевизионно предаване или софтуер; на всеки патент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща

Следва ли общинското дружеството да начисли ДДС при връщане на апортирания актив?

Становища на НАП
  чл. 194 от ЗКПО в вр. с § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО чл. 6 от ЗДДС  чл.10, ал.2  ЗДДС             чл. 27, ал. 3, т. 1, буква „а” от ЗДДС         Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: С решение на Общински съвет гр. е направена апортна вноска /представляваща недвижим имот - стадион/ в капитала на дружеството „….” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е община ….. От страна на апортираното дружеството са извършени ремонтни дейности за реконструкция и модернизация на стадиона, за около 340 000,00 лева. Ремонтните дейности са финансирани със средства от банков заем, получен от община … и прехвърлени в общинското дружество „….” ЕООД,  като увеличение на капитала чрез парична вноска. Със следващо решение Общинският съвет – гр. …. взима ре

Прилагане на ЗКПО и КСО във връзка с предоставяне на ваучери, различни от ваучери за храна

Становища на НАП
  Относно: Прилагане на ЗКПО и КСО във връзка с предоставяне на ваучери, различни от ваучери за храна Във връзка с постъпило запитване вх. № ………28.09.2012г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, Ви уведомяваме: В запитването е посочено, че клон на чуждестранен търговец е регистриран по българското законодателство. Предмет на дейност е интернет поддръжка, маркетингови/търговски дейности. Взето е решение за предоставяне през 2012г. на социални придобивки на персонала под формата на купони за пазаруване на хранителни продукти /ваучери за храна/ от търговски вериги на стойност 60 лв. единият. Освен посочените ще се поръчат и предоставят ваучери за подаръци. Пример 1. ваучер на стойност 200 лв. на служител за поощрение или признателност за извършената работа през определен

ой следва да извърши корекция по реда на чл.79, ал.3 от ЗДДС на ползвания данъчен кредит за придобиването на ППС?

Становища на НАП
чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС чл.79, ал.3 от ЗДДС В запитването е описана следната фактическа обстановка: През 2010 г. между X АД, в качеството му на лизингодател, „А” ЕООД – лизингополучател и „Б” ЕООД – съдлъжник, е сключен договор за финансов лизинг на пътни превозни средства (ППС). Лизингополучателят е заплатил пълния размер на дължимия ДДС, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС при фактическото предоставяне на стоката. Съгласно общите условия на договора за лизинг, лизингополучателят има право да придобие собствеността върху ППС след изтичане срока на договора, ако е погасил всичките си задължения и при условие, че отправи до лизингодателя изрично писмено искане. През м. юни 2011 г. ППС – предмет на договора за лизинг, е отнето противозаконно от държането на лизингополучателя, за което е