Tagged: ЗКПО

Данъчно облагане на доходите на частен съдебен изпълнител

ЗДДФЛ – чл. 29; ДОПК – чл. 17 Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица  (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:...

Инвестиция на преотстъпения данък

ЗКПО – чл.189б; ЗДДФЛ – чл.48, ал.6          През 2015 година сте закупили електронна автомобилна везна, модел LE5204 с метални платформи и подходи, одобрен тип на EC DK 0199.133, която използвате за нуждите на...

Запитване според разпоредбите на ЗДДФЛ и ЗДДС

     През м.май 2015г. лицето, като физическо лице участва в публична продан на частен съдебен изпълнител и е закупило движима вещ – земеделска техника. След покупката е издадено постановление за възлагане на движима вещ...