вторник, октомври 16

Етикет: ЗКПО

Данък при източника при покупка на търговски права за трансграничен пренос

Становища на НАП
ЗКПО, чл. 12, ал. 5; ЗКПО, чл. 195; ДР на ЗКПО, § 1, т. 1. Относно: Данък при източника при покупка на „търговски права за трансграничен пренос” (т.нар. „междусистемна преносна способност”)            В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 26-Е-133/31.07.2012 г., в което посочвате, че „А” ЕАД в качеството му на търговец притежава лиценз за търговия с електрическа енергия в югоизточна Европа. Съгласно правилата за търговия с електрическа енергия, издадени от председателя на ДКЕВР (обн. ДВ, бр. 64/17.08.2010 г.), предмет на сделки може да бъде  и „междусистемна преносна способност (капацитет)” между две държави. За да се придобие тази междусистемна преносна способност, тя се разпределя от Енергийния системен оператор (ЕСО) под форма

Данъчно третиране при получателя на приходи от дивиденти от АДСИЦ

Становища на НАП
ЗКПО, чл. 1, т. 2; ЗКПО, чл. 5, ал. 1; ЗКПО, чл. 27, ал. 2, т. 1; ЗКПО, чл. 194, ал. 1, т. 2. Относно: Данъчно третиране при получателя на приходи от дивиденти, разпределени от акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), върху които е удържан данък при източника по чл. 194, ал. 1, т. 2 от ЗКПО   В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 24-34-104/09.07.2012 г., в което посочвате, че Б е юридическо лице с нестопанска цел, учредено под формата на сдружение, по смисъла на Раздел І от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). В качеството си на акционер в дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), през 2012 г. Б получава дивидент като по силата на чл. 194, ал. 1, т. 2 от ЗКПО дружеството, разпредели

Данъчни аспекти при ползване на услугата Кеш пулинг между свързани лица

Становища на НАП
ЗКПО, чл. 15; ЗКПО, чл. 43, ал. 3; ДР на ЗКПО, § 1, т. 1, буква „б”; ДР на ДОПК, § 1, т. 10, буква „в”; ЗДДС, чл. 46, ал. 1, т. 1; ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 1; Наредба № Н-9, чл. 3, т. 3. Относно: Данъчни аспекти при ползване на услугата Кеш пулинг между свързани лица            Фактическа обстановка: “……..” ЕАД (Е) е дружество от групата на Е, което проявява интерес към техниката на Кеш пулинга при управлението на парични средства в своята дейност и при отношенията си с други членове от групата на Е на територията на България. Кеш пулингът представлява система от двустранни договори между Лидер на Кеш пулинга – Е, и Участници в Кеш пулинга – дружества от групата на Е. В Кеш пулинга ще участват само български дружества от групата на Е, които са местни лица за данъчни цели на България. Учас

Прилагане на разпоредбите на част четвърта от ЗКПО

Становища на НАП
 ЗКПО, чл. 204;   ЗКПО, чл. 209. Относно: Прилагане на разпоредбите на част четвърта от ЗКПО  Фактическа обсатновка: „………” ООД е предприятие, което осигурява временна работа при условията на раздел VІІІв, глава пета от Кодекса на труда /КТ/. За осъществяването на тази дейност на дружеството е издадено удостоверение за регистрация №4/16.03.2012 г. от министъра на труда и социалната политика на основание чл. 74е, ал. 1 и чл. 74к, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/. „………..” ООД изпраща служители за изпълнение на временна работа в предприятие ползвател под негово ръководство и контрол по реда на глава пета, раздел VІІІв от КТ. Предприятието ползвател предоставя на всички свои служители ваучери за храна в натура - социална придобивка, като наетото за временна работа от „………….” О

Прилагане разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО при търговска отстъпка

Становища на НАП
 ЗДДС, чл. 6, ал. 3, т. 2; ЗДДС, чл. 26, ал. 1; ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ЗДДС, чл. 26, ал. 5; ЗДДС, чл. 27, ал. 1; ЗДДС, чл. 69; ДР на ЗДДС, § 1, т. 8; ЗКПО, чл. 16, ал. 1; ДР на ЗКПО, § 1, т. 13; ДР на ЗКПО, § 1, т. 14; ДР на ДОПК, § 1, т. 3; ДР на ДОПК, § 1, т. 8.                                                                    Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Фактическа обстановка: Дружеството се занимава с търговия на едро с напитки и е в процес на подготовка на нов образец на договор за продажба на стоки, на база на който да бъдат сключвани конкретните договори за доставка. Търговците на дребно, с които ще се сключват тези договори, няма да бъдат свързани с дружеството лица. Съгласно

Отписване на активи от счетоводния амортизационен план при заличаване на едноличен търговец

Становища на НАП
ЗДДФЛ, чл. 26, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 11; ЗКПО, чл. 54; ЗКПО, чл. 60, ал. 2; ЗКПО, чл. 66.             Относно: Отписване на активи от счетоводния амортизационен план при заличаване на едноличен търговец По повод Ваше писмено запитване до Дирекция ОУИ – гр. …., препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-34-66/19.04.2012 г., Ви уведомявам за следното: Според изложената В запитването Ви фактическа обстановка притежавате апартамент, закупен за офис на името на ЕТ „……..”. Посочили сте, че поради липса на дейност имате намерение да заличите едноличния търговец от търговския регистър. В тази връзка, желаете разяснение относно данъчното третиране на апартамента при заличаването на едноличния търговец, а именно какво е преобразуването му с балансовата стойност, подлежи ли н

Категоризиране на амортизируем актив съгласно чл. 55 от ЗКПО

Становища на НАП
           Правно основаиние: ЗКПО, чл. 55                                                                                                                               Относно: Категоризиране на амортизируем актив съгласно чл. 55 от ЗКПО и деклариране на договор за управление и контрол на членове на борд в декларации № 1  и № 6 1. В коя категория съгласно чл. 55 от ЗКПО попадат колесните товарачи като се има предвид, че те служат за товаро-разтоварна дейност, подемни машини са, но имат двигател и колела и са регистрирани в КАТ за движение по пътищата. 2. Членовете на борда на директорите трябва ли да се посочват и с какъв код в декларации № 1 и № 6 като за тях се удържа само данък върху доходите на физическите лица и същите се осигуряват на максималния размер към други дружества. Предви

Прилагането на ЗДДС и ЗКПО

Становища на НАП
ЗДДС, чл. 21, ал. 1; ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС, чл. 21, ал. 4; ЗДДС, чл. 21, ал. 5; ЗКПО, чл. 3, ал. 2; ЗКПО, чл. 12 ал. 2; ЗКПО, чл. 12, ал. 3; ЗКПО, чл. 12, ал. 5; ЗКПО, чл. 12, ал. 6; ЗКПО, чл. 12, ал. 8; ЗКПО, чл. 195, ал. 1. Относно: Mясто на изпълнение на доставка на услуга по осигуряване достъп до система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическа обстановка: …………………. е дружество, регистрирано за целите на ДДС в България, с основен предмет на дейност финансиране, проектиране, изграждане, притежание и дългосрочна експлоатация на газопреносна връзка, разположена на територията на Р България и на територията на друга държава членка.Според из