събота, октомври 20

Етикет: ЗМДТ

Увеличаване събираемостта на местните приходи

Увеличаване събираемостта на местните приходи

Становища на НАП
ЗМДТ - чл.14, ал.4; чл.54, ал.4;ДОПК  -  чл.107, ал.3, изречение 3; чл.122; чл.32.        В запитването описвате следната фактическа обстановка: В Община … има много случаи на починали лица с активни дялове в партиди за недвижими имоти и превозни средства. Предприети са мерки за издирване на наследниците, част от които не могат да бъдат намерени, а други не предприемат съответните действия относно подаване на декларации по ЗМДТ. Предприета е и процедура по чл.51 от ЗН.        Отправяте молба за методически указания как да се процедира в случая, с оглед поддържането на актуална база данни за местните данъци и такси и увеличаване събираемостта на местните приходи.        При смърт на физическо лице лицата, имащи качеството на наследници по закон, получават имуществото на починалия по силата
Доброволно погасено от ДЗЛ общинско публично вземане

Доброволно погасено от ДЗЛ общинско публично вземане

Становища на НАП
ЗМДТ - чл.58, ал.1, т.4; ДОПК –ЧЛ.129        Задължено лице, притежаващо валидно ТЕЛК решение, не е декларирало правото си на преференция и е заплащано задълженията си за данък ПС. Поставяте следните въпроси: Как следва да се постъпи с доброволно погасено от ДЗЛ общинско публично вземане, преференция по повод, на което не е била декларирана? Следва ли да се възстановят доброволно платените задължения?           По поставените от Вас въпроси има изразено становище от изпълнителния директор на НАП с изх.№24-31-36/26.05.10г., което може да бъде намерено на сайта на агенцията www.nap.bg, в системата „Въпроси и отговори“.          Относно момента, от който следва да се ползва визираната в чл.58, ал.1, т.4 от ЗМДТ преференция за лица с намалена работоспособност от 50 до 100 % при данъка

Дължимостта на ДНИ и ТБО за конкретен недвижим имот

Становища на НАП
ЗМДТ – чл.10, ал.2; ЗМДТ- чл.62, чл.71             В запитването поставяте въпроси относно дължимостта на ДНИ и ТБО за конкретен недвижим имот, като прилагате и копия на документи, касаещи запитването. В производствата по установяване на местни данъци и такси служителите на общините имат правата и задълженията на органи по приходите /чл.4, ал.3 ЗМДТ/. Доколкото поставените от Вас въпроси са свързани с конкретна фактическа обстановка, вероятно по повод на производство за установяване размера на местни данъци и такси, същите разполагат с оперативна самостоятелност при неговото осъществяване.             С настоящото писмо изразяваме принципно становище по въпроси, повдигнати във връзка с прилагането на разпоредби на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), като облагането следва да бъде изв
Данъчно облагане на доходи от наследник на починал едноличен търговец

Данъчно облагане на доходи от наследник на починал едноличен търговец

Становища на НАП
ЗДДФЛ – чл. 3; чл. 26; чл. 50; ЗМДТ – чл. 61н; чл. 61з; КСО – чл. 4; чл. 5; чл. 6; ЗДДС – чл. 68, ал. 1, т. 1; чл. 124; чл. 125; чл. 132;             Според изложеното в запитването, на 14.10.2016 г. е починал собственикът на ЕТ „…“, гр. ... Фирмата е регистрирана по ДДС, има назначени работници на  трудов договор и извършва търговска дейност. От наследника са направени  постъпки за прехвърляне на едноличния търговец. Тъй като за процедурата по вписването на новото ЕТ и заличаването на старото е необходимо време, са възникнали следните въпроси: Може ли фирмата да продължи да работи в периода до вписването на промените и ако е възможно, то работниците продължават ли да действат със старите трудови договори за този период? Възможно ли е издаване на фактури, извършване на касови продажби
Деклариране на ателие по реда на ЗМДТ

Деклариране на ателие по реда на ЗМДТ

Становища на НАП
     В запитването е зададен следният въпрос: Как следва да се декларира ателие, което се използва за жилищни нужди, при условие, че собственикът притежава и друго жилище?      В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки се с относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:      Оценяването, съответно облагането на недвижимите имоти, се извършва по предназначението им според одобрения архитектурен  проект и др. строителни книжа. Когато действителното им използване не съответства на предназначението им по архитектурна документация, от значение е фактическото използване. В този смисъл са и указанията за попълване на декларацията по чл. 14 от ЗМДТ, относно таблица 3 /"търг. обект" /../: за обект, използван като магазин, аптека, склад за търговия на едро../, както и жилищ

Определяне на коефициента на овехтяване на сгради по чл. 10 от Приложение № 2 към ЗМДТ

Становища на НАП
  Относно: Определяне на коефициента на овехтяване на сгради по чл. 10 от Приложение № 2 към ЗМДТ В отговор на поставения  въпрос относно начина на определяне на броя на годините за овехтяване при определяне на коефициента на овехтяване при изчисляване на данъчната оценка на сгради съгласно нормите по Приложение № 2 към ЗМДТ, Ви уведомяваме:            Според чл.  10, ал. 1 от Приложение № 2 коефициентът за овехтяване (Ко) се определя по следната формула:           Ко = [100 -(БГ - 5) x ПР]/100,  където:           БГ е броят години от завършването на сградата до момента на оценката (цяло число);            ПР - годишен процент на овехтяване на сградите по вид конструкция в процент ….            В действащите програмни продукти за администриране на местни данъци и такси „Данъчни д

Приложение на чл. 11, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Становища на НАП
ЗМДТ,чл. 11; ЗМДТ, чл. 14  Относно: Приложение на чл. 11, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси(ЗМДТ) В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка, а са поставени следните въпроси: 1. В случай, че е учредено вещно право на ползване на ½ ид. ч. от жилищен имот, представляващ апартамент, как следва да се попълни данъчната декларация по чл. 14 от ЗМДТ? 2. Има ли процесуално нарушение в случай, че в данъчната декларация по чл. 14 от ЗМДТ се декларира, че собственика на ½ ид. ч. от имота е и ползвател на ½ ид. ч. от имота? Към писменото запитване са приложени декларация по чл. 14 от ЗМДТ, нот. Акт №….г. и писмо с вх. № …. г. по описа на Община X. В допълнителен разговор беше уточнено, че въпросите, които са зададени са провокирани от обстоятелството, че електронният продук

Момент на завършване и облагане на новопостроени сгради

Становища на НАП
  ЗМДТ, чл. 15, ал. 1 Oтносно: Момент на завършване и облагане на новопостроени сгради В отговор на поставените въпроси относно момента на завършване и началния момент на облагане с данък върху недвижимите имоти на новопостроени сгради, Ви уведомяваме:            По силата на чл. 15, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за новопостроените сгради или части от сгради данък се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването им.  При осъществяване на едното от посочените законови условия възниква облагаем обект по смисъла на чл. 10, ал. 1 ЗМДТ. Правно иррелевантно обстоятелство относно възникването на облагаем обект е вида на сградата - жилищна, административна, производствена и пр.            Моментът на завършване на строежите се

Преустановяване на облагането по ЗМДТ за лек автомобил след закрита партидата на автомобила в КАТ

Становища на НАП
 ЗМДТ, чл. 52, ал. 1; ЗМДТ, чл. 54, ал. 4; ЗМДТ, чл. 58, ал. 4; Относно: Приложение на чл. 58, ал. 4 от ЗМДТ за лек автомобил, който не е във владеене на собственика му  Получена е преписка, образувана по искане на Х, касаеща дължимостта на данъка върху превозните средства за автомобил, който е отнет през 2007 г., но в КАТ – В е регистриран като собственост на лицето до 18.09.2012 г. Към писменото запитване е приложено удостоверение от МВР сектор „Пътна полиция” – гр. В и Протокол от 19.07.2012г. на РС – П по НОХД № …./…г. Във връзка с горното се желае  изразяване на становище по въпроса от коя дата следва да бъде закрита партидата на автомобила и да бъде преустановено облагането?  При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗМДТ (обн. ДВ. бр.117 от 10 декември 19

Подаване на декларация за МПС по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ

Становища на НАП
ЗМДТ, чл. 54, ал. 1 Относно:  Подаване на декларация по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ в случаите, в които придобилият МПС се разпорежда с него в двумесечния срок за деклариране             В отговор на поставения въпрос относно подаване на декларация по чл. 54 ЗМДТ и заплащане на данък върху превозните средства от лице, което придобива и продава МПС в период от два месеца, Ви уведомяваме:             Обект на облагане с данък са пътните превозни средства, регистрирани за движение по пътищата в страната /чл. 52,  т. 1 ЗМДТ/.           Задължени субекти за данък върху превозните средства са собствениците на МПС - чл. 53 ЗМДТ. В чл. 54, ал. 1 ЗМДТ е установено задължение за лицата, придобили регистрирани за движение превозни средства, да подадат декларация за облагането им с данък в общината по посто