Tagged: ЗМДТ

Увеличаване събираемостта на местните приходи

ЗМДТ – чл.14, ал.4; чл.54, ал.4;ДОПК  –  чл.107, ал.3, изречение 3; чл.122; чл.32.        В запитването описвате следната фактическа обстановка: В Община … има много случаи на починали лица с активни дялове в партиди...

Доброволно погасено от ДЗЛ общинско публично вземане

ЗМДТ – чл.58, ал.1, т.4; ДОПК –ЧЛ.129        Задължено лице, притежаващо валидно ТЕЛК решение, не е декларирало правото си на преференция и е заплащано задълженията си за данък ПС. Поставяте следните въпроси: Как следва...

Дължимостта на ДНИ и ТБО за конкретен недвижим имот

Дължимостта на ДНИ и ТБО за конкретен недвижим имот

ЗМДТ – чл.10, ал.2; ЗМДТ- чл.62, чл.71             В запитването поставяте въпроси относно дължимостта на ДНИ и ТБО за конкретен недвижим имот, като прилагате и копия на документи, касаещи запитването. В производствата по установяване...

Деклариране на ателие по реда на ЗМДТ

     В запитването е зададен следният въпрос: Как следва да се декларира ателие, което се използва за жилищни нужди, при условие, че собственикът притежава и друго жилище?      В отговор на поставения от Вас...