събота, октомври 20

Етикет: ЗУТ

Момент на завършване и облагане на новопостроени сгради

Становища на НАП
  ЗМДТ, чл. 15, ал. 1 Oтносно: Момент на завършване и облагане на новопостроени сгради В отговор на поставените въпроси относно момента на завършване и началния момент на облагане с данък върху недвижимите имоти на новопостроени сгради, Ви уведомяваме:            По силата на чл. 15, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за новопостроените сгради или части от сгради данък се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването им.  При осъществяване на едното от посочените законови условия възниква облагаем обект по смисъла на чл. 10, ал. 1 ЗМДТ. Правно иррелевантно обстоятелство относно възникването на облагаем обект е вида на сградата - жилищна, административна, производствена и пр.            Моментът на завършване на строежите се

ДДС и продажба на сграда – собственост на търговец

Становища на НАП
  чл.96, ал.1 от ЗДДС чл.45 от ЗДДС §1, т.5 от ДР на ЗДДС В запитването eпосочено, че към настоящия момент дружеството не е регистрирано по ЗДДС. Извършена е продажба на сграда – собственост на търговеца на стойност над 50 000.00 лв. (петдесет хиляди лв.).Същата е построена и пусната в експлоатация през 1971 г. Въпросът, който се поставя в запитването е: Оборотът, формиран от продажбата на сградата, води ли до задължение на дружеството за регистрация по реда на чл.96, ал.1 от ЗДДС? Предвид гореизложеното и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, изразяваме следното становище: Съгласно чл.96, ал.1 от ЗДДС на задължителна регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000.00 лв. (петдесет хиляди лв.) или повече за период не по-дълъг от

Продажбата на земята, която е УПИ представлява ли облагаема доставка по смисъла на ЗДДС

Становища на НАП
  чл.45 от ЗДДС §1, т.5 от ДР на ЗДДС В запитването eпосочено, че дружеството е закупило на 16.10.2001 г. от Агенцията за приватизация сграда с производствено предназначение, в едно с правото на строеж върху земята. В края на същата година останалата част от имота, заедно с цялата земя, в т.ч. и тази под собствената Ви сграда, е закупена от друго дружество. През 2011 г. двете дружества се споразумяват X ЕООД да закупи част от земята на другото дружество, включително и тази под сградата. Въпросът, който се поставя в запитването е: 1.                   Продажбата на земята, която е УПИ по смисъла на Закона за устройство на територията/ЗУТ/  представлява ли облагаема доставка по смисъла на ЗДДС? Предвид гореизложеното и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, изразяваме сл

Облагане на земи след промяна на предназначението им за неземеделски нужди

Становища на НАП
ЗМДТ, чл. 10, ал. 1   Относно:  Облагане на земи след промяна на предназначението им за неземеделски нужди                           В отговор на поставените въпроси относно прилагането на чл. 10, ал. 1 ЗМДТ след допълнението от 2011 г. в случаите на промяна на предназначението на земеделски земи, включени в строителните граници на гр. …………..  с  влязъл в сила подробен устройствен  план, на основата на който са издадени заповеди по чл. 16, ал. 5 от ЗУТ на кмета на общината,  изискахме становище и коментар на конкретните случаи от Министерство на земеделието и храните, Дирекция „Правно-нормативни дейности”, в резултат на което получихме писмо изх. № 12-740 от 27.06.12 г. /копие от което прилагаме/,  което се свежда до следното :             Процедурата за промяна на предназначението на зе

Oблагане с данък върху недвижимите имоти на апартаментен хотелски комплекс

Становища на НАП
Относно: Oблагане с данък върху недвижимите имоти на апартаментен хотелски комплекс          В отговор на поставения въпрос относно начина на деклариране и облагане с данък върху недвижимите имоти на сграда - апартаментен хотелски комплекс, принадлежаща на предприятие, изразяваме следното становище:             Според чл. 21, ал. 1 ЗМДТ данъчната оценка на нежилищните недвижими имоти на предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2.           Въпросът в случая се свежда до определяне на вида на имота, жилищен или нежилищен.           ЗМДТ не съдържа определения на „жилищни” и „нежилищни имоти”, поради което за изясняване на съдържанието на тези понятия следва да се изп