събота, октомври 20

Етикет: ЗЗО

Възстановяване на здравноосигурителни права

Възстановяване на здравноосигурителни права

Становища на НАП
ЗЗО: чл.40, ал. 3, т. 9; чл.40, ал. 5, т.1; чл. 109, ал. 1, 2 3 и 4;    Според изложеното в запитването, Вашите родители са инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, нуждаещи се постоянно от чужда помощ, а брат Ви е инвалид – втора група. В момента сте с прекъснати здравноосигурителни права. Интересувате се, дали е възможно предвид гореописаните причини да ползвате облекчение (да не заплащате здравни осигуровки) за да възстановите правата си?       Съгласно чл. 40, ал. 3, т. 9 (предишна т. 8 - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.) от Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) за сметка на държавния бюджет се осигуряват, освен ако не са осигурени по реда на ал. 1, родителите, осиновителите, съпрузите или един от роди
Корпоративното подоходно облагане, Кодекса за социално осигуряване и Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Корпоративното подоходно облагане, Кодекса за социално осигуряване и Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Становища на НАП
ЗКПО – чл. 208 и чл. 209 ЗДДФЛ – чл. 24, т. 1 и т. 12 КСО – чл. 6, ал. 11 ЗЗО – чл. 4, ал. 1, т. 1 Може ли да се ползват едновременно и двете облекчения по чл. 208 и чл. 209 от ЗКПО, ако възлизат на обща примерна сума 80,00 лв. при положение, че работодателят има тази възможност и няма нормативна пречка те да бъдат предоставени едновременно? Върху изплатените средства за предоставени ваучери за храна на всички работници и служители, при условията на чл. 204 от ЗКПО и застраховки „Живот“ дължи ли се данък върху доходите, при условие, че сборът на ваучер и застраховка надвишава сумата от 60,00 лв. на едно лице? Дължат ли се осигурителни вноски върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи под формата на ваучери за храна и вноски за застраховки „Живот“ на всички ра

Осигуряване по схема за социална сигурност в държава членка на ЕС

Становища на НАП
ЗЗО, чл.33, ал.2; Фактическа обстановка: Лице е осигурявано по схема за социална сигурност в държава членка на ЕС. Въпроси: Как следва да коригира здравноосигурителния си статус за този период? Може ли да се извърши корекция въз основа представени документи от работодател? От 01.01.2007г., с присъединяването на Република България към Европейския съюз  започват да се прилагат правилата за координация на социално осигурителните системи, въведени в Европейския съюз с Регламент на Съвета № 1408 от 14 юни 1971г. за прилагане на системи за социална сигурност към наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и Регламент на Съвета № 574 от 21 март 1972г., определящ процедурата за прилагане на Регламент № 1408 от 1971г. Посочените правила

Задължително обществено осигуряване на съдебните заседатели

Становища на НАП
 КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 6; КСО, чл. 4, ал. 6; КСО, чл. 6, ал. 10; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 3, букви „а” – „в”; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 4; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 6; ЗСВ, чл. 66, ал. 2. ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване на съдебните заседатели В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 94-Ю-17 от 06.06.2012 г., отговаряме следното: Правната уредба на съдебните заседатели е регламентирана в Раздел II на Закона за съдебната власт (ЗСВ). Съдебни заседатели участват в състава на съда, който разглежда делото като първа инстанция в случаите, определени със закон (основание чл. 66, ал. 1 от ЗСВ). Съдебните заседатели имат еднакви права и задължения със съдиите (чл. 66, ал. 2 от ЗСВ).

Социалното осигуряване в фирма, регистрирана в Румъния

Становища на НАП
  КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7; Регламент 987/2009, чл. 16. Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № ………………. , по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), Ви уведомяваме за следното: Съгласно информацията, изложена в запитването, Вие сте управител на „……..” ООД и внасяте осигурителни вноски в България в качеството Ви на изпълнител по договор за управление и контрол на българското търговско дружество. Съгласно сключен договор сте упълномощен да управлявате и търговско дружество в Румъния, чийто капитал е изцяло собственост на българското предприятие. Поставеният от Вас въпрос е какви са задълженията Ви относно социалното осигуряване в новата фирма, регистрирана в Румъния. След присъединяването си към ЕС, Република България прилага европейските регламен

Прилагане разпоредбата на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване

Становища на НАП
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 2; ЗЗО, чл. 40, ал. 5. Относно: Прилагане разпоредбата на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/.                       Изложената в запитването фактическа обстановка е следната : 1 въпрос: Лице дължи здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО за периода от 01.01.2007 г. до момента. Подадена е декларация образец № 7, с дата от която възниква задължението за внасяне на вноските – 01.01.2007 г. Лицето получава доходи единствено от наем. Извършва годишно изравняване съгласно данните от данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Дължимите месечни здравноосигурителни вноски върху половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО са внесени в срок. Окончателните здравноосигурителни внос

Възстановяване на внесени по реда на чл. 40, ал. 5 ЗЗО здравноосигурителни вноски

Становища на НАП
ЗЗО, чл. 33, ал. 1; ЗЗО, чл. 33, ал. 2; ЗЗО, чл. 40, ал. 5; Регламент /ЕИО/ № 1408/71 Относно: Възстановяване на внесени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравно осигуряване /ЗЗО/здравноосигурителни вноски      Във връзка сВаше писмено запитване, препратено ни по компетентност от Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ….. и заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-34-138/17.08.2012 г., изразяваме следното становище:   Изложена е следната фактическа обстановка:   В офис „………………..” на ТД на НАП София е постъпило искане за прихващане или възстановяване на внесени по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО здравноосигурителни вноски с вх.№…………….. за периода от  м.04.2007 г. до м.05.2012 г. от ……………..с  ЕГН ……………………….   Към искането лицето е приложи

Прилагане на ЗЗО при пребиване на българин в чужбина относно здравноосигурителните вноски

Становища на НАП
 ЗЗО, чл. 40а; ПЗР на ЗЗО, § 19п. Относно: Прилагане разпоредбата на § 19п от преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване /ПЗР на ЗЗО/                        По повод запитване от ТД на НАП – гр. …….., препратено ни за отговор като сложен казус от Дирекция „ОУИ”- гр. …….., с вх. № ……………….. по описа на ЦУ на НАП, изразяваме принципно становище. Въпросите, които се поставят са следните: 1. Доколкото разпоредбата на §19п от ПЗР на ЗЗО, във връзка с чл. 40а от ЗЗО регламентира освобождаването от задължение за внасяне на вноски за здравно осигуряване, следва ли това право да се признава и за периоди, за които вече са внесени такива? 2. Следва ли сумите внесени от лицата преди обнародване на §19п от ПЗР на ЗЗО след влизане в сила на тази разпоредба да се считат за нео

Задължително здравно осигуряване на лице, освободено от българско и придобило испанско гражданство

Становища на НАП
ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6 МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /На Ваш изх. № 1772/12 от 09.07.2012 г./ Относно: Задължително здравно осигуряване на лице, освободено от  българско гражданство и придобило испанско гражданство. Във връзка с постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите /НАП/ Ваше писмо с вх. № ................................ г. по описа на ЦУ на НАП, изпратено ни от отдел „Приемна” на Министерски съвет, по въпросите, които са от компетентността на НАП, отговаряме следното: В Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ изчерпателно са изброени лицата, които подлежат на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване е определен в чл. 33 от закона. Лицата, които не са български гра

Задължения по ЗЗО (Закон за здравното осигуряване)

Счетоводство
Заглавие: Задължения по ЗЗО (Закон за здравното осигуряване)Място на провеждане: НАПОписание: 1. Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, през предходния месец. 2. Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които са подлежали на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО през предходния месец и не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от ЗЗО. 3. Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за предходния месец. 4.Внасяне от възложителя на дължимите здравноосигурителни вноски за предходния месец за лицата, които работят без трудови правоотношения. 5. Внасяне на здравноосигурителните вноск