fbpx

Author: admin

третирането на ДДС при изпълнение на проекти по Оперативните програми. С § 1, т. 1 от ДР на постановлението е въведено понятието възстановим ДДС – това е сумата на платения данък върху добавената ст

Законова рамка ЗДДС, чл.70, aл....

третирането на ДДС при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, издадено на основание §6 от ПЗР на Постановление №62 на МС от 21.

Законова рамка ЗДДС, чл.40 2_...

третирането на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, ко

Законова рамка ЗДДС, чл.70, aл....