fbpx

Търсене...

Как следва да се попълни Декларация обр.1 при Продължителен неплатен отпуск по чл. 160 от Кодекса на труда?

КТ, чл. 160;

КТ, чл. 224;

КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1;

НЕВДПОВ, чл. 1, ал. 7, т. 7.

Относно: Прилагане разпоредбите на Наредба №Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица  

   Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило и заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 26-М-181/2012 г., отговаряме следното:

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:

Лице, работещо по трудово правоотношение е в продължителен неплатен отпуск по чл. 160 от Кодекса на труда /КТ/, който не се зачита за осигурителен стаж, считано от 17 февруари 2012 г. до датата на прекратяване на трудовото правоотношение през юли 2012 г. Последният ден в социално осигуряване на лицето е 16.02.2012 г. През месец юли 2012 г. на лицето е начислено обезщетение на основание чл. 224, ал. 1 от КТ, без да има отработени дни, които да се зачитат за осигурителен стаж.  

Поставен е следния въпрос:

Как следва да се попълни Декларация обр.1 за месец юли за начисления месечен облагаем доход и данък по чл. 42, ал. 4 от ЗДДФЛ и датата на прекратяване на правоотношението?

Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към нея нормативна уредба, отговаряме следното:            

            Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите (НАП) данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване.

Съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, както и от самоосигуряващите се лица са определени в Наредба № Н-8/29.12.2005 г., издадена от министъра на финансите.

                   В Декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице” се съдържат данни за социалното, здравното, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, Учителския пенсионен фонд, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” на осигурените лица и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Обезщетението по чл. 224 от КТ е облагаем доход от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ, но не е осигурителен доход, съгласно чл. 1, ал. 7, т. 7 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Облагаемят доход на лицето следва да се декларира с Декларация обр. № 1. Предвид гореизложеното и факта, че социалното осигуряване на лицето е прекратено от 17.02.2012 г., но трудовото правоотношение и здравното му осигуряване продължават до датата на прекратяване на трудовия договор, данните за лицето за месец юли следва да се подадат с две декларации обр. № 1 с различен код за вид осигурен.

Декларацията, с която следва да се декларира облагаемия доход за месец юли се попълва с код за вид осигурен 01 в т. 12. Освен тази точка, попълват се полетата от т. 1 до т. 12.4 включително, т. 31 и т. 31 А. Поле № 13 не се попълва, тъй като последния ден в социално осигуряване е 16.02.2012 г.

Декларацията, с която следва да се декларира здравното осигуряване на лицето за месец юли се попълва с код за вид осигурен 28 в т. 12. Попълват се и полетата от т. 1 до т. 11, т. 13 – с код 0 – тъй като здравното осигуряване продължава от предходния месец. Полетата на т. 15 „Ден, в който осигуряването е прекратено” в две позиции се попълва последният ден в здравно осигуряване преди датата, от която е прекратено правоотношението.