fbpx

Търсене...

Категория: Счетоводство

Постановление № 251 от 12 октомври 2012 г. – Министерския съвет – Държавен вестник

Министерски съвет брой: 80, от дата 19.10.2012 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ стр.10 Постановление № 251 от 12 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет   ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2012 Г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: § 1. В чл. 8 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет […]

Разчети в застрахователните дружества

Разчетите в застрахователните дружества свързани със застрахователната дейност са:
1. Разчети с клиенти по застраховки
2. Разчети с със застрахователни брокери и застрахователни агенти
3. Разчети с кореспонденти от чужбина
4. Разчети по регресни искове
5. Разчети с преки застрахователи
6. Разчети с трети лица по застраховки
7. Разчети със съзастрахователи
8. Разчети с цеденти и презастрахователи
9. Вътрешни разчети на застрахователите

Разходи на застрахователите

Разходите за застрахователни плащания са всички плащания на застрахователя и на презастрахователя по поети ангажименти към застрахованите лица или цеденти, обословени от осъществяването на застрахователния риск или сбъдването на условието по договора за сключена застраховка или презастраховка.

Приходи на застрахователите

Приходите биват от:

1. Застрахователна дейност

– Пряко застраховане

– Активно презастраховане

– Пасивно презастраховане

2. Други дейности

– Приходи от дейност свързана с продажбата на ДА, отдаване под наем на ДА и други услуги, които не са свързани със застраховането.

– Финансови приходи

– Извънредни приходи

МСФО 4 Застахователни договори

Обхват
Предприятието трябва да прилага МСФО 4 по отношение на:
(а) застрахователни договори (включително презастрахователни договори), които то издава, и презастрахователни договори, които притежава;
(б) финансови инструменти, които то издава с допълнителни, негарантирани доходи. МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване изисква оповестяване на финансови инструменти, включително финансови инструменти, които съдържат такива доходи.

Застраховане

“Предмет, обект, същност и видове застраховане”

“Права и задължения на застрахователите и застрахованите в застрахователния договор”

“Възможности за застраховане при получаване на лиценз на застраховател за застрахователна дейност и произтичащите от него ограничения”

Данъчен контрол и данъчно производство

Данъчния контрол се осъществява от органите по приходите, в лицето на Национална агенция по приходите (НАП). Те осъществяват този контрол върху определянето, събирането и отчитането на данъците, таксите и другите държавни вземания. Контролът упражняван от тях, чрез проветки и ревизии, следва да се подчинява на следните принципи описани в Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК):
Законност, т.е. органите по приходите и публичните изпълнители действат в рамките на правомощията си, установени от закона, и прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица. Когато в международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на ДОПК, се прилагат разпоредбите на съответния договор.

Счетоводно отчитане на инвестиционните имоти при последващо оценяване по модела на Цена на придобиване (по себестойност)

Увод

Всички стопански предприятия работят или развиват своята дейност с цел реализиране на печалба или иначе казано да увеличат своя капитал. Вече увеличен капитала на предприятието, то се стреми да го запази в достигнатите размери или да го увеличи още. Затова предприятието го инвестира в различни активи, които да му донесат бъдеща икономическа полза. Едни от тези активи са именно инвестиционните имоти.

Мърчандайзинг

Пространственото оформление като израз на специфична форма на визуалната информация и комуникация дава богати възможности за силно и дълбоко запаметяващо въздействие, тъй като борави с предмета, веществения материал. Ролята на дизайнера- оформител е голяма по отношение въздействието на експозицията, обемно- пространственото, пластичното, графичното и кинетичното въздействие. Освен това той е отговорен за умелото подбиране на детайлите, фотосите, текста, схемите, диаграмите и за прецизното техническо изпълнение.

Следваща страница »