fbpx

Търсене...

Категория: Въпроси и отговори

трудовото законодателство.

Законова рамка ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1, буква б 5_23-22-131/16.02.2009г.ЗЗО, чл.40, ал.1, т.1, б. „б”;Фактическа обстановка: поради намаляване обема на работата служители от фирма „Х” подават молби за неплатен отпуск. След изтичане срока на отпуска същите не се явяват на работа.Въпрос: Работодателят дължи ли здравноосигурителни вноски след изтичане срока на отпуската.Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.1, т.1, б. „б” от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/,за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на […]

тристранна операция по чл.15 от ЗДДС

Законова рамка ЗДДС, чл.15 Изх. № 24-34-287/07Дата: .…………… .2008 г. ОТНОСНО: тристранна операция по чл.15 от ЗДДСВъв връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-287/ 30.03.2007 г..Ви уведомява следното:Дружеството извършва доставка на стока, като получателя е регистрирано по ДДС лице в Швейцария. Стоката се префактурира от швейцарската фирма на трето лице, регистрирано по ДДС в Обединено кралство Великобритания. Стоката се превозва от България до Великобритания от българска транспортна фирма, наета от швейцарското дружество.Поставен е […]

третирането на таксата по ЗДДС и какъв документ следва да се издаде за получените пари за продажба на ваучер за рент-а-кар в чужбина.

Законова рамка ЗДДС, чл.24, aл. 1 Изх.№ 5_20-00-1135/ 19.11.2009г. ЗДДС, чл.24, ал.1В запитването е посочено, че дружеството има сключен договор за франчайзинг на рент- а- кар с фирма регистрирана във Франция, която оперира в 160 страни в света. По силата на този договор дружеството е представител за България, получава резервации за наем на автомобили в България и изпраща клиенти, направили резервации в България за ползване на рент-а-кар в други страни. Дружеството като представител на марката […]

третирането на поемане на задължение за въздържане и непредприемане на действия съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2007 г.

Законова рамка ЗДДС, чл.9, aл. 2, т. 2,ЗДДС, чл.12, aл. 1,ППЗДДС, чл.5,ЗДДС, чл.21, aл. 1 Изх. № 24-32-74Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: третирането на поемане на задължение за въздържане и непредприемане на действия съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2007 г.Уважаеми господин,Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-32-74/28.02.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:Според изложеното в запитването дружеството има сключен […]

третирането на наема по ЗДДФЛ и ЗДДС както за установените в България физически лица, така и за чуждестранното физическо лице.

Законова рамка ЗДДФЛ, чл.31,ЗДДФЛ, чл.32,ЗДДФЛ, чл.44,ЗДДФЛ, чл.55,ЗДДФЛ, чл.5,ЗДДФЛ, чл.6,ЗДДФЛ, чл.7,ЗДДФЛ, чл.37,ЗДДС, чл.12, aл. 1,ЗДДС, чл.21, aл. 4, т. 1,ЗДДС, чл.82, aл. 1,ЗДДС, чл.82, aл. 2, т. 3,ЗДДФЛ, чл.58 ЗДДС – чл. 21, ал.4, т.1; чл.12, ал.1; чл.82, ал. 1,2; § 1, т.11 от ДР на ЗДДС;ЗДДФЛ- чл. 31, чл. 32; чл. 37, ал. 1, т.4, чл. 46, ал. 1; чл. 44; чл.50, чл. 55; чл. 56, чл.58 В Дирекция ОДОП –…. постъпи Ваше писмено запитване […]

третирането на конкретните доставки. Подробно становище по тези въпроси е изразено от изпълнителния директор на НАП с указание с

Законова рамка ЗДДС, чл.45, aл. 1,ЗДДС, чл.45, aл. 3,ЗДДС, чл.45, aл. 5 ЗДДС – чл. 45, ал. 1, ал. 3 и ал. 5Изх. № 53-04-33221.05.2015 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-04-332/05.05.2015 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „XXX“ ЕООД притежава поземлен имот, земеделска земя, с построена в него […]

третирането на доход получен във връзка със сключен предварителен договор за продажба на недвижим имот.

Законова рамка ЗДДФЛ, чл.33, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.35, т. 1 02_650/23.04.2012ЗДДФЛ, чл.33, ал.1ЗДДФЛ, чл.35, т.1ЗЗД, чл.93Във Ваше писмено запитване с вх…..2012г. до ТДна НАП –…, офис …., препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – …. при ЦУ на НАП, заведено под вх.№………2012 г. сте изложили следната фактическа обстановка: Със Заповед №………..2007 г. на Кмета на Община –гр……….., сте получили правото да придобиете земеделска земя от 500 кв.м. по §4 от ЗСПЗЗ, която […]

третирането на ДДС при изпълнение на проекти по Оперативните програми. С § 1, т. 1 от ДР на постановлението е въведено понятието възстановим ДДС – това е сумата на платения данък върху добавената ст

Законова рамка ЗДДС, чл.70, aл. 1,ЗДДС, чл.9, aл. 3,ЗДДС, чл.6, aл. 3 5 20-00- 140/16.05.2011г.ДДС, чл.70, ал.1ДДС, чл.6, ал.3ДДС, чл.9, ал.3В подаденото запитване, постъпило в Дирекция ОУИ е изложена следната фактическа обстановка:А е организация за научни изследвания в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост-юридическо лице със седалище …., второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на земеделието и храните. Към А е създаден Център за професионално обучение, който има утвърдена от Националната агенция за […]

третирането на ДДС при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, издадено на основание §6 от ПЗР на Постановление №62 на МС от 21.

Законова рамка ЗДДС, чл.40 2_ 1368/14.09.2011 г.ЗДДС чл.40Възложена Ви е проверка за прихващане и възстановяване на ДДС, която обхваща периода 01.05.2011 г. – 31.07.2011 г. и е във връзка с подадена СД за данъчен период м. 07/2011 г., с посочен в кл.80 ДДС за възстановяване, в размер на 7 343,73 лв.Видно от запитването на 28.10.2010 г. проверяваното дружество е сключило договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с Агенцията за социално […]

третирането на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, ко

Законова рамка ЗДДС, чл.70, aл. 1,ЗДДС, чл.69, aл. 1, т. 1 2_705-1/01.09.16г.ЗДДС, чл.69,ал.1,т.1ЗДДС, чл.70, ал.1Регистриран сте като едноличен търговец с основна дейност – отглеждане на зърнени и бобови растения /без ориз/ и маслодайни семена. Във връзка с реализиране на проект за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 сте сключилдоговор за финансово и икономическо проучване и консултиране. За предоставената от изпълнителя по договора услуга е издадена фактура с включен ДДС.Въпросът Ви е може […]

Следваща страница »