№ 240/08.04.2019 г.; ЗДДС; чл.130; ЗДДС; чл.25, ал.2; ЗДДС; чл.25, ал.4; ЗДДС; чл.26, ал.7; ЗДДС; чл.26, ал.8; ЗДДС; чл.27, ал.3, т.1; ЗДДС; §1, т.34 от ДР

№ 240/08.04.2019 г.

ЗДДС; чл.130
ЗДДС; чл.25, ал.2
ЗДДС; чл.25, ал.4
ЗДДС; чл.26, ал.7
ЗДДС; чл.26, ал.8
ЗДДС; чл.27, ал.3, т.1
ЗДДС; §1, т.34 от ДР

Отправили сте писмено запитване свързано с приложението на разпоредбите на ЗДДС. През 2007г. дружеството Ви е сключило нотариално заверен договор с Община … за построяване на обекти в жилищна сграда срещу отстъпено право на строеж. В договора страните са придали парично изражение на сделката. Към датата на сключване на договора са издадени изискуемите документи и е начислен дължимият ДДС.
Поставяте следният въпрос:
Ако към датата на прехвърляне на собствеността, фактическата себестойност е по-висока от определената по договор стойност, следва ли дружеството строител да доначисли и довнесе ДДС в съответствие с действително установената стойност на извършените СМР за обектите, предмет на сделката ?

Предвид изложената фактическа обстановка, липсата на приложен към запитването Ви договор за отстъпено право на строеж от 2007г. с Община … и съобразявайки се с относимата нормативна уредба на ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 130 от ЗДДС когато е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, приема се, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава. Данъчното събитие за тези доставки възниква по общите правила на закона. Доставката с по-ранна дата на възникване на данъчно събитие се смята за авансово плащане (цялостно или частично) по втората доставка.
Данъчното събитие, според разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от ЗДДС, възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена. При доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период или етап, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо, по силата на чл. 25, ал. 4 от ЗДДС.
На основание чл. 26, ал. 7 от ЗДДС в случаите, когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги, без страните да са му придали парично изражение, данъчната основа на всяка от доставките към датата на възникване на данъчното събитие е данъчната основа при придобиването или себестойността на предоставената стока, а в случаите на внос – на данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за извършване на предоставената услуга. Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена.
Предвид гореизложеното по отношение на случая, изложен в запитването, следва да се има предвид следното:
Тъй като в договора страните са придали парично изражение на сделката, данъчната основа за доставката на СМР услуга ще се определя по общия ред на ЗДДС – уговореното парично изражение ще се смята за стойностен израз на възнаграждението, дължимо в полза на всеки от доставчиците по бартерната сделка.
В случай, че лицата по двете насрещни доставки са свързани лица по смисъла на § 1, т. 34 от ДР на ЗДДС и за някоя от доставките е налице хипотеза, посочена в чл. 27, ал. 3, т. 1 от същия закон, данъчната основа на всяка от доставките към датата на възникване на данъчното събитие е пазарната цена на доставяната стока или услуга (чл. 26, ал. 8 от ЗДДС).

5/5

Вашият коментар