№206/19.03.2019г.

№206/19.03.2019г.

ЗКПО; чл.195
ЗКПО; чл.12, ал.5
ЗКПО; §1, т.9 от ДР

В писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика с вх. №….. и №….., посочвате, че представляваното от Вас дружество желае да сключи договор с италианско дружество, специализирано в тестове за софтуер. Италианското дружество следва да извърши услуги по настройка, проследяване и тестване на показателите на вече създаден софтуер (който осъществява пространствено – времева локализация на допир до определени зони на твърдо тяло чрез анализ на акустичните му параметри.). Запознали сте се с разяснения на НАП и желаете да бъде потвърдено, че тестовите услуги не са консултантски услуги и че не се дължи данък при източника.

Представената от Вас информация е непълна и към запитването не е приложен договор за съответните услуги, поради което изразяваме принципно становище по поставените въпроси с оглед действащата към момента нормативна уредба:
По силата на чл. 195, ал. 1 от ЗКПО на облагане с данък при източника, който е окончателен, подлежат доходите на чуждестранни юридически лица от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 5 от същия закон, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в Република България.
Понятието „възнаграждения за технически услуги“ във връзка с чл.12, ал.5, т.4 от ЗКПО е дефинирано в т.9 на § 1 от допълнителните разпоредби /ДР/ на закона, където е определено, че това са плащанията с източник Република България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършвани от чуждестранното лице.
В запитването не е посочено, дали софтуера е инсталиран или тази услуга ще бъде част от услугата, възложена на италианското дружество. Не е пояснено в какво точно ще се състоят услугите по настройка и проследяване на софтуер, както и тестване на показателите му, ще бъде ли издаден сертификат за качество или друг документ. Не са представени други документи, от които да се направи извод какво точно ще се извършват специалистите и ще се анализират ли получените резултати, поради което не можем да се ангажираме с конкретен отговор.
В цитираното от Вас разяснение № 07-00-185/17.06.2011г. на НАП е описано, че „… За квалифицирането на извършеното от лицето-специалист и определянето му като
възнаграждение за технически услуги, следва да имате предвид договореното съгласно договор за изпълнение и документите /детайлизиран отчет/ за извършената работа. Следва детайлно да се разгледат извършените операции по настройката на конкретния софтуер и доколкото това са чисто механични действия. Настройката на софтуер не е включена изрично в определението за възнаграждение за технически услуги, но ако същата съдържа елементи на услуги и действия от консултантско естество /консултации, обяснения за работа, разрешаване на конкретен проблем и др. подобни/ или пък има елементи свързани с инсталиране на материални активи, които изпълнени в тяхната цялост имат ефект на консултантски услуги, следва начисления доход да бъде определен като такъв за облагане с данък при източника по реда на чл. 195 от ЗКПО.
Предвид гореизложеното, преценка относно квалифицирането на услугата, следва да бъде направена от технически компетентно лице, на базата на извършената работа и създадената в тази връзка документация…“

Необходимо е да имате предвид, че на основание чл. 4 и чл. 37, ал. 1 от ДОПК, обективна проверка и конкретна преценка относно съдържанието и характера на услугите, които получавате от чуждестранни юридически лица и приложението на горепосочените правила може да се извърши в хода на административно производство, когато органът по приходите извършва съвкупен и цялостен анализ, съобразно установените факти и обстоятелства.

5/5

Вашият коментар