fbpx

Деклариране на доходи в Приложение №2 от ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Деклариране на доходи в Приложение №2 от ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …../…11.2018 г.
Поставяте въпрос кой прави отметка и за кого се отнася т.5 в част II от Приложение №2 от годишната данъчна декларация (ГДД) по чл.50 от Закон за данъци върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Дефинирането на едно физическо лице като търговец не се обвързва единствено с наличието или липсата на регистрация по реда на Търговския закон (ТЗ). Когато физическото лице осъществява търговски сделки, е без значение дали то манифестира или не участието си в тях като едноличен търговец. Сделките го определят като такъв, а не обратното. Обективният критерий тук са извършените действия, а не кой и в какво качество ги извършва. Съгласно чл. 1, ал. 3 от ТЗ, за търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин, даже ако дейността му не е посочена в ал. 1.
Разпоредбата на чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ изрично урежда, че по реда на ал. 1-6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическото лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец. На основание чл. 26, ал. 1 от закона облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на ЗКПО данъчна печалба. Годишната данъчна основа ще се облага по реда на чл. 28 от закона и се определя в Приложение № 2 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В тези случаи лицето ще отбележи отметка в т.5. „Стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец“, част II – „Данни за дейността“ от ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при начисляване и плащане на премия по групова рентна /пенсионна/ застраховка

ЗКПО – чл.204 и чл. 208ЗДДФЛ – чл.24, ал.2, т.9ЗДДФЛ – чл.38, ал.8, т.1КСО – чл.6, ал.11; чл. 127, ал.1; чл.157, ал.6; чл.5, ал.4;ЗЗО – чл. 40, ал.1, т.1;НЕВДОВ- чл.2, ал.2, 3 и 4; чл.2аОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при начисляване и плащане на премия по групова рентна /пенсионна/ застраховкаС Ваше писмено запитване,

Документиране и отчитане на извършените продажби по реда на Наредба №Н-18/2006г. на МФ

3_2508/03.08.2012г.ЗДДС, чл.118, ал.1;Н-18/2006 г. на МФ, чл. 3, ал. 1Н-18/2006 г. на МФ, чл. 25, ал. 1, ал. 2 и ал. 3;Н-18/2006 г. на МФ, чл. 33, ал. 1;Н-18/2006 г. на МФ, чл. 39, ал. 1 и ал. 5; Относно: Документиране и отчитане на извършените продажби по реда на Наредба №Н-18/2006г. на МФ Според изложеното

прилагане на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ – чл. 10, ал. 4, чл. 60, ал. 1 и др.

Изх. № 08-М-1Дата: 11.06.2019 год. ЗМДТ, чл. 10, ал. 4; ЗМДТ, чл. 60, ал. 1 ОТНОСНО: прилагане на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ – чл. 10, ал. 4, чл. 60, ал. 1 и др. В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. №08-М-1 от 04.04.2019 г., с

освобождаване от данък на лек автомобил, принадлежащ на г-н ……….

Изх. № 24-03-257Дата: 01.09.2010 год.ЗМДТ, чл. 58, ал. 1относно: освобождаване от данък на лек автомобил, принадлежащ на г-н ……….В отговор на искането на г-н ……………, гражданин на Великобритания, за освобождаване от данък върху превозните средства на притежавания от него лек автомобил, внесен и регистриран за движение в страната, изразяваме следното становище:Като основание за освобождаване от

ЗДДФЛ, чл.25, aл. 2,ЗДДФЛ, т. 26, буква и, параграф 1,ЗДДФЛ, чл.42, aл. 2,ЗДДФЛ, чл.26,ЗДДФЛ, чл.43, aл. 8

Относно: доставка на стока на фирма от трета страна и прилагане на ЗДДС Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив с вх. № ……….. 10.11.2008г. от„……….” ЕООД, гр…. е изложена следната фактическа обстановка: През м.07.2008г. е сключен е договор със сингапурска фирма за производство на водозащитен кабел. През м.08.2008 г. е сключен договор

Запитване ваш изх.№=======., заведено в регистъра на Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика с вх. № =======

2_189/21.03.2018г. ЗКПО чл.2, ал.1, т.1 В писмено запитване ваш изх.№=======., заведено в регистъра на Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика с вх. № ========. описвате подробно приходите и разходите НЧ ======. Прилагате копие от подадена ГДД за 2017г. и копия от други документи, отнасящи се за дейността на читалището. Поставяте въпроса върху коя част от

Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност

1_ИТ-00-15/24.02.2017 г. ЗДДС, чл. 46, ал. 1, т. 2ЗДДС, чл.25, ал.4 ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх.№…..2017 г. сте изложили следната фактическа обстановка:Дружество „Х“ е сключило с консорциум „У“/дружество по Закона за задълженията и договорите, в който дружество „Х“ не е съдружник/ договор

освободени доставки по сплаша на международни договори по реда на чл.173 от Закона Н1 данък върху добавената стойност /в сила от 01.01.2007;./

Изх. № 24-33-431Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: освободени доставки по сплаша на международни договори по реда на чл.173 от Закона Н1 данък върху добавената стойност /в сила от 01.01.2007;./Във връзка с поставен въпрос във Ваше писмо с Изх. № 99-00-2-1712/02,10,2007г., постъпило в ЦУ ма НАП с вИзх. № 24-33-031/22.10.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:Във връзка

Scroll to Top